ประกาศเปิดรับพันธมิตรสื่อวิทยุ รอบที่ 1 ประจำปี 2556 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
เรื่อง ประกาศเปิดรับพันธมิตรสื่อวิทยุ รอบที่ 1 ประจำปี 2556
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม
ความเป็นมา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ด้วยเจตนารมย์ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนคนไทยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืนนั้น ต้องประกอบไปด้วยการทำงานในลักษณะองค์รวมของทั้งสังคม เป็นการทำงานทั้งในระดับพื้นที่และเชิงประเด็น เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การทำงานสร้างเสริมสุขภาพจึงมีความหลากหลายแต่เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทย
ในการไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร การสร้างความเข้าใจกับประชาชนจึงถือเป็นหนึ่งในภารกิจงานที่สำคัญของ สสส. เพราะหากประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขาดความเข้าใจในเรื่องสร้างเสริมสุขภาพ การจะปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพคงจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพได้ถูกเผยแพร่ทั้งความรู้ ต้นแบบ รวมไปถึงแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้องให้กับประชาชน สสส. ได้จัดตั้งสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมขึ้น โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สนับสนุนการดำเนินงานหลักที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.
ในแต่ละปี สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม จะกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานหลักภายใน สสส. และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยแผนงานดังกล่าว จะเน้นการสร้างความเข้าใจและการสร้างความร่วมมือกับสื่อในรูปแบบพันธมิตรเครือข่ายด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาประเด็นสร้างเสริมสุขภาพให้แก่สังคม
และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรณรงค์สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. จึงได้ดำเนินการเปิดรับพันธมิตรสื่อวิทยุ โดยมีรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรสื่อวิทยุ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นงานสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนให้กับสังคมไทย
 2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือการทำงานสื่อสารเพื่อสังคม ให้ทำหน้าที่ในการสร้างการรับรู้ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแบบยั่งยืนของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนคนไทย
 3. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ งานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องการเข้าถึง มี 2 กลุ่มหลัก ประกอบไปด้วย
 1. กลุ่มผู้ฟังในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงระดับอายุ
1.1 กลุ่มวัยรุ่น อายุ 12-24 ปี
1.1.1 กลุ่มผู้ฟังวิทยุเพื่อสาระ และความบันเทิง
1.1.2 กลุ่มผู้ฟังวิทยุเพื่อติดตามกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกาย
1.1.3 กลุ่มผู้ฟังที่มีความสนใจพิเศษเฉพาะตัว และชอบร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของคลื่นวิทยุ
1.2 กลุ่มวัยทำงาน อายุ 25 ปีขึ้นไป
1.2.1 กลุ่มผู้ฟังวิทยุเพื่อสาระ และความบันเทิง
1.2.2 กลุ่มผู้ฟังวิทยุเพื่อติดตามกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกาย
1.2.3 กลุ่มผู้ฟังวิทยุเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ
1.2.4 กลุ่มผู้ฟังที่มีความสนใจพิเศษเฉพาะตัว และชอบร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของคลื่นวิทยุ
 1. กลุ่มผู้ฟังทั่วประเทศ อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่รับฟังวิทยุเพื่อสาระ และความบันเทิง หรือเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ
พันธกิจร่วมของพันธมิตรสื่อวิทยุ ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ
เนื่องด้วย สสส. ได้เล็งเห็นศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและประชาชนระดับกว้างของสื่อวิทยุ อีกทั้งเล็งเห็นความตั้งใจของเครือข่ายสื่อสารมวลชน ที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมไทย
สสส. จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อวิทยุ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ และต้นแบบที่ดีๆของงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ไปสู่กลุ่มเป้าหมายหลัก ผ่านช่องทางสื่อของตนเอง
ในการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรสื่อวิทยุ สสส. ต้องการเปิดรับพันธมิตรสื่อวิทยุที่กำลังดำเนินงานผลิตหรือพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุอยู่ในปัจจุบัน และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะให้ก่อเกิดประโยชน์สู่สังคมไทย โดยมีกรอบประเด็นการสื่อสารหลักในการทำงาน ดังต่อไปนี้
ประเด็นการสื่อสารที่อยู่ในขอบเขตของการทำงาน ประกอบด้วย
 1. ประเด็นการสื่อสารหลักของ สสส. และภาคีเครือข่าย
  เป็นการสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ลดการบริโภคยาสูบ, การมีวินัยในการขับขี่ให้ปลอดภัย เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน, การสร้างเสริมออกกำลังกาย
 2. ประเด็นการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมต่างๆ ของ สสส.
