นักบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ (อัตราเจ้าหน้าที่)

นักบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเจ้าหน้าที่)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ การตรวจสอบเอกสารขอซื้อ และจัดทำเอกสารในสั่งซื้อในระบบให้ถูกต้องเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารสัญญาให้ดำเนินงานตามกรอบ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. มีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกำหนด
 4. ประสานการทำงานร่วมกับสำนัก/ฝ่าย ต่าง ๆ ใน สสส. ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 5. วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 6. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลสำนักหรือฝ่าย ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 4. หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 5. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุหน่วยงานภาครัฐ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีทักษะในการจัดทำสัญญาด้านพัสดุ
 6. มีความสามารถในการประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในฐานะองค์กรได้เป็นอย่างดี
 7. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานให้ไม่เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานขององค์กร
 8. มีความสนใจและพัฒนาตนเอง ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานด้านการบริหารพัสดุ
 9. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเสียสละ ในงานที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมาย
 11. มีไหวพริบและปฏิภาณและมี Service Mind
 12. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน ตรงต่อเวลา

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 15 ธ.ค. – 12 ม.ค.67 www.thaihealth.or.th , www.jobtopgun.com, https://recruit.thaihealth.or.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 16 ม.ค. 67 www.thaihealth.or.th และทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
สอบข้อเขียน 20 ม.ค. 67 แบบ Take home จะทำการส่งข้อสอบให้ทาง e-mail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 ม.ค. 67 www.thaihealth.or.th และทาง e-mail ของผู้มีสมัครงาน
สอบสัมภาษณ์ 30 ม.ค. 67 ห้องประชุม 326 ชั้น 3 สสส.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 31 ม.ค. 67 www.thaihealth.or.th  และทาง e-mail ของผู้มีสมัครงาน

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

 **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

            ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: [email protected]

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 มกราคม 2567

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code