ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับ สสส.
 •           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิศวกรรมประกอบอาคาร
  จำนวน 1 อัตรา (อัตราจ้างชั่วคราว 1 ปี)
  ประจำ กลุ่มงานอาคาร ฝ่ายอำนวยการ 
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ศึกษารายละเอียดของแบบอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะและงานอื่นๆที่ต้องปฏิบัติ
  2. ประสานงานคณะทำงานปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นตามที่ ผู้จัดการ สสส.แต่งตั้ง
  3. ประสานงานแผนงานซ่อมและการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานอาคารในปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง ผู้รับจ้างกับผู้เกี่ยวข้องของ สสส. 
  4. สรุปการประชุมคณะทำงานฯ และอื่นๆ ตามข้อ 2 และ ข้อ 3  
  5. ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานอาคาร
  6. สนับสนุน เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมประกอบอาคาร ตรวจสอบและติดตามงานจากผู้รับเหมา
  7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกลหรือสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมระบบในอาคารหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี 
  4. สามารถทำงานในวันหยุดได้ 
  5. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี
  6. มีทักษะในการสื่อสาร และเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง และ Proactive
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่อยู่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทร 02-343-1500 ต่อ HR และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิศวกรรมประกอบอาคาร

  จำนวน 1 อัตรา (อัตราจ้างชั่วคราว 1 ปี)

  ประจำ กลุ่มงานอาคาร ฝ่ายอำนวยการ 

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ศึกษารายละเอียดของแบบอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะและงานอื่นๆที่ต้องปฏิบัติ
  2. ประสานงานคณะทำงานปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นตามที่ ผู้จัดการ สสส.แต่งตั้ง
  3. ประสานงานแผนงานซ่อมและการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานอาคารในปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง ผู้รับจ้างกับผู้เกี่ยวข้องของ สสส. 
  4. สรุปการประชุมคณะทำงานฯ และอื่นๆ ตามข้อ 2 และ ข้อ 3  
  5. ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานอาคาร
  6. สนับสนุน เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมประกอบอาคาร ตรวจสอบและติดตามงานจากผู้รับเหมา
  7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกลหรือสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมระบบในอาคารหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี 
  4. สามารถทำงานในวันหยุดได้ 
  5. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดี
  6. มีทักษะในการสื่อสาร และเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง และ Proactive

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

             ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่อยู่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล เบอร์โทร 02-343-1500 ต่อ HR และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

ร่วมงานกับภาคี - แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 • เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  20 มีนาคม 2562
  48
   

   

  รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ
  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 1 ปี หรือมากกว่า
  - จบการศึกษา ปวส หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น
  - สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  - สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน
  - สามารถเริ่มงานได้ทันที
  - ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินในโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - จัดระบบงานด้านเอกสารการเงิน
  - ควบคุมดูแลจัดทำเงินสดย่อย
  - ดูแลบัญชีเงินฝากธนาคาร
  - ทำธุรกรรมด้านการเงิน
  - สามารถประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน
  - วางแผนด้านการเงินและสรุปรายงานการเงินทุกเดือน
  - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร www.thaihealth.or.th และ www.artculture4health.com สิ้นสุดการรับสมัคร 25 เมษายน 2562
  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
  ส่งรายละเอียดส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา ทาง E-mail หรือไปรษณีย์ EMS ที่
  คุณพรรณปพร  ภวธรรม
  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
  เลขที่ 979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)
  ถนนพหลโยธิน แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพ 10400   email address: punpaporn.pavatham@gmail.com

  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม

  รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 1 ปี หรือมากกว่า
  • จบการศึกษา ปวส หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินในโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดระบบงานด้านเอกสารการเงิน
  • ควบคุมดูแลจัดทำเงินสดย่อย
  • ดูแลบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • ทำธุรกรรมด้านการเงิน
  • สามารถประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน
  • วางแผนด้านการเงินและสรุปรายงานการเงินทุกเดือน
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

   

  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร www.thaihealth.or.th และ www.artculture4health.com

  สิ้นสุดการรับสมัคร 25 เมษายน 2562

   

  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

   

  ส่งรายละเอียดส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา ทาง E-mail หรือไปรษณีย์ EMS ที่

  คุณพรรณปพร  ภวธรรม

  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

  เลขที่ 979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)

