“ปลุกปั่นปลูก” ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ

ที่มา : เว็บไซต์ thaihealthycommunity.org


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพภาคกลาง ร่วมจัดกิจกรรม ‘ปลุกปั่นปลูก’ ร่วมขับเคลื่อน “กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ”


อบต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี และเครือข่าย 3 ตำบล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ปลุกปั่นปลูก” ได้จัดคาราวานจักรยาน ปั่นร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมระยะทางกว่า 12 กม. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ด้วยการพูดรณรงค์ให้คนภายในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน เพื่อให้คนภายในชุมชนช่วยกันลดปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่สาธารณะร่วมกัน


และกิจกรรมในลำดับต่อไปคือ มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทั้งหมด 5 สายพันธุ์ จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่กว่า 5 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับระบบนิเวศทางบกให้สมดุลมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ ‘ปลุกปั่นปลูก’ นี้ ได้สอดคล้องกับรูปแบบของ SDG 12,13 และ 15 เป็นกิจกรรมรณรงค์ที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป


ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ ‘ปลุกปั่นปลูก’ นี้ คือการได้มอบความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมงานได้สร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code