พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์  thaihealth


พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพขับเคลื่อน


นางสาวประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กศน. จังหวัดเชียงใหม่ โดย กศน.อำเภอแม่ออน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ "การพัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ


พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์  thaihealth


โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมในอนาคต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีกศน.อำเภอ 25 อำเภอสังกัดกศน.จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม โดยทั้งหมดจะใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มาเป็น กระบวนขับเคลื่อนในการเปลี่ยนบทบาทการทำหน้าที่ของครูกศน.ตำบล ให้เป็นครูเพื่อศิษย์ และสร้างชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ร่วมกับเพื่อนครู เพื่อเปลี่ยนการศึกษาจากเดิมที่เน้นการสอนของครู เป็นการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแทน


พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์  thaihealth


"แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ยังถือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาผู้บริหารและครูกศน.ตำบล ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้อีกด้วย" นางสาวประภาภรณ์กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code