‘บางปรุเหนือ’ ร่วมสร้างชุมชนสะอาด

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


'บางปรุเหนือ' ร่วมสร้างชุมชนสะอาด thaihealth


ชุมชนบ้าน 'บางปรุเหนือ' ร่วมสร้างชุมชนสะอาด แก้ปัญหาขยะ


นางอุดมศรี อุปถัมภ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลกะเปอร์อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กล่าวว่า ได้รวมพลังชุมชนใช้หลัก 3 R สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนคือ 1.Reduce ป้องกันให้ขยะเกิดน้อยที่สุด 2.Reuse นำวัสดุกลับมาใช้ให้คุ้มค่าก่อนจะทิ้ง และ 3.Recycle นำกลับมาแปรรูปเพื่อใช้ใหม่อีกครั้งโดยได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการหลอมรวมความคิดนำสู่การจัดการขยะบ้านบางปรุเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ทั้งนี้ นางอุดมศรี กล่าวต่อว่า ได้ลงพื้นที่ บ้านบางปรุเหนือ หมู่ 6 ที่มีปัญหาขยะ ด้วยการประสานงานกับสมาชิกชุมชน พบว่าในหมู่บ้านยังจัดการกับปัญหาขยะไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนประชุมกับชาวบ้านทำความเข้าใจ ให้ความรู้การจัดการกับขยะทั้งขยะในครัวเรือน เศษวัสดุทางการเกษตร และขยะทั่วไปให้ถูกวิธีตามหลัก 3 R ทำการคัดแยกขยะในหมู่บ้านบางปรุเหนือ


ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานท้องถิ่น ทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านโรงเรียนบ้านบางปรุที่นำเยาวชนมาเรียนรู้ร่วมกัน หน่วยงาน ด้านการเกษตร หน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลกะเปอร์ และหน่วยงานด้านพัฒนาชุมชน ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สะอาดตาจนได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดขยะดีเด่น ประจำปี 2559 จากกระทรวงมหาดไทย


ซึ่ง นางอุดมศรี ยังกล่าวว่า จากชื่อเสียงของการเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะ ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกทุกคนของชุมชนแห่งนี้ จนกลายเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนบ้านบางปรุเหนือ ให้เป็นชุมชนสุขภาวะที่ปลอดภัยไร้กังวลจากปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code