ม.รังสิต เปิดโครงการ RSU Healthy Generation สร้างสุขภาพดีแก่นักศึกษา

ม.รังสิต เปิดโครงการ rsu healthy generation สร้างสุขภาพดีแก่นักศึกษา

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เปิดตัวโครงการ rsu healthy generation เน้นความสำคัญเรื่องสุขภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับทางด้านสุขภาพ พร้อมส่งเสริมสุขภาพกายที่ดี และการมีปัญญาที่ดี นำร่องสู่การสร้างจิตอาสา สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมที่ดีแบ่งปันสู่น้องใหม่

อัษฏายุทธ คุณวิเศษพงษ์นายอัษฏายุทธ คุณวิเศษพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ และประธานฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า โครงการ rsu healthy generation เป็นโครงการที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2554 เป็นปีแรก เนื่องจากสโมสรนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านสุขภาพที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตพึงได้รับสืบเนื่องจากโครงการ rsu healthy campus โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพใจที่ดี และปัญญาที่ดี

“ปัจจุบันปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้น การใส่ใจสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การที่จะนำเรื่องสุขภาพมาเผยแพร่หรืออธิบายให้แก่นักศึกษาได้เข้าใจและเห็นความสำคัญยังคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่ในทางกลับกันหากทำออกมาในรูปแบบของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีการสอดแทรกความสนุกเข้ามาพร้อมกับเนื้อหาสาระที่ประโยชน์ เพื่อนักศึกษาหันมาใส่ใจและเตรียมรับมือกับปัญหาสุขภาพจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ

ม.รังสิต เปิดโครงการ rsu healthy generation สร้างสุขภาพดีแก่นักศึกษา

โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตได้นำแนวคิดของโครงการ rsu healthy campus มาต่อยอดความคิดสู่การจัดโครงการ rsu healthy generation โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ rsu ambassador ซึ่งในปีที่ผ่านมาการประกวดจะเน้นที่บุคคลิกภาพไหวพริบในการแก้ปัญหาฉพาะหน้าเป็นหลัก แต่ในปีนี้มีการเพิ่มในส่วนของการมีสุขภาพทีดีรวมถึงความมีจิตอาสาเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการประกวด เพื่อเฟ้นหาทูตประจำมหาวิทยาลัยรังสิตที่เพียบพร้อมทั้งบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพที่ดีและมีจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีในอนาคต” ประธานฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเสริม

ม.รังสิต เปิดโครงการ rsu healthy generation สร้างสุขภาพดีแก่นักศึกษา

นอกจากกิจกรรมการเฟ้นหา rsu ambassador เพื่อทำหน้าที่ทูตประจำมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งถือเป็นกิจกรรมนำร่องของโครงการ rsu healthy generation สโมสรนักศึกษาฯ ได้เตรียมวางแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ในการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกของความมีจิตอาสาที่ให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา พร้อมทั้งผลักดันให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับสังคม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุรภาพเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมธรรมาธิปไตยต่อไปในอนาคต

         

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code