นักบริหารงานวิชาการและนวัตกรรมชำนาญการ

นักบริหารงานวิชาการและนวัตกรรมชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ขอบเขตงาน

               บูรณาการแผนงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบให้มีความสอดคล้องร่วมกันกับแผนงาน/โครงการ หรือเป้าหมายขององค์กรในทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านสนับสนุนงานนวัตกรรม โดยทำหน้าที่ช่วยบริหารจัดการงาน และช่วยแก้ไขปัญหาในงานที่มีความหลากหลาย เพื่อให้งานสนับสนุนงานนวัตกรรมสำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน และให้คำปรึกษาทีมงาน

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ร่วมกำหนด Framework เชิงระบบงานวิจัยของ สสส. ในภาพรวม ผ่านการนำเทคนิค แนวปฏิบัติ แนวคิดและการทำงานด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการวิจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพเข้ามาใช้ในการบริหารงานวิจัยขององค์กรได้อย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
 2. ติดตามการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่การจัดการความรู้ด้านงานวิชาการ และงานวิจัยกลาง พร้อมทั้งสร้างกลุ่มสังคมการเรียนรู้ (Community) และต่อยอดการนำงานวิชาการและงานวิจัยกลางไปใช้ประโยชน์ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 3. ติดตามการรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการพัฒนานวัตกรรมของส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อประเมินความต้องการขององค์กรใช้ประกอบการกำหนดหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร สถานการณ์ ปัญหาและแนวโน้มด้านสุขภาพ
 4. ร่วมเสนอ หรือเลือกสรรนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาและจัดการนวัตกรรม
 5. บริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนที่กำหนด ครอบคลุมถึงการให้ข้อเสนอแนะแนวทาง เพื่อประกอบการพัฒนา กำหนด กลั่นกรอง ต่อยอด แผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. บริหารภาคีเครือข่าย ประสาน สนับสนุน เชื่อมโยง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่าย ตลอดจนติดตาม แก้ไขหรือเชื่อมโยงให้งานเป็นไปตามแผนงานที่สำนัก/ฝ่ายและเป้าหมายใหญ่ของ สสส. กำหนดไว้
 7. ร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางประกอบการพัฒนา ต่อยอดงานในความรับผิดชอบ
 8. ถ่ายทอด สื่อสาร และให้ข้อมูลงานทางวิชาการในงานที่หลากหลายของสำนัก/ฝ่าย สำหรับส่งต่อไปสู่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ร่วมเร่งรัด ติดตามงานล่าช้า หรืองานใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่สำนัก/ฝ่ายได้กำหนดไว้
 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับทางด้านการจัดการงานนวัตกรรม, งานวิจัยทางสังคม, หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) และงานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Management) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word/Excel/PowerPoint ได้ในระดับดี
 1. มีทักษะสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 4. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 5. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

1 – 30 กันยายน 2565

ผ่านช่องทาง www.thaihealth.or.th , Jobtopgun
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

4 ตุลาคม 2565

www.thaihealth.or.th
สอบข้อเขียน

8 ตุลาคม 2565

สอบข้อเขียนแบบ Take home โดยส่งให้ทำผ่านทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

17 ตุลาคม 2565

www.thaihealth.or.th , ผ่านทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
สอบสัมภาษณ์งาน

19 ตุลาคม 2565

แจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

25 ตุลาคม 2565

www.thaihealth.or.th

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

               ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: [email protected]

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2565

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code