  เป็นการสื่อสารให้ความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ที่ สสส. ริเริ่ม และลงพื้นที่เพื่อไปปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มคนในสังคม และชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างมิติใหม่ของการสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของสังคม อาทิ การร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ , การรณรงค์สร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร , การสนับสนุน และเสริมสร้างสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยที่ดีต่อคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ ฯลฯ
  ทั้งนี้ การพัฒนาประเด็นในการสื่อสาร จะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่าง สสส. และพันธมิตรสื่อวิทยุ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายของคลื่นพันธมิตรสื่อที่ร่วมมือ
ลักษณะของแผนงานที่เปิดรับคัดเลือก มี 2 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ 1 การใช้เวลาออกอากาศของคลื่นวิทยุ ทำหน้าที่ในการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
1.1 การเผยแพร่สปอตวิทยุ ( radio spot + jingle)
1.2 การพูดประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
1.3 การเข้าสายสัมภาษณ์ หรือ การผลิตสกู๊ป บทความ และรายการสั้น
รูปแบบที่ 2 การใช้เวลาออกอากาศของคลื่นวิทยุ ทำหน้าที่ในการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
พร้อมกับรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรม หรือการใช้สื่ออื่นๆ
ร่วมในการพัฒนาแผนงานการสื่อสาร เช่นการรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ของสถานี
(web link หรือ web banner)
พันธมิตรสื่อวิทยุที่สนใจจะนำเสนอแผนงานสามารถเลือกนำเสนอในรูปแบบที่ 1 และ/หรือ 2 ได้ตามความเหมาะสม
ขอบเขตของแผนงานที่ต้องนำเสนอ ประกอบไปด้วย
 1. นำเสนอแนวคิดและแผนงานในการนำประเด็นสร้างเสริมสุขภาพไปใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องมีความสอดคล้องกับรูปแบบของคลื่นวิทยุที่นำเสนอ รายละเอียดของแผนงานประกอบไปด้วย
1.1 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของความร่วมมือระหว่าง สสส. และคลื่นวิทยุที่นำเสนอ
1.2 ระบุรูปแบบการออกอากาศ ช่วงเวลาออกอากาศ ความถี่ ผังรายการ ราคาของเวลาออกอากาศ
1.3 การนำเสนองบประมาณในแผนงาน ต้องระบุแยกอัตราราคาที่คิดค่าใช้จ่าย และมูลค่าของราคาที่เป็นลักษณะให้ความร่วมมือให้ชัดเจน อาทิเช่น การเข้าสายสัมภาษณ์ การพูดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาในส่วนของการให้ความร่วมมือเผยแพร่ประเด็นสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.4 กำหนดตัวชี้วัดที่เป็นที่ยอมรับได้ อาทิเช่น rating / ผลการวิจัย ต้องเป็นค่าเฉลี่ยความนิยมของเดือนล่าสุดก่อนยื่นเสนอ
1.5 นำเสนองบประมาณภายใต้แผนงานโดยละเอียด อัตราปกติ อัตราส่วนลดปกติ และอัตราส่วนลดที่เสนอ สสส.
