ปลุกเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีไทย

          กมธ.วุฒิฯ-สสส.ปลุกเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีไทย มอบรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” แก่เยาวชน

/data/content/23714/cms/bdjnopvz1235.jpg

          ที่รัฐสภา วันที่ 2 เม.ย.2557 มรว.วุฒิเลิศ เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดยรางวัลเป็นเงินสด พร้อมโล่และเกียรติบัตร พร้อมกันนี้ นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมอบรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” 1 รางวัลที่สนับสนุนโดย สสส.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

          มรว.วุฒิเลิศ กล่าวว่าโครงการประกวดภาพยนต์สั้นดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือจาก 11 องค์กร อาทิ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ วุฒิสภา , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงท่องเที่ยวฯ , กรุงเทพฯ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฯลฯ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนและประเพณีไทยดั้งเดิมของท้องถิ่น ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของไทยอันงดงาม พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้กับสังคมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านการผลิตภาพยนต์สั้น

/data/content/23714/cms/bckloqrw1467.jpg

        ทั้งนี้ ภาพยนต์เรื่อง “วิถีตรุษไท” ร.ร.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) , ภาพยนต์เรื่อง “คำยาย:ประเพณีสู่ขวัญม้อน (สู่ขวัญตัวไหม)” ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) , ภาพยนต์เรื่อง “สืบต่อลมหายใจหนังใหญ่วัดขนอน” วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับอาชีวศึกษา , ภาพยนต์เรื่อง “1512 ฉันร้องสวัสดี” ม.ศิลปากร ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับอุดมศึกษา และรางวัล “ป๊อปปูล่าร์โหวต” ได้แก่ภาพยนต์เรื่อง “เมื่อวันวาน” ร.ร.หล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

 

 

         ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