ประกาศเลื่อนปิดรับพันธมิตรบริษัทออกแบบกราฟิก (Graphic) เพื่อออกแบบสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ ประจำปี 2555

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
เรื่อง ประกาศเลื่อนปิดรับพันธมิตรบริษัทออกแบบกราฟิก (graphic)
เพื่อออกแบบสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ ประจำปี 2555
ตามที่ สสส. ได้ดำเนินการเปิดรับพันธมิตรสื่อบริษัทออกแบบกราฟิก (graphic)เพื่อออกแบบสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ เดิมปิดรับเอกสารแผนงานวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น สสส. ขอแจ้งเปลี่ยนระยะเวลาการพิจารณาใหม่ ดังนี้
1. เปิดรับลงทะเบียนพร้อมกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทางอีเมล์ [email protected] ก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 (ก่อนเวลา 12.00 น.)
2. ปิดรับเอกสารแผนงานวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 (ส่งเอกสารงานถึง สสส. ก่อนเวลา 12.00 น.) วันเดียวเท่านั้น
3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ภายในเดือนมีนาคม 2555
(ติดตามผลได้ทาง www.thaihealth.or.th)
หมายเหตุ
*ในกรณีผลงานที่นำเสนอไม่เข้าเกณฑ์ทางสสส.จะดำเนินการในการเปิดคัดเลือกรอบถัดไปโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code