พลังคนพิการ สู่การสร้างสรรค์สังคม

คนพิการ แม้ว่าร่างกายจะไม่ครบสมบูรณ์แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจของการต่อสู้และอดทนในการพิสูจน์ความสามารถของตนเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม


พลังคนพิการ สู่การสร้างสรรค์สังคม thaihealthพลังคนพิการ สู่การสร้างสรรค์สังคม thaihealth


เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงแรงงานสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย (Workability Thailand)  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย องค์กรภาครัฐและเอกชนแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ "พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจทางสังคม" เพื่อรณรงค์การปลูกฝังโนบายการยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียม ไม่กีดกันคนพิการภายในองค์กรขยายสู่การดูแลลูกค้าและสังคมภายนอกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงที่มาของการของโครงการประกาศเจตนารมณ์ "พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม" (Declaration of Welcome Disability) ครั้งนี้ว่า ประเทศไทยได้รับมอบหมายจาก Workability Asia ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายส่งเสริมความสามารถในการทำงานของคนพิการในภูมิภาคเอเชียให้จัดงานสัมมนาระดับเอเชีย เพื่อส่งเสริมองค์กรเครือข่ายของคนพิการ และองค์กรเพื่อคนพิการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน(Workability Asia conference 2015) ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมฮิลตัน จ. พัทยา โดยประเทศไทยได้นำร่องในการสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำ และได้รับการยอมรับในความสามารถจากสังคมอย่างเท่าเทียม


"องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกันประกาศเจตานารมณ์ในการรับคนพิการเข้าทำงานโดยสถานประกอบการที่มีตราสัญลักษณ์ Welcome Disability Mark หรือ Well-D นั้นจะเป็นสถานประกอบการที่ให้โอกาสคนพิการเข้าทำงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านการค้า โรงแรมธนาคาร มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อให้คนพิการสามารถมีรายได้ ช่วยเหลือตนเองได้ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีส่วนช่วยสำคัญในบทบาทการสนับสนุนด้านการสร้างทักษะ สร้างงาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่คนพิการมากกว่าช่วยเหลือในด้านสังคมสงเคราะห์"


ด้าน ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวถึงการสนับสนุนของ สสส.กับกลุ่มคนพิการว่า


"สสส.ทำงานครอบคลุมหลายมิติ ร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนอาชีพของคนพิการให้ยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1. ทัศนคติ ไม่ว่าจะเป็นคนพิการที่จะต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ รวมถึงครอบครัวที่จะยอมรับและเข้าใจว่าคนพิการสามารถประกอบอาชีพได้ และสถานประกอบการที่ให้โอกาสคนพิการเข้าทำงาน 2. พัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ของคนพิการให้ทัดเทียมคนปกติ 3. ลดอุปสรรคและสร้างโอกาสไม่ว่าจะเป็นการให้เวลาคนพิการในการสอบแข่งขันใบประกาศต่างๆ หรือการทำรถเมล์ชานต่ำ ทางลาดเพื่อรถเข็นคนพิการ"


งานสัมมนาระดับเอเชียเพื่อส่งเสริมองค์กรเครือข่ายของคนพิการและองค์กรเพื่อคนพิการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Workability Asia conference 2015) ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ เป็นงานต่อเนื่องที่ สสส. ได้สนับสนุนโครงการนำร่องการส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการจุดประกายให้เกิดงานสนับสนุนคนพิการ สำหรับงานสัมมนาฯครั้งนี้จะมีงานวิชาการที่เป็นแนวทางให้ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และคนพิการว่าควรดำเนินการอย่างไร และมีองค์ความรู้ที่พลังคนพิการ สู่การสร้างสรรค์สังคม thaihealthจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ผอ.สำนัก กล่าวทิ้งท้าย


นายจำเริญ คลี่แก้ว โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ผู้พิการแขน กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันที่ภาคส่วนต่างๆ ให้ความสำคัญกับคนพิการในการประกอบอาชีพว่ามีความใฝ่ฝันอยากประกอบอาชีพด้านซ่อมคอมพิวเตอร์ และอยากเปิดร้านซ่อมเป็นของตัวเอง รู้สึกภูมิใจมากที่สนับสนุนให้คนพิการมีงานทำ และมั่นใจว่าผมจะประกอบอาชีพนี้ได้สำเร็จ ส่วน


นายศุภวัฒน์ พรหมจรรย์ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ผู้พิการแขน กล่าวถึงความฝันที่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ว่าอยากพัฒนาโปรแกรมด้านการเรียนการสอนให้ผู้คนได้ใช้ รู้สึกตื้นตันใจและภูมิใจมากที่สังคมให้โอกาส ได้ฟังการประกาศเจตนารมณ์ของภาคส่วนต่างๆ แล้ว ปลื้มใจแทนเพื่อนๆคนพิการที่อยากมีงานทำ


ความพิการทางร่างกายไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงาน หากสังคมให้โอกาสพวกเขาก็พร้อมที่จะแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code