1.6 นำเสนอพื้นที่การกระจายเสียงที่ครอบคลุมของคลื่นวิทยุของท่าน อาทิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ครอบคลุมกี่จังหวัด อะไรบ้าง
 1. หากต้องการยื่นเสนอแผนงานตามรูปแบบที่ 2 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเสริมในแผนงาน ให้นำเสนอรายละเอียดประกอบ ดังนี้
2.1 ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2.2 กลุ่มเป้าหมายและปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
2.3 รูปแบบการจัดกิจกรรม
2.4 วิธีการนำเสนอเนื้อหาประเด็นสร้างเสริมสุขภาพในกิจกรรม
2.5 งบประมาณสำหรับกิจกรรมที่นำเสนอ
2.6 สิทธิประโยชน์ที่ สสส. จะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สนับสนุนร่วมรายอื่น
**ในกรณีที่พันธมิตรสื่อได้นำเสนอกิจกรรมให้แก่ สสส. ในรูปแบบของสิทธิพิเศษ เป็นการสนับสนุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ส่งรายละเอียดเฉพาะรูปแบบของกิจกรรมเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบและใช้พิจารณาประกอบในส่วนความร่วมมือเผยแพร่สื่อสารในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 1. ข้อมูลของสถานีวิทยุที่ต้องนำเสนอมีดังนี้
3.1.กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของรายการหรือสถานี
3.2.ผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย ให้ส่ง rating ของสถานี โดยหน่วยงานที่ทำ rating ต้องเป็นที่ยอมรับ
3.3.ผลงานเพื่อสังคมที่ผ่านมา
3.4.รายละเอียดของรูปแบบรายการ ในช่วงเวลาต่างๆ
3.5.อัตราราคาปกติ ส่วนลดปกติ และส่วนลดที่ให้กับทาง สสส. โดยสามารถแบ่งราคาได้ตามรายละเอียดดังนี้
3.5.1.สถานีที่เน้นสาระ และความบันเทิง งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาท/เดือน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.5.2.สถานีที่เน้นความบันเทิงและตอบความต้องการเฉพาะกลุ่ม งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาท/เดือน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.5.3.สถานีที่เน้นเรื่องกีฬาและการออกกำลังกาย งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท/เดือน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.5.4.สถานีที่เน้นเรื่องข่าวสาร และการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท/เดือน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.5.5.สถานีที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังทุกกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ (satellite) งบประมาณไม่เกิน 450,000 บาท/เดือน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงานสื่อวิทยุ
พันธมิตรสื่อที่สนใจจะร่วมเสนอแผนงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 1. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมมาก่อน และมีความตั้งใจจริงที่สนใจที่จะทำงานสร้างเสริมสุขภาวะอย่างแท้จริง
 2. ผลงานที่เคยทำผ่านมาได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องมีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนถึงความนิยมและคุณภาพของผลงานที่ผ่านมา
 3. ต้องสามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้นำเสนอเข้ามาได้ โดยต้องเป็นผู้เจรจาตกลงทั้งในเรื่องช่วงเวลา/พื้นที่เผยแพร่สื่อ ให้เป็นไปตามแผนงาน
 4. ต้องเป็นสื่อที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถยืนยันได้ถึงการได้รับอนุญาติให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
 5. สสส.จะเน้นในการดำเนินงานตรงกับเจ้าของสื่อหลัก เนื่องจากประเด็นสร้างเสริมสุขภาพเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สสส. จึงจำเป็นที่จะต้องเน้นสร้างความเข้าใจในการทำงานสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมโดยตรงกับเจ้าของสื่อและผู้ผลิตสื่อ
 6. ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีสิทธิให้ผู้เสนอแผนงานชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับผู้เสนอแผนงาน และตัวแผนงาน
 7. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาคัดเลือกใน ราคา จำนวน ประเภทหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะไม่พิจารณาคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ สสส. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอแผนจะเรียกค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะพิจารณายกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอแผนงานที่ได้รับการคัดเลือกแล้วหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอแผนงานกระทำโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
