พื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตสมวัย

ที่มา : www.thaihealthcenter.org ข้อมูลโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตสมวัย thaihealth


เล่น เรียนรู้ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน


พื้นที่สร้างสรรค์ เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์สร้างโอกาสให้เด็กได้เติบโตพัฒนาตามวัย มุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก ครอบครัว ชุมชน


1. พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่สำหรับเล่นและทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งบ้าน โรงเรียน และชุมชน ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย เด็ก ๆ ทำกิจกรรมได้ตามวัยอย่างอิสระ และสร้างสรรค์


2. พื้นที่ทางความคิด เปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก แสดงความสามารถจัดกระบวนการจัดกิจกรรมของตนเอง ส่งเสริมให้กันพบศักยภาพ และคุณค่าของตนเอง


3. พื้นที่ทางสื่อ สื่อนับเป็นบริบททางสังคมที่เป็นสาธารณะ ทุกคนสามารถรับ และเข้าถึงได้ สื่อสาธารณะทุกประเภท จึงควรมีหน้าที่แบ่งปันพื้นที่ ให้กับเด็กอย่างพอเพียง


4. พื้นที่ทางสังคม เปิดโอกาสให้เด็กมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน จัดสรรทรัพยากรในสังคม มีส่วนกำหนดทิศทางในการบริการ หรือสวัสดิการสำหรับเด็ก


เพราะเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถ้าเราสร้างพื้นฐานความคิด กายภาพ การเป็นจิตอาสา พื้นฐานทางสังคมได้ดี เด็ก ๆ ก็จะเติบโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code