ม.รังสิต จัด 84 กิจกรรมจิตอาสา สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย

ม.รังสิต จัด 84 กิจกรรมจิตอาสา สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการบูรณาการ 84 กิจกรรมจิตอาสา สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตยถวายพระพรชัย 84 พรรษามหาราชา ดำเนินการเรียนการสอนแนวธรรมาธิปไตย เน้นการเรียนรู้ผ่านการให้บริการชุมชนโดยน้อมนำพระราชดำรัสและโครงการตามแนวพระราชดำริ มาเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดโครงการภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการ 84 กิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตยถวายพระพรชัย 84 พรรษา มหาราชา” โดยแบ่งออกเป็น 3 โครงการใหญ่ ดังต่อไปนี้

โครงการตามแนวพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น โครงการการปลูกหญ้าแฝก โครงการฝายแม้ว โครงการบ่อหมักสิ่งปฎิกูล โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช โครงการปลูกป่า โครงการปลูกปะการัง เป็นต้น โดยสโมสรนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักศึกษาที่สนใจ จะเดินทางไปทัศนศึกษาตามโครงการในพระราชดำริ เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินงาน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและประโยชน์จากโครงการต่างๆ หลังจากที่เรียนรู้แล้วนักศึกษากลุ่มนี้จะนำความรู้มาเผยแพร่ต่อในกลุ่มนักศึกษา บุคลากรและชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ ยังน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ชาวบ้านไม่ใคร่สนใจเรื่องบัญชีจึงไม่รู้ต้นทุนกำไร” จึงได้นำแนวทาง “การลงบัญชีครัวเรือน” มาเป็นหนึ่งในกิจกรรม ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นได้กำหนดให้ชุมชนตำบลหลักหกอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ในการศึกษาและดำเนินโครงการ

ม.รังสิต จัด 84 กิจกรรมจิตอาสา สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย  ม.รังสิต จัด 84 กิจกรรมจิตอาสา สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย

โครงการมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการและรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และ ชุมชนร่วมมือกันในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในการดูแลสุขภาพ เช่นการรณรงค์เลิกบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด การออกกำลังกาย การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน เป็นต้น

โครงการจิตอาสา เช่น โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่หมู่บ้านกอนตง ตำบลเขาดิน อำเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่มจากเมื่อครั้งน้ำท่วมในปีที่แล้ว และไม่สามารถใช้การได้มหาวิทยาลัยรังสิต โดยชมรมค่ายอาสาพัฒนาและบริษัทยูนิซิตี้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาสถานที่นี้ให้สามารถใช้การได้ต่อไป

ทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะให้บริการแก่ชุมชนเท่านั้น แต่นักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ จะมีโอกาสได้ศึกษาปัญหาระหว่างการทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานมาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบธรรมาธิปไตยที่มหาวิทยาลัยรังสิตนำมาใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย

ม.รังสิต จัด 84 กิจกรรมจิตอาสา สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย  ม.รังสิต จัด 84 กิจกรรมจิตอาสา สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย

“โครงการบูรณาการ 84 กิจกรรมจิตอาสานี้ ไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้นที่จะได้เรียนรู้ แต่ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยยังสามารถน้อมนำพระบรมราโชวาทและโครงการในพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งชุมชนประสบอยู่รวมถึง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นสิ่งง่ายๆ ที่ทุกครัวเรือนสามารถทำได้เลย เช่นการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นการเตือนตัวเองไม่ให้ฟุ้งเฟ้อ ฟุ้งซ่านไปกับสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่า การทำบัญชีสามารถทำได้ ทำให้รู้ถึงรายรับรายจ่าย รู้จักการบริหารเงินในครอบครัวให้มีความพอดีเหลือไว้พอใช้และเก็บออม รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้ และช่วยให้ตัวเองและครอบครัวมีอนาคตที่ดี ยังมีความพอเพียงอีกมากมายที่เราสามารถนำมาเป็นแบบอยู่ในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการบูรณาการ 84 กิจกรรมจิตอาสา สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย ถวายพระพรชัย 84 พรรษา มหาราช จะดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 21 ปี และออกมาเป็นกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้การเรียนรู้แบบธรรมาธิปไตย” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code