  ถนนพหลโยธิน แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

  email address : punpaporn.pavatham@gmail.com

   

 •  

  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชีอัตราจ้าง (6 เดือน) 1 อัตรา
   คุณสมบัติ 
  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  - มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1 ปี หรือมากกว่า
  - จบการศึกษา ปวส หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น
  - สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  - สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน
  - สามารถเริ่มงานได้ทันที
  - ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  - หากมีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - ดูแลงานด้านบัญชี
  - จัดทำงบการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี และปิดงบบัญชีได้
  - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน   :   15,000 บาท
  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร www.thaihealth.or.th และ www.artculture4health.com  สิ้นสุดการรับสมัคร 25 เมษายน 2562
  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
  ส่งรายละเอียดส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา ทาง E-mail หรือไปรษณีย์ EMS ที่
  คุณพรรณปพร  ภวธรรม
  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
  เลขที่ 979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)
  ถนนพหลโยธิน แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  punpaporn.pavatham@gmail.com

  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

  รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชีอัตราจ้าง (6 เดือน) 1 อัตรา

   

   คุณสมบัติ 

  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1 ปี หรือมากกว่า

  - จบการศึกษา ปวส หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น

  - สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  - สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน

  - สามารถเริ่มงานได้ทันที

  - ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  - หากมีประสบการณ์ในการบันทึกบัญชีโครงการ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ดูแลงานด้านบัญชี

  - จัดทำงบการเงินบัญชีโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี และปิดงบบัญชีได้

  - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  อัตราเงินเดือน :   15,000 บาท

   

            ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร www.thaihealth.or.th และ www.artculture4health.com  สิ้นสุดการรับสมัคร 25 เมษายน 2562

   

  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

   

  ส่งรายละเอียดส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา ทาง E-mail หรือไปรษณีย์ EMS ที่

  คุณพรรณปพร  ภวธรรม

  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

  เลขที่ 979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)

  ถนนพหลโยธิน แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

  punpaporn.pavatham@gmail.com

   

ร่วมงานกับภาคี - โครงการการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน
 • นักวิชาการ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  25 กุมภาพันธ์ 2562
  721
   

   

            โครงการการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  ตำแหน่ง นักวิชาการ จำนวน 1  อัตรา
  คุณสมบัติ
  1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาด้านสาธารณสุขศาสตร์
  3. มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี   
  ค่าจ้างที่ได้รับ 
  เดือนละ 15,000 บาท
  บทบาทหน้าที่
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนงาน และดำเนินการด้านวิชาการ
  2. ประสานนักวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมด้านวิชาการของแผนงาน ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  3. รวบรวมข้อมูล ผลงาน จัดทำข้อเสนอ มาตรฐานและคู่มือที่ใช้ในการดำเนินงาน 
  4. กำหนดวิธีวัดและติดตามการดำเนินงาน
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านวิชาการให้แก่แผนงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  คุณลักษณะ
  1. มีเจตคติ มีมนุษย์สัมพันธ์และสอดคล้องกับการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
  2. มีความยืดหยุ่นในการทำงานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินงานในทุกสถานการณ์ได้
  3. มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  4. มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 
  5. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
  1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ narisorn232@gmail.com หรือ สำนักทันตสาธารณสุข 
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 082-9277232 ตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562

            โครงการการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

  ตำแหน่ง นักวิชาการ จำนวน 1  อัตรา

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาด้านสาธารณสุขศาสตร์
  3. มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี   

  ค่าจ้างที่ได้รับ 

  เดือนละ 15,000 บาท

  บทบาทหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนงาน และดำเนินการด้านวิชาการ
  2. ประสานนักวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมด้านวิชาการของแผนงาน ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  3. รวบรวมข้อมูล ผลงาน จัดทำข้อเสนอ มาตรฐานและคู่มือที่ใช้ในการดำเนินงาน 
  4. กำหนดวิธีวัดและติดตามการดำเนินงาน
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านวิชาการให้แก่แผนงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

  คุณลักษณะ

  1. มีเจตคติ มีมนุษย์สัมพันธ์และสอดคล้องกับการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
  2. มีความยืดหยุ่นในการทำงานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินงานในทุกสถานการณ์ได้
  3. มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  4. มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 
  5. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการผ่านงาน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

            ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

            ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ narisorn232@gmail.com หรือ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 082-9277232 ตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562

   

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม