ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับ สสส.
 •  

  SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)
  Position: Business Development Specialist (Strategic Partnership - Individual Contributor Position) 35,000 - 50,000
  Job Purpose
  Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
  Key Responsibilities
  Maintain or Improves Revenue through Outstanding Customer Relationships
  - Creating effective sales plans for SOOK Enterprise
  - Sells SOOK Enterprise’s  solutions by implementing the sales plans
  - Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results.
  - In charge of analyzing business processes and identifying opportunities to generate additional revenue.
  Maintain or Improve Business Development Process
  - Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products.
  - Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors.
  - Assess potential clients and provide development support, as well as act as a facilitator between executives and external contracting sources.
  - Completes business development operational requirements by aligning with relevant team and network; following up on work results.
  - Research industries to find purchase patterns and emerging trends to recommend changes for SOOK Enterprise.
  Improvement of Teams performance
  - Implements together with Strategic Alliances and Internal Teams on Customer Programs by developing action plans to customer acquisition and retention.
  - Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; and participating in professional societies.
  Maintains or Improves of the financial aspects Customer Service
  - Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand.
  - Work with the Business Transformation team to create value to customers for up-selling the solutions, services and products.
  Qualification and Experience
  - A Bachelor’s Degree in Business Management or relevant fields
  - At least 5 - 7 Years (experiences in business and product development fields)
  - Strong presentation and Communication Skill
  - Fast Learning and can work under pressure
  - Good Command in English
  ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail : recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – ThaiHealth Recruitment Center

  SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)

  Position: Business Development Specialist (Strategic Partnership - Individual Contributor Position) 35,000 - 50,000

  Job Purpose

  Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

  Key Responsibilities

  Maintain or Improves Revenue through Outstanding Customer Relationships

  - Creating effective sales plans for SOOK Enterprise

  - Sells SOOK Enterprise’s  solutions by implementing the sales plans

  - Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results.

  - In charge of analyzing business processes and identifying opportunities to generate additional revenue.

  Maintain or Improve Business Development Process

  - Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products.

  - Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors.

  - Assess potential clients and provide development support, as well as act as a facilitator between executives and external contracting sources.

  - Completes business development operational requirements by aligning with relevant team and network; following up on work results.

  - Research industries to find purchase patterns and emerging trends to recommend changes for SOOK Enterprise.

  Improvement of Teams performance

  - Implements together with Strategic Alliances and Internal Teams on Customer Programs by developing action plans to customer acquisition and retention.

  - Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; and participating in professional societies.

  Maintains or Improves of the financial aspects Customer Service

  - Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand.

  - Work with the Business Transformation team to create value to customers for up-selling the solutions, services and products.

  Qualification and Experience

  - A Bachelor’s Degree in Business Management or relevant fields

  - At least 5 - 7 Years (experiences in business and product development fields)

  - Strong presentation and Communication Skill

  - Fast Learning and can work under pressure

  - Good Command in English

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail : recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – ThaiHealth Recruitment Center

   

 •  

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

  ประจำสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
   1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
   1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
   - การกลั่นกรองทางวิชาการ
   - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
   - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
   - การปิดโครงการ
   - การติดตามโครงการล่าช้า
   - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
   - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
   - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส. 
   - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 18 ต.ค. – 5 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th, Jobsdb , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 12 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 13 พ.ย. 64 แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 24 พ.ย. 64 แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 26 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB - Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัตราลูกจ้าง)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. บริหารจัดการงานนัดหมายของผู้บริหาร ได้แก่ การดูแลตารางนัดหมาย ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับรองผู้มาติดต่อผู้บริหาร/สำนัก
  2. บริหารจัดการงานประชุม/สัมมนา/อบรม/ลงพื้นที่ของสำนัก ได้แก่ การติดต่อประสานงาน ทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมค่าใช้จ่ายและประสานงานในการจัดประชุม/พาหนะเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/สถานที่ประชุม/สิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
  3. บริหารจัดการงานสารบรรณของสำนัก ได้แก่ การบันทึกรับ-ส่งเอกสาร/กลั่นกรอง/ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนจัดทำทะเบียนหรือฐานข้อมูลเอกสารของผู้บริหาร/สำนัก
  4. บริหารจัดการงานธุรการของสำนัก ได้แก่ การยืม-คืนเงินทดรองจ่าย การจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน/เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ/เอกสารขออนุมัติหรือเบิกจ่ายเงินโครงการของสำนัก ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  5. ติดต่อประสานงานและบริหารจัดการกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการประชุม หรือการติดต่อประสานงาน   งานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และงานดูแลผู้บริหาร 
  4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดีมาก
  6. มีทักษะในการสื่อสาร เขียนภาษาไทยได้ดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2564 
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัตราลูกจ้าง)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. บริหารจัดการงานนัดหมายของผู้บริหาร ได้แก่ การดูแลตารางนัดหมาย ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับรองผู้มาติดต่อผู้บริหาร/สำนัก
  2. บริหารจัดการงานประชุม/สัมมนา/อบรม/ลงพื้นที่ของสำนัก ได้แก่ การติดต่อประสานงาน ทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมค่าใช้จ่ายและประสานงานในการจัดประชุม/พาหนะเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/สถานที่ประชุม/สิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
  3. บริหารจัดการงานสารบรรณของสำนัก ได้แก่ การบันทึกรับ-ส่งเอกสาร/กลั่นกรอง/ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนจัดทำทะเบียนหรือฐานข้อมูลเอกสารของผู้บริหาร/สำนัก
  4. บริหารจัดการงานธุรการของสำนัก ได้แก่ การยืม-คืนเงินทดรองจ่าย การจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน/เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ/เอกสารขออนุมัติหรือเบิกจ่ายเงินโครงการของสำนัก ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  5. ติดต่อประสานงานและบริหารจัดการกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการประชุม หรือการติดต่อประสานงาน   งานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และงานดูแลผู้บริหาร 
  4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดีมาก
  6. มีทักษะในการสื่อสาร เขียนภาษาไทยได้ดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน มาที่ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 15 – 30 ต.ค. 64 www.thaihealth.or.th , www.jobsdb.com , www.jobtopgun.com
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 4 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 6 พ.ย. 64 รูปแบบการสอบข้อเขียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 64 รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 22 พ.ย. 64 www.thaihealth.or.th


  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2564 

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 • นักพัฒนาการเรียนรู้สุขภาวะ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
  14 กันยายน 2564
  830
   

   

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  นักพัฒนาการเรียนรู้สุขภาวะ จำนวน 1 อัตรา
  ลักษณะงาน
  ปฏิบัติงานด้านการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาวะ (content product / knowledge creation) เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาวะแก่ประชาชน (Health promotion experience) และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ด้วยการคัดสรรองค์ความรู้ มาสกัดและสรุปสาระสำคัญ ตลอดจนพัฒนาแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา การสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ดึงดูด กระตุ้นการเรียนรู้ สอดคล้องกับการนำไปพัฒนาทักษะชีวิตและขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ให้สอดคล้องกับพลวัตรของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย และจัดประเภทกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ ที่ตรงกับพฤติกรรม ความสนใจ และนำไปใช้ขยายผลได้ในวงกว้าง
  3. ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุหลัก (root cause) ของประเด็นสุขภาวะ และความเชื่อมโยงของประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับคัดสรรองค์ความรู้จากแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ สสส. และภาคีเครือข่าย มาสกัด และสรุปสาระสำคัญ พร้อมกับเรียบเรียงเนื้อหา ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการสื่อสาร 
  4. กำหนดแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา และริเริ่มออกแบบแนวทางการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเนื้อหาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การสื่อสารดึงดูด น่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ชุดสื่อการเรียนรู้ (Knowledge Package/ Toolkits) นิทรรศการ โปรแกรมการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ
  5. ควบคุมดูแลการออกแบบ ผลิต จัดทำการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
  6. เชื่อมโยงและประสานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนารูปแบบการสื่อสาร                       ให้มีประสิทธิภาพ 
  7. ศึกษารูปแบบ เทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้พัฒนาการสื่อสาร นำเสนอเนื้อหา สร้างประสบการณ์เรียนรู้สุขภาวะ ที่เป็นประโยชน์ต่อ สสส.
  8. ติดตามแนวคิดและ Best practice ใหม่ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาของประเด็นสุขภาวะนั้นๆ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิผล
  9. กำหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากสื่อหรือกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ในการนำไปปรับปรุง ต่อยอด พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  10. ประสานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรดำเนินงานตามภารกิจ
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ/หรือนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในด้านการพัฒนาเนื้อหาการสื่อสาร การออกแบบ/สร้างสรรค์การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดี
  5. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของผู้อื่น
  7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
  8. มีความอดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีทักษะในการสื่อสาร เจราจาต่อรอง และการติดตามงานที่ดี
  10. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี 
  11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  นักพัฒนาการเรียนรู้สุขภาวะ จำนวน 1 อัตรา

  ลักษณะงาน

                 ปฏิบัติงานด้านการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาวะ (content product / knowledge creation) เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาวะแก่ประชาชน (Health promotion experience) และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ด้วยการคัดสรรองค์ความรู้ มาสกัดและสรุปสาระสำคัญ ตลอดจนพัฒนาแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา การสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ดึงดูด กระตุ้นการเรียนรู้ สอดคล้องกับการนำไปพัฒนาทักษะชีวิตและขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

   

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร และ/หรือกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์สุขภาวะ ให้สอดคล้องกับพลวัตรของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย และจัดประเภทกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ ที่ตรงกับพฤติกรรม ความสนใจ และนำไปใช้ขยายผลได้ในวงกว้าง
  3. ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุหลัก (root cause) ของประเด็นสุขภาวะ และความเชื่อมโยงของประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับคัดสรรองค์ความรู้จากแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ สสส. และภาคีเครือข่าย มาสกัด และสรุปสาระสำคัญ พร้อมกับเรียบเรียงเนื้อหา ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการสื่อสาร 
  4. กำหนดแนวคิด วิธีการนำเสนอเนื้อหา และริเริ่มออกแบบแนวทางการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเนื้อหาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การสื่อสารดึงดูด น่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ชุดสื่อการเรียนรู้ (Knowledge Package/ Toolkits) นิทรรศการ โปรแกรมการเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ
  5. ควบคุมดูแลการออกแบบ ผลิต จัดทำการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
  6. เชื่อมโยงและประสานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
  7. ศึกษารูปแบบ เทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้พัฒนาการสื่อสาร นำเสนอเนื้อหา สร้างประสบการณ์เรียนรู้สุขภาวะ ที่เป็นประโยชน์ต่อ สสส.
  8. ติดตามแนวคิดและ Best practice ใหม่ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาของประเด็นสุขภาวะนั้นๆ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิผล
  9. กำหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากสื่อหรือกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ในการนำไปปรับปรุง ต่อยอด พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  10. ประสานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรดำเนินงานตามภารกิจ

   

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสายอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ/หรือนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในด้านการพัฒนาเนื้อหาการสื่อสาร การออกแบบ/สร้างสรรค์การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดี
  5. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  6. มีความสามารถในการวิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของผู้อื่น
  7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
  8. มีความอดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีทักษะในการสื่อสาร เจราจาต่อรอง และการติดตามงานที่ดี
  10. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี 
  11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 14 ก.ย. – 30 ก.ย. 64 Jobsdb , Jobtopgun ,เว็บไซต์ สสส. e-mail ผู้สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 7 ต.ค. 64
  สอบข้อเขียน 9 – 10 ต.ค. 64 สอบข้อเขียนแบบ Take home ส่งข้อสอบผ่านทาง e-mail
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 ต.ค. 64 เว็บไซต์ สสส. และ e-mail ผู้สมัครงาน
  สอบสัมภาษณ์ 21 ต.ค. 64 ผ่านทาง Online
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 26 ต.ค. 64 เว็บไซต์ สสส., e-mail ผู้สมัครงาน

   

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

   

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500

ร่วมงานกับภาคี - แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 •  

  ด่วน
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงาน 
  จำนวน 1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - ดูแลงานด้านการเงินและภาษีกับสรรพากรพื้นที่
  - จัดทำงบประมาณการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี การปิดงบบัญชีโครงการ
  - จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานการประชุมประจำเดือน
  - จัดทำรายงานการเงินโครงการ 
  - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณลักษณะและคุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 1 - 3 ปี หรือมากกว่า
  - จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและ Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  - มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้
  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
  - สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  - สามารถเริ่มงานได้ทันที
  ** หากมีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กรณีผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่สูบบุหรี่
  อัตราเงินเดือน : ตามตกลง หรือพิจารณาตามประสบการณ์
  ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร 
  มาที่ ทาง Email : artculture4health@gmail.com (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน)
  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่  
  สิ้นสุดการรับสมัคร 31 ตุลาคม 2564

  ด่วน

  รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงาน 

  จำนวน 1 อัตรา

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลงานด้านการเงินและภาษีกับสรรพากรพื้นที่
  • จัดทำงบประมาณการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี การปิดงบบัญชีโครงการ
  • จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายประจำเดือน เพื่อรายงานการประชุมประจำเดือน
  • จัดทำรายงานการเงินโครงการ 
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณลักษณะและคุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 1 - 3 ปี หรือมากกว่า
  • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและ Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
  • สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

  ** หากมีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  กรณีผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่สูบบุหรี่

  อัตราเงินเดือน : ตามตกลง หรือพิจารณาตามประสบการณ์

   

  ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร มาที่ ทาง Email : artculture4health@gmail.com (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน)

   

  สิ้นสุดการรับสมัคร 31 ตุลาคม 2564