มุ่งรณรงค์หนุนเด็กไทยลดกินเค็ม

สธ.มุ่งรณรงค์หนุนเด็กไทยลดกินเค็มโตเป็นผู้ใหญ่สุขภาพไตดี


มุ่งรณรงค์หนุนเด็กไทยลดกินเค็ม thaihealth


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรคไตเป็นปัญหาสำคัญอันดับหนึ่งของระบบสาธารณสุขทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 1 หมื่นคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไต เช่น การฟอกเลือดทำไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง และการปลูกถ่ายไต รวม 7 หมื่นคน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องรักษาโดยวิธีบำบัดทดแทนไต คือ 2 แสนบาทต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังต้องรับภาระค่ายา ค่าพาหนะ และคุณภาพชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ คือมีความทุกข์ทั้งกายและใจ ในขณะที่แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาด้านโรคไตยังไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยที่มากขึ้น การดูแลตนเองให้มีความรู้เรื่องโรคไตและความเข้าใจที่ถูกต้อง จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม


มุ่งรณรงค์หนุนเด็กไทยลดกินเค็ม thaihealth


นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า สธ.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day) ปีนี้ตรงกับวันที่ 10 มี.ค. เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนได้ทราบถึงอันตรายจากโรคไต โดยปีนี้รณรงค์ ภายใต้คำขวัญ โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็ก ป้องกันได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยบริโภคอาหารเค็ม น้อยลง โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจะได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพไตดี เป็นการลดบริโภคเค็ม


"ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ สสจ.ทุกจังหวัด โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดสัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการลดการกินเค็ม โดยเมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา ยังได้ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่างๆ จัดงานกิจกรรมวันไตโลกอีกด้วย" นพ.ปิยะสกลกล่าว


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code