พิษยากำจัดศัตรูพืชทำป่วยเฉียดหมื่นต่อปี

สธ. เผยพิษจากยากำจัดศัตรูพืช ทำเกษตรกรป่วยเฉียดหมื่น เร่งค้นหามาตรการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสารอันตราย พร้อมหนุนการใช้พืชสมุนไพรแทน

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปัญหาการใช้สารกำจัดศัตรูพืชมีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี จากข้อมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี 2551 มีผู้ป่วยได้รับพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 8,919 คน มีค่าใช้จ่ายรักษามากกว่า 47 ล้านบาท

ขณะที่มีผลการศึกษาปัญหาสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (who) พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดเคยมีอาการพิษที่เกิดจากสารเคมี และมีเกษตรกรจำนวนมากที่ใช้สารเคมีที่มีพิษร้ายแรงในระดับความเป็นพิษต่างๆ กันที่สำคัญคือร้อยละ 14 ของเกษตรกรมีการใช้สารเคมีที่ห้ามนำเข้า ผลิต และส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองในประเทศไทย วัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ที่มีการควบคุมการนำเข้าตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, 2544 และ 2551 โดยในปี 2552 นำเข้าถึง118,151 ตัน วัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนแล้วประกอบด้วย สารกำจัดแมลง 133 ชนิดสารกำจัดวัชพืช 136 ชนิด สารป้องกันกำจัดโรคพืช 112 ชนิด สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและอื่นๆ อีก 58 ชนิด โดยการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรมีปริมาณสูงขึ้นทุกปี แม้ว่าจะมีการควบคุมการขึ้นทะเบียนสารอันตรายเหล่านี้แล้ว

จากเหตุดังกล่าวจึงควรมีการทบทวนการขึ้นทะเบียนของสารอันตรายใหม่ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค โดย สธ. จะร่วมกับหลายหน่วยงานจัดประชุมเพื่อค้นหาชนิดสารเคมีอันตรายที่ต่างประเทศเลิกใช้ เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องห้ามนำเข้าหรือจดทะเบียนสารเคมีเหล่านี้ต่อไป และมอบหมายกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หาแนวทางการนำพืชหรือสมุนไพรใช้ทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เช่น สะเดาเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อย่างแพร่หลายซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าด้วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