มหกรรม อีสานอ่านสุข ตามรอยพ่อ

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัมนธรรมการอ่าน


ภาพจากแผนงานสร้างเสริมวัมนธรรมการอ่าน


มหกรรม อีสานอ่านสุข ตามรอยพ่อ  thaihealth


มหกรรม อีสานอ่านสุข…ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” จังหวัดสุรินทร์


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และ มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรประชาชนสุรินทร์ จัดมหกรรม อีสานอ่านสุข…ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” เพื่อร่วมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย นางจินดา พรหมทา ทัตนแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวว่า แผนงานฯ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดกาฬสินธุ์ เลย ขอนแก่น ยโสธร จัดมหกรรมนี้ เพราะพบว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนไทยเติบโตท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยคุกคามสุขภาพที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และสภาพสังคมที่เร่งรีบรัดตัว พื้นที่เรียนรู้ในบ้านและชุมชนลดลง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัว หนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นเครื่องมือและกระบวนการที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสนับสนุนความสำคัญที่กล่าวมานี้ งานมหกรรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สังคมเห็นคุณค่าของการอ่าน และการเรียนรู้ที่ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนต้องหนุนส่งเสริมให้กลายเป็นวัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม


ภายในงานมหกรรม อีสานอ่านสุข ตามรอยพ่อ นี้ มีทั้งนิทรรศการเรียนรู้ มีพื้นที่สร้างสรรค์ มีกิจกรรมลานร้องเล่นอ่าน-เบิกบานใจ และกิจกรรมจากธนาคารหนังสือ “อ่านแล้วแบ่งปัน สร้างวัฒนธรรมการอ่านในสังคม” ให้ชมตลอดทั้งงาน อีกหนึ่งเวทีที่สำคัญคือ การเสวนา “อีสานอ่านสุข…ตามรอยพ่อ มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” ที่มีผู้แทนทุกภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มประชาสังคม และผู้แทนภาคีแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อมุ่งหาแนวทางให้การอ่านเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อร่วมสร้างวิถีสุขภาวะของสังคมตามรอยปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  

Shares:
QR Code :
QR Code