พัฒนาสื่อโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์มติชนออนไลน์


พัฒนาสื่อโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค thaihealth


จุฬาฯ จับมือ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคม โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ คู่มือโภชนาการสำหรับพระ สายวัดเอวและสื่อสำหรับฆราวาส


ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในงาน “จุฬาฯ พบสื่อมวลชน” ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ ว่า จุฬาฯ กำหนดเป้าหมายการบริหารมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่การเรียนการสอน, การวิจัยและสร้างนวัตกรรม, การกำหนดนโยบายและการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย และการสร้างความเชื่อมโยงและผูกพันกับสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว เช่น Chula MOOC การเรียนระบบออนไลน์ฟรี, โครงการจุฬาฯ ชนบท เพิ่มโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา, โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค, โครงการแคร์สักนิดชีวิตเปื้อนฝุ่น เรียนรู้การอยู่กับฝุ่น PM 2.5, จุฬาฯ  นำความรู้พัฒนา จ.น่าน, โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเร็วๆ นี้จะเปิดตัว Chula Art Town


โดยคณะศิลปกรรม จุฬาฯ ร่วมมือกับภาคเอกชนแปลงโฉมพื้นที่สวนหลวง สามย่าน สยามสแควร์ ลิโด้คอนเน็คท์ และคณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ให้เป็นพื้นที่ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ และจะให้การอบรมแก่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม นำเที่ยว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sustainability.chula.ac.th


ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯ ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มหาเถรสมาคม (มส.), สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.), กระทรวงสาธารณสุข (สธ.), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พัฒนาสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 ประกอบด้วยคู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค, สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค, โปสเตอร์, สายวัดเอวและสื่อสำหรับฆราวาส และได้นำสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 ส่งไปยังโรงพยาบาลสังกัด สธ.ทั่วประเทศ ถึงระดับตำบล และวัดทุกตำบลทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code