นักการเงิน (ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักการเงิน (ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย) จำนวน 1 อัตรา (อัตราเจ้าหน้าที่)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับข้อบังคับกองทุนฯ และทันตามเวลาที่กำหนด
 2. จัดทำทะเบียนคุมการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ติดตามและตรวจสอบเอกสารเงินยืมทดรองจ่าย/หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย/เอกสารภาษี และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานด้านการเบิกจ่ายเงินให้กับบุคคลภายในและนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของสำนัก/ฝ่าย บริษัทห้างร้าน และภาคีผู้รับทุน
 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เอกสารเบิกเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ
 6. สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินของ สสส.
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักฝ่าย

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี/การเงิน/การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
 3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านการเงิน การบัญชี หรือการตรวจสอบเอกสารการเงิน/เงินยืมทดรองจ่าย/ ค่าใช้จ่ายต่างๆ / เอกสารภาษี หากมีประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารโครงการและระบบบันทึกรับจ่ายสำหรับภาคี จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 8. มีความละเอียด รอบคอบ มีทักษะในการสื่อสาร และมีความรับผิดชอบสูง
 9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร*

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 22 ก.ย. 66 – 6 ต.ค. 66 https://www.thaihealth.or.th/Career.html , http://recruit.thaihealth.or.th/recruit/index.php , Jobtopgun
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 11 ต.ค. 66 https://www.thaihealth.or.th/Career.html
สอบข้อเขียน 14 ต.ค. 66 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 ต.ค. 66 https://www.thaihealth.or.th/Career.html
สอบสัมภาษณ์ 27 ต.ค. 66 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม 326 ชั้น 3 สสส.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 30 ต.ค. 66 https://www.thaihealth.or.th/Career.html

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

 **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

            ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: [email protected]

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 ตุลาคม 2566

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code