ยกทีมตะลุยฟาร์มเกษตรกรอินทรีย์ จ.ราชบุรี

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ Local Press Release 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ


ยกทีมตะลุยฟาร์มเกษตรกรอินทรีย์ จ.ราชบุรี thaihealth


เดอะ สุโกศล ฯ ยกทีมสำรวจต้นทางผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ ตะลุยฟาร์มเกษตรกร จ.ราชบุรี


เข้าร่วมขับเคลื่อน Organic Tourism กับ แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) มาได้สักพัก ล่าสุดโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร พนักงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พากันลงพื้นที่เครือข่ายสามพรานโมเดล จ.ราชบุรี สำรวจต้นทางการผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ที่ส่งเข้าห้องครัวของ รร.ไว้ปรุงอาหารจานพิเศษบริการแก่ลูกค้า หวังเพิ่มความรู้ สร้างความเข้าใจวิถีอินทรีย์ เพื่อนำความรู้กลับไปสื่อสารต่อผู้บริโภคให้เห็นคุณค่าออร์แกนิกที่ไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพขอคนกินกับคนปลูก แต่ก่อเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อห่วงโซ่อาหารทั้งระบบ


นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพรานริเวอร์ไซด์ ผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ ฟู๊ดแล็บ องค์กรขับเคลื่อน Organic Tourism หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ กล่าวว่า เดอะ สุโกศล กรุงเทพ คือ หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมขับเคลื่อน Organic Tourism กับฟู๊ดแล็บ เป้าหมายเพื่อการสร้างระบบอาหารสมดุลยั่งยืน โดยการรับซื้อวัตถุดิบอินทรีย์จากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล ส่งเข้าห้องครัวของ รร. สำหรับรังสรรค์เมนูอาหารออร์แกนิกบริการแก่ลูกค้า ซึ่งนอกจากมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนกินและคนปลูกแล้ว ยังช่วยให้เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ดีขึ้นด้วย อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการสร้างจุดขายใหม่ๆ ให้กับธุรกิจอีกด้วย


ยกทีมตะลุยฟาร์มเกษตรกรอินทรีย์ จ.ราชบุรี thaihealth


โดยเป้าหมายการลงพื้นที่ คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรม สุโกศล ซึ่งร่วมทริปพร้อมกับคณะ บอกว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ทางโรงแรมต้องการให้ผู้บริหารทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี ทั้งเชฟ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และส่วนอื่นๆ ประมาณ 20 คนด้วยกัน ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับออร์แกนิกในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำความรู้กลับไปสื่อสารกับผู้บริโภค หวังเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยกระตุ้นผู้บริโภคเห็นคุณค่าของออร์แกนิก และลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่การสร้างระบบอาหารสมดุลเพื่อความยั่งยืน ดั่งเป้าหมายของฟู๊ดแล็บ


ตามโปรแกรมทริปนี้ ก่อนออกเดินทางสำรวจแหล่งต้นทางการผลิตพื้นที่จริง คุณอรุษ นวราช ก็ได้เล่าที่มาที่ไป แนวคิดในการขับเคลื่อน รวมถึงความหมายแท้จริงของ Organic Tourism เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน จากนั้นพาคณะไปเยี่ยมชมตลาดสุขใจ ตลาดทางเลือกของคนรักสุขภาพ แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทข้าว ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิด ของเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล


ยกทีมตะลุยฟาร์มเกษตรกรอินทรีย์ จ.ราชบุรี thaihealth


และเดินทางต่อไป จ.ราชบุรี พบปะเกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี ไปเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ ที่ไร่รวงข้าวภูตะวัน ฟังเรื่องเล่าเส้นทางสู่วิถีอินทรีย์ของคุณป้าลำพึง ศรีสาหร่าย เจ้าของไร่ ที่ต้องฝ่าฝันความเหนื่อยยาก อดทน พัฒนาแปลงจนได้มาตรฐาน IFOAM และตั้งใจถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ หวังให้เป็นกำลังของชาติในการพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้คนไทยได้บริโภคอาหารปลอดภัย และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ขณะเดียวกันยังพาคณะชมฟาร์มพื้นที่ 15 ไร่ ปลูกผัก ผลไม้และปลูกป่า แบ่งเป็นโซนต่างๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน และให้ทดลองปลูกมะเขือเทศในแปลงปลูกจริงอีกด้วย


ปิดท้ายกิจกรรมกันที่ฟาร์มหมูหลุมดอนแร่ซึ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ของ คุณสุพจน์ สิงห์โตศรี ไปศึกษาการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่มีกลิ่น และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ หรือสารเร่ง เนื้อแดงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค


แม้มีเวลาไม่มากนัก แต่คุณค่าที่ได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรง น่าจะทำให้ทุกคนเกิดความเชื่อและมั่นใจในวิถีอินทรีย์ อีกทั้งสามารถนำความรู้กลับไปถ่ายทอดและสื่อสารต่อลูกค้าได้อย่างมั่นใจมากขึ้น


Organic Tourism หรือ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เป็นการขับเคลื่อนทางสังคม ที่ริเริ่ม โดย ดร.อุดม หงส์ชาติกุล และ อรุษ นวราช ผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบอาหารสมดุล และยั่งยืน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร หรือ เกษตรกร และทุกภาคส่วนที่อยู่บน ห่วงโซ่อาหาร สามารถเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ระบบอาหารสมดุลรายละเอียดเพิ่มเติมตามได้ที่ organictourismthailand.com โทร. 034 -225-203

Shares:
QR Code :
QR Code