บุหรี่คร่าชีวิตคนไทยชม.ละ6คน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


บุหรี่คร่าชีวิตคนไทยชม.ละ6คน thaihealth


สธ.-สสส.ใช้ฤกษ์ 31 พ.ค.ชวนเลิกบุหรี่ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 แพทยสมาคม-14 ราชวิทยาลัยแพทย์รวมพลังต้านภัยบุหรี่ เผยปี 59 คร่าชีวิตคนไทย 5.2 หมื่นคน ตายชั่วโมงละ 6 คน


ที่โรงแรมริชมอนด์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


โดย นพ.โสภณ กล่าวว่า บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอันดับดับต้นๆ ของการเสียชีวิต โดยทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปีละกว่า 6 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 8 ล้านคนต่อปีในปี 2573 กระทรวงสาธารณสุขต้องการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชาติ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ โดยผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2557 มีคนไทยสูบบุหรี่กว่า 11.4 ล้านคน ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละกว่า 5 หมื่นคน ผู้สูบบุหรี่แต่ละคนอายุสั้นลงเฉลี่ย 12 ปี และจะป่วยหนัก ทรมาน สูญเสียคุณภาพชีวิตก่อนเสียชีวิตเฉลี่ย 2 ปี จึงใช้วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พ.ค.นี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกบุหรี่ ที่สำคัญคือต้องปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ ตั้งแต่ปฐมวัยและวัยประถมศึกษาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่


บุหรี่คร่าชีวิตคนไทยชม.ละ6คน thaihealth


นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การดำเนินโครงการในปีแรก 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 503,779 คน โดยเลิกบุหรี่ 1 เดือนจำนวน 191,534 คน เลิกบุหรี่ 3 เดือนจำนวน  104,314 คน เลิกบุหรี่ 6 เดือนจำนวน 70,956 คน ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าคนสูบบุหรี่มีค่าใช้จ่ายซื้อบุหรี่เฉลี่ยเดือนละ 423 บาท โครงการนี้ทำให้ประชาชนที่ร่วมกันเลิกบุหรี่ประหยัดเงินได้กว่า 393 ล้านบาท


ที่แพทยสมาคมแห่งประ เทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดแถลงข่าว "บุหรี่:ตัวร้ายทำลายประเทศ" เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ ลดละเลิกบุหรี่ เนื่องในวันที่ 31 พ.ค.ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยได้เชิญชวนสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และราชวิทยาลัยแพทย์จาก 14 ราชวิทยาลัยมาร่วมประกาศจุดยืนรวมพลังต้านภัยบุหรี่ สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ในอนาคต


ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า บุหรี่เป็นปัญหาของสังคมไทยมานาน กระทบทั้งสังคม ครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากต้องจ่ายเงินซื้อบุหรี่จำนวนมาก และบุหรี่ยังเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากมายอีกด้วย ดังนั้นในแต่ละปีต้องเสียค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขจากบุหรี่ถึง 6 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ได้รับภาษีจากบุหรี่เพียงปีละ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการได้ไม่คุ้มเสีย ดังนั้นหากจะพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ต้องมีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากเยาวชนที่อาจถูกชักจูงได้ง่าย


จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปีละเกือบ 6 ล้านคน ในจำนวนนี้มี 6  แสนคนเสียชีวิตจากบุหรี่มือสอง (ควันบุหรี่) คาดว่าหากไม่มีการดำเนินการใดๆ ในปี 2030 จะมีผู้เสียชีวิตปีละ 8 ล้านราย และร้อยละ 80 จะเป็นประชากรที่อยู่ ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง และในประเทศไทยจากการสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2559 คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน หรือวันละ 142 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน

Shares:
QR Code :
QR Code