พบเอดส์หน้าใหม่ 27 คน/วัน

ผงะสถิติเอดส์รายใหม่วันละ 27 คน แนวโน้มค่อยลดลงเรื่อยๆ ปี 2558 ไม่ถึงหมื่นคน

เอดส์หน้าใหม่

พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประมาณการจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) รายใหม่ในประเทศไทย คาดว่าในปี 2554 มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 27 คน หรือ 10,097 ต่อปีและจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ โดยปี 2558 จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,184 คน อย่างไรก็ตามข้อมูลจากปี  2532-2554 พบว่าผู้ติดเชื้อที่ติดยาเสพติดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ประเทศไทยได้พัฒนาวัคซีนเอดส์แล้ว 15 โครงการ โดยผลวิจัยล่าสุดพบว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ 31.2% และในปีแรกที่ผู้ป่วยได้รับวัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ถึง 60% ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาต่อไป

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกด้วยการให้ยาต้านไวรัส โดยลดอัตราการติดเชื้อเหลือน้อยกว่า 3%ขณะที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ปี 2555-2559 จำนวน 3 ข้อ

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยปี 2559 จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลง 2 ใน 3 และควบคุมอัตราการติดเชื้อแรกเกิดให้ต่ำกว่า 1% 2.ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ โดยภายในปี 2559 ผู้ติดเชื้อทุกคนต้องเข้าถึงการดูแลที่มีประสิทธิภาพ 3.ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ ด้วยการแก้กฎหมายและนโยบายที่เป็นอุปสรรค

อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ย.นี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมควบคุมโรค เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ aids vaccine conference 2011 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน จาก 40 ประเทศ พร้อมนำเสนองานวิจัย 417 เรื่อง การจัดประชุมครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code