 8. ผู้เสนอแผนงานที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้คัดเลือกแล้ว ต้องทำสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง กับ สสส. ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง และระยะเวลาที่ สสส. กำหนด
ระยะเวลาดำเนินการของแผนงาน
แผนงานที่นำเสนอต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการ 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา
(ทั้งนี้หากแผนงานมีระยะเวลาที่น้อยกว่าหรือมากกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ระบุเหตุผลและเงื่อนไขของการทำงานที่ชัดเจน)
การส่งเอกสารเสนอแผนงาน
 1. ลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครแจ้งความประสงค์เข้าร่วมส่งแผนงานทางอีเมล์ [email protected] ก่อนวันที่ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เพื่อลงทะเบียนรายชื่อ และขอให้ท่านโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับทางเจ้าหน้าที่ นางสาวปาณิศรา เพชรดิน หมายเลขโทรศัพท์ 02-343-1500
 2. ส่งเอกสารแผนงาน ประกอบไปด้วย
 • ซองที่1 เอกสารต้นฉบับ
  ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการเสนอแผนงาน จำนวน 1 ชุด
  ส่วนที่ 2 รายละเอียดของแผนงานที่นำเสนอ รูปแบบการเผยแพร่ ช่วงเวลาการออกอากาศพร้อมงบประมาณ ผล rating/ผลการวิจัยความนิยมของเดือนล่าสุดก่อนยื่นเสนอ (นำเสนอแผนงานใน file power point จำนวน 1 ชุดหรือซีดีเสนอแผนงาน 1 ชุด)
  ส่วนที่ 3 หลักฐานบริษัทหนังสือรับรองการจดทะเบียนและข้อบังคับของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ชุด) โดยรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ในกรณีมอบอำนาจให้ลงนามในใบสมัครเสนอแผนงาน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจโดยระบุให้ผู้รับมอบมีอำนาจต่อรองราคาและลงนามในเอกสารใดๆแทนผู้มอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
  ส่วนที่ 4 ผลงานเพื่อสังคมหรือกิจกรรมที่เคยร่วมทำงานกับ สสส. (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • ซองที่2 เอกสารสำเนา
  ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการเสนอแผนงาน จำนวน 2 ชุด
  ส่วนที่ 2 รายละเอียดของแผนงานที่นำเสนอ รูปแบบการเผยแพร่ ช่วงเวลาการออกอากาศพร้อมงบประมาณ ผล rating/ผลการวิจัยความนิยมของเดือนล่าสุดก่อนยื่นเสนอ (นำเสนอแผนงานใน file power point จำนวน 2 ชุดหรือซีดีเสนอแผนงาน 2 ชุด)
  ส่วนที่ 3 หลักฐานบริษัทหนังสือรับรองการจดทะเบียนและข้อบังคับของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ชุด) โดยรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ในกรณีมอบอำนาจให้ลงนามในใบสมัครเสนอแผนงาน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจโดยระบุให้ผู้รับมอบมีอำนาจต่อรองราคาและลงนามในเอกสารใดๆแทนผู้มอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
  ส่วนที่ 4 ผลงานเพื่อสังคมหรือกิจกรรมที่เคยร่วมทำงานกับ สสส. (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 1. นำส่งเอกสารแผนงานที่เคาน์เตอร์ สสส. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 (สสส.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารที่ไม่ส่งตามวันและเวลาที่ระบุ ถ้าต้องการส่งทางไปรษณีย์ เอกสารต้องมาตามวันและเวลาที่ระบุ)
ระยะเวลาการพิจารณา
 1. รับลงทะเบียนพร้อมกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทางอีเมล์ [email protected] ระหว่างวันนี้ ถึงวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 12.00 น.
 2. ยื่นแผนงานใน วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่ สสส. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกภายในเดือนมิถุนายน 2556 (ติดตามผลได้จากทาง www.thaihealth.or.th)
หมายเหตุ
คณะกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ทุกบริษัทนำเสนอเข้ามา ประกอบร่วมกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงานสื่อวิทยุ และบริษัทที่นำเสนออัตราพิเศษของค่าดำเนินการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
*ในกรณีที่ผลงานที่นำเสนอไม่ผ่านการคัดเลือก หรือคณะกรรมการต้องการพัฒนาแผนงานเพิ่มเติมทาง สสส. จะดำเนินการเปิดรับคัดเลือกรอบถัดไป ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งแผนงาน ได้ที่
นางสาวปาณิศรา เพชรดิน (สอบถามข้อมูลรายละเอียด) โทร.02-343-1500
นายฉัตรพล เตชะมังคลานนท์ (ส่งเอกสารแผนงาน) 02-343-1500
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (thai health center)
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาธร กทม. 10120
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code