ประกาศเลื่อนปิดรับสื่อป้ายกลางแจ้ง (Billboard) รอบที่ 1 ประจำปี 2555 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
เรื่อง ประกาศเลื่อนปิดรับสื่อป้ายกลางแจ้ง (billboard) รอบที่ 1 ประจำปี 2555
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม
ตามที่ สสส. ได้ดำเนินการเปิดรับพันธมิตรสื่อป้ายกลางแจ้ง เดิมปิดรับเอกสารแผนงานวันที่ 27 มกราคม 2555 นั้น สสส. ขอแจ้งเปลี่ยนระยะเวลาการพิจารณาใหม่ ดังนี้
  1. เปิดรับลงทะเบียนพร้อมกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทางอีเมล์ [email protected] ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 (ก่อนเวลา 12.00 น)
  2. ปิดรับเอกสารแผนงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 (ส่งเอกสารงานถึง สสส. ก่อนเวลา 12.00 น.) วันเดียวเท่านั้น
  3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ภายในเดือนมีนาคม 2555
(ติดตามผลได้ทาง www.thaihealth.or.th)
หมายเหตุ
*ในกรณีผลงานที่นำเสนอไม่เข้าเกณฑ์ทางสสส.จะดำเนินการในการเปิดคัดเลือกรอบถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code