พบ วัยทำงาน ป่วยเอดส์มากสุด

ระบุ ติดจากเพศสัมพันธ์ ถึงร้อยละ 79.28

 

พบ วัยทำงาน ป่วยเอดส์มากสุด            เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคเอดส์ใน กทม. ตั้งแต่ พ.ศ.2527 ถึงวันที่  30 เมษายน 2551 ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กทม. โดยสรุปยอดผู้ป่วยจากบัตรรายงาน 506/1 และ 507/1 พบว่า มีผู้ป่วยเอดส์ทั้งสิ้น 37,503 ราย มีชีวิตอยู่ 28,680 ราย เสียชีวิต 8,823 ราย กลุ่มอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ 30-34 ปี ร้อยละ 22.36 และเด็กอายุ 0-4 ปี ร้อยละ 3.11 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

 

            ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นอัตราส่วน 2.8 ต่อ 1 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในวัยทำงานอายุ 30-34 ปี ร้อยละ 23.50 รองลงมาอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 19.80 และอายุ 35-39 ปี ร้อยละ 19.02 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 40.28 ผู้ว่างงานร้อยละ 12.96 ผู้ต้องขังร้อยละ 8.03 ทำงานบ้านร้อยละ 7.80 อื่นๆ ร้อยละ 6.69 ค้าขายร้อยละ 6.06 ไม่ระบุอาชีพ 5.99 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทร้อยละ 4.55 ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และรัฐวิสาหกิจร้อยละ 4.49 และเด็กต่ำกว่าวัยเรียนร้อยละ 3.15

 

            รายงานดังกล่าวระบุว่า สำหรับปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของการติดเชื้อเอดส์ที่พบมากที่สุด คือ การติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 79.28 รองลงมาปัจจัยเสี่ยงจากยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นร้อยละ 10.74 ซึ่งพบในเพศชายร้อยละ 10.28 และเพศหญิงร้อยละ 0.46 ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยงร้อยละ 6.31 ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการติดเชื้อจากมารดาร้อยละ 3.65 และรับเลือดร้อยละ 0.02

 

            ซึ่งผู้ป่วยเอดส์มีโอกาสติดเชื้อจากโรคแทรกซ้อนหรือที่เรียกว่าโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 5 อันดับแรกที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรควัณโรคปอดบุหรี่ร้อยละ 39.01 โรคปอดบวมจากเชื้อ pneumocystic carinii ร้อยละ 16.29 โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราร้อยละ 10.93 โรคเชื้อราของหลอดอาหารร้อยละ 5.23 โรคปอดบวมจากเชื้อ pneumonia recurrent (bacteria) และโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ร้อยละ 24.33

 

            ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2551 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง เขตภาษีเจริญ มีผู้ป่วย 36 ราย ระดับกลางมี 17 เขต ระดับต่ำมี 31 เขต เขตที่มีผู้ป่วยเอดส์น้อยที่สุด คือ เขตสะพานสูง 1 ราย ขณะที่เขตจตุจักรมีผู้ป่วยรายใหม่ 80 ราย ซึ่งรวมกับยอดที่ได้รับรายงานจากทัณฑสถาน โรงพยาบาลกลาง และกรมราชทัณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 21-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code