มติเอกฉันท์ “ทพ.กฤษดา” เป็น ผจก.สสส.คนใหม่

หลังผู้จัดการคนเดิมครบวาระ 2 สมัย

 

มติเอกฉันท์ “ทพ.กฤษดา” เป็น ผจก.สสส.คนใหม่          ไม่พลิก! “มาร์ค” นั่งหัวโต๊ะเคาะผู้จัดการสสส. คนใหม่ บอร์ดมีมติเอกฉันท์เลือก “ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์” รับตำแหน่งตามคาดหลังโชว์วิสัยทัศน์เข้าตากรรมการ

 

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน สสส. เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระการสรรหาผู้จัดการกองทุน สสส.คนใหม่ แทน นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนสสส. ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในวาระที่ 2 ซึ่งตามข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2547 กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อดำเนินการสรรหาผู้จัดการกองทุนคนใหม่ และเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตั้ง ก่อนผู้จัดการกองทุนจะหมดวาระลงไม่น้อยกว่า 90 วัน

 

          นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุน กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนสสส. ได้รายงานผลการสรรหาให้กับคณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดยได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับกองทุนสสส.ทุกประการ ด้วยการประกาศรับสมัครผ่านทางหนังสือพิมพ์และทางเว็บไซด์ ซึ่งพบว่ามีผู้สมัครเข้ามาจำนวน 6 คน และผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 3 คน รวมเป็น 9 คน ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติพบว่า ล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีคุณสมบัติที่ดี จึงได้นัดหมายให้ผู้สมัครทั้ง 9 คน มาแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 11- 12 กันยายนที่ผ่านมา แต่พบว่ามีผู้สมัคร 2 คน ไม่สามารถมาได้ จึงใช้วิธีสัมภาษณ์และให้แสดงวิสัยทัศน์ทางโทรศัพท์ภายหลัง

 

          จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯได้ประชุมและลงคะแนนทางลับ พบว่า คณะกรรมการสรรหาฯมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง 7 คน ลงคะแนนให้กับ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ รองผู้จัดการ สสส. เป็นผู้จัดการกองทุนคนใหม่ จึงเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน สสส.พิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอ

 

          สำหรับประวัติของ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์นั้น เกิดเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2508 ปัจจุบันอายุ 44 ปี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2532 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (computer science) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2357 และประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า ในปี 2552 เคยดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในเดือนมีนาคม 2550มกราคม 2551 และดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน

 

          ทพ.กฤษดา เป็นผู้มีผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟท์แวร์ในงานจุฬาไฮเทค จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัล นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับนโยบายจากสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแห่งประเทศไทย การทำงานวิจัยด้านนโยบายสุขภาพให้กับองค์การอนามัยโลก และงานวิจัยด้านนโยบายการเงินให้กับธนาคารโลก

 

          ในด้านประสบการณ์และผลงานการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสังคม ทพ.กฤษดา เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มและร่วมผลักดันการรณรงค์และมาตรการต่างๆ อาทิ งดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมวางกลยุทธ์ในการสร้างกระแสสังคม เพื่อให้เกิดการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระหว่างเวลา 05.0022.00 น. จนประสบผลสำเร็จ

 

          ทั้งยังเป็นผู้สนใจงานด้านเด็กและเยาวชน มีการดำเนินงานในเรื่องนี้หลายด้าน อาทิ การผลักดันให้เกิดเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคน้ำตาลในเด็กและเยาวชน และขับเคลื่อนให้เกิดกฎกระทรวง ห้ามเติมน้ำตาลในนมและอาหารเสริมสำหรับทารก การผลักดันมาตรการควบคุมการโฆษณาขนม ในรายการโทรทัศน์ (การจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์ โดยกำหนดสัญลักษณ์ เช่น ท, น13, ฉ เพื่อจำแนกประเภทของรายการโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับวัยของผู้ชม) การผลักดันมาตรการควบคุมการโฆษณาขนม ในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว การผลักดันการแก้ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตและเล่นเกมส์ในเด็กและเยาวชนผ่านมาตรา ได้แก่ การจัดระเบียบร้านเน็ตและเกมส์ การจัดระดับความเหมาะสมของเกมส์ การพัฒนาหลักสูตรการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในโรงเรียน และการพัฒนากฎหมายเพื่อการดูแลสื่อที่อันตรายสำหรับเด็กและเยาวชน และการจัดทำวาระเด็กและยาวชนแห่งชาติปี 2550-2551

 

          ผลงานในปัจจุบัน คือ การทำงานเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการสนับสนุนป้องกันและควบคุมแก้ปัญหาการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการสนับสนุนให้เกิดนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

 

 

update 18-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code