ประกาศเลื่อนกำหนดประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปิดรับพันธมิตรสื่อวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
เลื่อนกำหนดประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปิดรับพันธมิตรสื่อวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งภายในเดือน เมษายน 2555 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ www.thaihealth.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code