ประกาศเปิดรับเข้าร่วมเสนอผลิตสื่อวิดีทัศน์ (Video Presentations) แนะนำสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

12/07/2010

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง ประกาศเปิดรับเข้าร่วมเสนอผลิตสื่อวิดีทัศน์ (video presentations)

แนะนำสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

– เพื่อนำเสนอความเป็นมาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เพื่อนำเสนอพันธกิจ ยุทธศาสตร์ บทบาทของ สสส. ในการปฏิบัติงานให้คนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน ร่วมกับองค์กรภาคีสร้างเสริมสุขภาพจำนวนมากทั่วประเทศ

– เพื่อนำเสนอตัวอย่างผลงานของภาคีสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สสส.

เพื่อประเมินผลงานที่ผ่านมาจากการดำเนินงาน ที่ได้สร้างความตระหนักให้เกิดการรับรู้การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมวงกว้าง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนนโยบายสาธารณะ ที่สามารถช่วยลดความสูญเสีย และภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

เพื่อนำเสนอความเป็นองค์กรต้นแบบระดับนานาชาติ โดยการยอมรับจากองค์กรอนามัยโลก (who)

กลุ่มเป้าหมาย :

คณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารองค์กร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ สสส. ในโอกาสต่าง ๆ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าดูงานที่ สสส.

กรอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน :

สสส. โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร ต้องการเปิดรับพิจารณาผู้ผลิตสื่อวิดีทัศน์ (vdo presentation) ที่มีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยถูกต้องตามระเบียบทางกฎหมาย และมีความสนใจที่อยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ ชุดนี้

รูปแบบของสื่อวิดีทัศน์ ที่เปิดรับคัดเลือก :

ความยาวของสื่อวิดีทัศน์ (video presentations) ประมาณ 7-8 นาที

จัดทำสื่อวิดีทัศน์ (video presentations) 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ขอบเขตของสื่อวิดีทัศน์ (video presentations) ที่ต้องนำเสนอ :

1.นำเสนอแนวความคิด และรูปแบบของสื่อวิดีทัศน์ (video presentation) ที่สามารถแนะนำ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้เป็นอย่างดี

2.นำเสนองบประมาณการผลิตสื่อวิดีทัศน์ แต่ละขั้นตอนโดยละเอียด (งบประมาณ ไม่เกิน 90,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้ร่วมเสนอสื่อวิดีทัศน์ (video presentations) :

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมเสนอผลิตสื่อวิดีทัศน์ (video presentation) ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ (video presentations)

มีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

สามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้นำเสนอเข้ามาตามกรอบของระยะเวลา และงบประมาณ

ต้องเก็บข้อมูลรายละเอียดของแผนงานเป็นความลับ โดยไม่เผยแพร่ หรือแจกจ่ายให้แก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง สสส.

การส่งเอกสารเข้าร่วมเสนอผลิตสื่อวิดีทัศน์ (video presentations) :

1.แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเสนอผลิตสื่อวิดีทัศน์ โดยกรอกแบบฟอร์มยื่นความจำนงเข้าร่วมเสนอ ดาวน์โหลด และส่งมาที่ e-mail: [email protected]

2.ส่งเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการเสนอเข้าร่วมผลิตสื่อวิดีทัศน์ (video presentation) และงบประมาณ

ส่วนที่ 2 แนวความคิด รูปแบบของการนำเสนอสื่อวิดีทัศน์ (video presentation) พอสังเขป

ส่วนที่ 3 หลักฐานบริษัท หนังสือรับรองการจดทะเบียน และข้อบังคับของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอเข้าร่วมผลิตสื่อวิดีทัศน์ (video presentation)

ส่วนที่ 4 ผลงานการผลิตสื่อวิดีทัศน์ (video presentation) ที่ผ่านมา (show reel)

กำหนดปิดรับเอกสารประกอบการเข้าร่วมเสนอ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ภายในเวลา 17.00 น. และขอให้ท่านโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับทางเจ้าหน้าที่หลังการส่งเอกสาร

ระยะเวลาการพิจารณา :

1.เปิดรับลงทะเบียนพร้อมส่งเอกสารเข้าร่วมเสนอผลิตสื่อวิดีทัศน์ (video presentations)

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 12 กรกฎาคม 2553

2.ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเสนอผลงาน วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ทางเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th

3.นำเสนอแนวคิดและรูปแบบผลิตสื่อวิดีทัศน์ (video presentations) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553

4.ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ผลิตวิดีทัศน์ (video presentations) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

หมายเหตุ: คำตัดสินการคัดเลือกผู้ผลิตสื่อวิดีทัศน์ (video presentation) ถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการพิจารณา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าร่วม คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

คุณธีระยุทธ ยังอยู่สุข

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 022980500 ต่อ 1617

e-mail: [email protected]

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

update:06-07-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