บัณฑิตอาสา นักสานฝันชุมชน

หากคุณมีจิตอาสา มีความเป็นผู้นำ รักการทำงานร่วมกับชุมชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการบัณฑิตอาสา รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น

บัณฑิตอาสา นักสานฝันชุมชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนไปถึงระดับนานาชาติ สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นองค์กรความรู้และมีมูลค่าเพิ่ม อันเป็นการเพิ่มความเข้าใจท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย ได้สร้างผลงานวิจัยจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับชุมชนในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงกับชุมชน การนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงยังมีน้อย และงานวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

บัณฑิตอาสา นักสานฝันชุมชน บัณฑิตอาสา นักสานฝันชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ เล็งเห็นว่าการเปิดโอกาสให้บัณฑิตเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยงนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับชุมชน ให้สามารถทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง และพัฒนาหรือต่อยอดงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมและพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตให้มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้จึงได้จัดโครงการบัณฑิตอาสาขึ้น ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าว และทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนมากยิ่งขึ้น

โดยโครงการบัณฑิตอาสา รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ในเวลาราชการ สอบถามที่ โทรศัพท์ 0-7445-5149 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่มา: โครงการบัณฑิตอาสา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Shares:
QR Code :
QR Code