ประชาคมโคราชร่วมค้านสร้างโรงงานผลิตน้ำเมา

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บริษัท เอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอร์เรจ จำกัด จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา โดยมีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าโคราช เข้าร่วมประชุมและเสนอปัญหา เพื่อชี้ให้เห็นผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง 

ประชาคมโคราชร่วมค้านสร้างโรงงานผลิตน้ำเมา

นายชวลิต ตั้งตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอร์เรจ จำกัด ได้เสนอเหตุผลความเป็นมา และรายละเอียดโครงการในเบื้องต้น และรศ.ดร.สามัคคี บุญยะวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/หัวหน้าโครงการ นำเสนอขอบเขต แนวทางการศึกษา และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ก่อสร้างโรงงานที่ ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พระสงฆ์ ส่วนราชการทุกภาคส่วน ตัวแทนชาวบ้าน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครราชสีมา และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่จะได้รับผลกระทบ จำนวน 300 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานผลิตสุรา เพราะผลกระทบที่จะตามมามีมากมายมหาศาล

ประชาคมโคราชร่วมค้านสร้างโรงงานผลิตน้ำเมา

การที่บริษัทเอกชนจะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตสุราในครั้งนี้ ก่อให้เกิดคำถามตามมามากมาย เป็นต้นว่า ถ้าตั้งโรงงานขึ้นมาแล้ว คนโคราชจะเอาโครงการวัดปลอดเหล้าไปไว้ที่ไหน ยุทธศาสตร์ 20 ปี คนอีสานเลิกเหล้าเลิกจน ที่ประกาศไปแล้ว จะทำอย่างไร

ประกอบกับผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ผุ่นละออง ขยะ กลิ่นเหม็น น้ำเสีย ถนนเสีย และด้านสุขภาพ ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากน้ำไม่พอใช้ และผลกระทบจากการดื่มสุรา การตายจากอุบัติเหตุในเทศกาลต่างๆ ปัญหานักดื่มหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย ฯลฯ 

ประชาคมโคราชร่วมค้านสร้างโรงงานผลิตน้ำเมา

เป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องคิดไตร่ตรอง ชั่งน้ำหนักถึงผลดี-ผลเสียที่จะตามมาในอนาคตให้ถ้วนถี่ ซึ่งประชาคมโคราชมีความเห็นพ้องต้องกันว่า การสร้างโรงงานผลิตสุราในโคราช เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และ “ให้หยุดโครงการ” เสีย โดยทางฝ่ายผู้จัด ขอกลับไปทำการวิเคราะห์ แล้วจะนำมาประชาคมใหม่อีกรอบ  

…พระคุณเจ้าบอกว่า ขอบิณฑบาตเถอะโยม มันบาป ผิดศีลข้อ 5 …พระขอบิณฑบาตขนาดนี้แล้วยังจะนิ่งดูดายได้หรือ ?

 

 

ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง โดย สำราญ ธรรมมานอก/ภาพ, กาญจนา ภานนท์/ข่าว

 

 
Shares:
QR Code :
QR Code