ผุดคลินิกวัยรุ่น ลดปัญหาป่องก่อนวัย

รับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น

 

 ผุดคลินิกวัยรุ่น ลดปัญหาป่องก่อนวัย

          มมส.-สสส.ผุด คลินิกวัยรุ่นรับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น หลังพบปัญหาเด็กต่ำกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ชี้ปัญหานี้กระทบต่อสภาพกาย-ใจ-สังคม

 

          อาจารย์ อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์ นักวิชาการด้านการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) กล่าวว่า ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่เด็กปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด ทำให้กระบวนการสานสัมพันธ์ผ่านกันระหว่างหญิงกับชายเป็นไปอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งการอาศัยอยู่ร่วมกันในหอพักรวมที่อนุญาตให้นิสิต นักศึกษาเข้าพักได้ทั้งหญิงและชาย ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดตามมา ก็คือ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ จากการวิจัยในปี 2548-2549 พบว่า มีผู้หญิงเฉพาะในพื้นที่ จ.มหาสารคามเข้าคลอดบุตรจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ใน รพ.มหาสารคาม ราว 25 คน และส่วนมากมีอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่ในส่วนนี้ยังไม่น่ากังวลเท่ากับกลุ่มที่ไม่สามารถยอมรับการตั้งครรภ์ได้ จึงพยายามหาทางออกด้วยการทำแท้ง

 

          สำหรับสาเหตุการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ 1.สามีหรือคู่รักเสียชีวิตกะทันหัน 2.เกิดการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่กับสามี 3.เกิดภาวะวิกฤตทางอารมณ์หรือเผชิญกับสภาพความกดดันทางอารมณ์สูง 4.ขาดแคลนแหล่งช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ 5.กำลังประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนหรือมีโอกาสก้าวหน้าในการงาน 6.ประสบปัญหาทางกฎหมายหรือสถานการณ์ที่คุกคามรุนแรงต่อสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง

 

          อาจารย์ อุมาภรณ์ กล่าวต่อว่า จากสาเหตุดังกล่าวนำมาซึ่งผลกระทบใน 3 ด้าน คือ 1.ร่างกาย เช่น สภาพร่างกายที่มีครรภ์โตขึ้นอย่างชัดเจน สภาพทางสรีระที่เปลี่ยนแปลง และมิอาจคืนสู่สภาพสวยงามตามเดิมได้ บางรายอาจเกิดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ร่วมด้วย เช่น โรคเอดส์ กามโรค นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับการคลอด ผลกระทบเหล่านี้ทำให้การตั้งครรภ์มีข้อบ่งชี้ไม่พึงปรารถนามากขึ้น 2.ด้านจิตใจ อารมณ์ ในกรณีที่ผู้หญิงนั้นมีความต้องการและมีความพร้อมที่จะมีบุตร จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ ภาคภูมิใจ สมหวัง มีความรู้สึกมั่นคง มีความสุขใจ มีความรู้สึกในทางที่ดีตามพื้นฐานของความต้องการมีบุตร และ 3.ผลกระทบด้านสังคม จะได้รับดูถูกเหยียดหยามจากสังคม และการศึกษาสิ้นสุดลงในกรณีตั้งครรภ์ เป็นต้น และนอกจากมีผลกระทบทางสังคมต่อ ผู้ตั้งครรภ์แล้ว ยังส่งผลต่อสังคมโดยตรงได้อีก เช่น การรับภาระเด็กถูก

 

          ปัญหานี้ถือเป็นปัญหาหลักของสังคม ที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อผู้หญิงทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สิ่งที่สำคัญคือ การให้กำเนิดบุตรโดยปราศจากความพร้อม ย่อมส่งผลกระทบ ทั้งต่อตัวผู้หญิง ครอบครัว บุตรที่เกิดและสังคมโดยส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้อาจารย์ อุมาภรณ์ กล่าวว่า เพื่อป้องกันในเชิงรุก สสส.ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มมส.จัดบริการคลินิกวัยรุ่น เพื่อบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสูตินรีเวช

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

 

 

 

update: 02-08-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

Shares:
QR Code :
QR Code