มอบโล่ชูเกียรติ ‘อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์’

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์คมชัดลึก 


มอบโล่ชูเกียรติ 'อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์' thaihealth


จัดพิธีมอบโล่ เชิดชูเกียรติ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” 


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายประชาคมอาหาร จัดพิธีมอบโล่ เชิดชูเกียรติ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” โดยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานมอบ


ทั้งนี้เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนและส่งเสริมพลังใจเจ้าภาพที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในการสร้างพื้นที่จัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ ปลอดเหล้า ปลอดโฟม อย่างยั่งยืน 3 ปี ติดต่อกัน ในรูปแบบงานภายใต้คำขวัญ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” โดยมีเจ้าภาพจัดงานเทศกาลปลอดเหล้าได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 12 พื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการจำนวน 7 แห่ง และพื้นที่เจ้าภาพ สมาคม เครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 5 แห่ง และคาดว่าในปีต่อไปจะได้รับความสนใจและขยายผลลงสู่การทำงานระดับจังหวัดมากขึ้น ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีพิธีการสถาปนาเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” จำนวน 19 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี สงขลา ฉะเชิงเทรา พะเยา ปัตตานี สระบุรี อุตรดิตถ์ เชียงราย สตูล ปราจีนบุรี สุรินทร์ กาญจนบุรี หนองคาย ศรีสะเกษ นราธิวาส น่าน พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และเพชรบุรี


สำหรับเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นองค์กรเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์”แผนพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะฯ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการทำงานของเครือข่ายชมรมร้านอาหารทุกพื้นที่ สร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี การแบ่งปัน ให้แก่กัน ตลอดถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมงานเทศกาลอาหารที่ไม่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตลอดจนการจัดการหนุนเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เพื่อให้ส่งมอบให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สอดคล้องหนึ่งในยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารประเทศ ที่สำคัญของรัฐบาล คือ ความปลอดภัย และความมั่นคงทางด้านอาหาร


มอบโล่ชูเกียรติ 'อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์' thaihealth


รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังที่จะให้สมาชิกเครือข่ายที่ได้ผ่านกระบวนการอบรมแล้ว ได้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคของประชาชน ให้ได้รับและเข้าถึงอาหารทีปลอดภัย ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการหลีกเลี่ยงโรคร้ายที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD’s) การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร สร้างมุมมองห่วงใยด้านสุขภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ


นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการส่งเสริม สนับสนุนอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการฯ ในวันนี้เป็นการต่อยอดมากจากการได้ร่วมทำ MOU กับผู้ประกอบการอาหารในเรื่องการปฎิบัติตาม พรบ.ควบคุมคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 การปฎิเสธการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร “Say No To Foam” การรณรงค์ ลด หวาน มัน เค็ม ไม่ใช้สารปนเปื้อนในการปรุงอาหาร สนับสนุนการใช้ผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย และส่งเสริมเมนูอาหารท้องถิ่น จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัด ให้เป็น “เมืองอาหารปลอดภัย ใส่ใจดูแลสุขภาพ” ทำให้เกิดภาคีเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพ แล้ว จำนวน 19 พื้นที่ มีสมาชิกจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมการทำงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อสังคม อาทิเช่น ผู้ประกอบการร้านอาหาร เกษตรกร สาธารณสุข อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ชมรมเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสมาชิกเครือข่ายฯ ทั้งหมดจะมุ่งสู่การบริหารจัดการตัวเอง สร้างสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจชุมชน สังคม รักษาสิ่งแวดล้อม เกิดแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศไทยของรัฐบาลได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code