นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ประจำสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้านบริหารโครงการรณรงค์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)

เงินเดือน : 20,000 – 40,000 บาท

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบร่วมพัฒนาแผนและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม ในงานสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ทั้งภายใน และของภาคีเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย ทั้งแผนงานรวม และแผนโครงการ
 2. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแผนภาพรวมการใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของแผนรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ (IMC Plan by Project Campaign)
 3. ร่วมวางแผน พัฒนา ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ รวมทั้งเพิ่มพันธมิตรด้านการสื่อสาร (Develop New Media Channel and Partner by Project)
 4. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 5. ควบคุมและติดตามการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. วางแผนและควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
 7. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด
 8. ดูแลรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 9. จัดทำระบบข้อมูลความรู้ในการทำงานอย่างเป็นระบบ
 10. ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานการตลาดเพื่อสังคม

คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 24-45 ปี
 2. ระดับการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขาสื่อสารมวลชนสื่อสารการตลาดการตลาดนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์โฆษณาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์การทำงาน ต้องมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ทักษะ ด้านการสื่อสารและการประสานงาน
 5. Computer สามารถใช้ MsOffice : Word , Excel , PPT เป็นอย่างดี
 6. มีความสามารถในการสื่อสารนำเสนอรายงานการวิเคราะห์และประสานงาน
 7. วันทำงาน สามารถทางานในวันหยุดนอกพื้นที่หรือเดินทางไปทางานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 8. อื่นๆ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดีทำงานเป็นทีมมีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

กำหนดการรับสมัคร* 

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 9 ธ.ค. 65 – 6 ม.ค. 66 www.thaihealth.or.th/

https://recruit.thaihealth.or.th

JobTopgun

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 13 ม.ค. 66 www.thaihealth.or.th/
สอบข้อเขียน 14 – 16 ม.ค. 66 แบบ Take home จะทำการส่งข้อสอบให้ทาง e-mail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 17 ม.ค. 66 www.thaihealth.or.th/
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 19 ม.ค. 66 ผ่านทาง Online ระบบ Zoom Meeting
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 23 ม.ค. 66 www.thaihealth.or.th/
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 26 ม.ค. 66 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สสส. เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 30 ม.ค. 66 www.thaihealth.or.th/

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

 **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: [email protected]

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 มกราคม 2566

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code