ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับ สสส.
 • นักการเงิน 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
  23 กรกฎาคม 2564
  188
   

   

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานด้านการรับและเบิกจ่ายเงินกองทุนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้และทันตามเวลาที่กำหนด
  2. สนับสนุนการพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลการโอนเงินกองทุนผ่านระบบ Web (Internet)
  3. สนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงินและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดทำข้อมูลการจัดเก็บ ขอคืน และนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.1 ภงด.3 และ 53) ของกองทุนให้ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด และเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎระเบียบกำหนดไว้
  5. ตรวจสอบรายการรับเงินเข้าบัญชีกองทุน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับกองทุนฯ กำหนด
  6. สนับสนุนการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้องกับเงินฝากธนาคาร เพื่อให้กองทุนฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และบริหารเงินฝากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆในฝ่าย เพื่อพัฒนาระบบงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น
  8. สนับสนุนการพัฒนาระบบการโอนเงินผ่าน e-Form เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา
  9. สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของงานเบิกจ่ายเงินกองทุน
  10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ 
  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านการเงิน/การตรวจสอบเอกสารการเงิน/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
  5. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน-บัญชี โดยใช้ผ่านระบบสารสนเทศ เช่น โปรแกรม SAP หรือ Sage จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ 
  6. มีบุคลิกภาพแมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูงและ Proactive
  9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนร่วมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  นักการเงิน จำนวน 1 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานด้านการรับและเบิกจ่ายเงินกองทุนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้และทันตามเวลาที่กำหนด
  2. สนับสนุนการพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลการโอนเงินกองทุนผ่านระบบ Web (Internet)
  3. สนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงินและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดทำข้อมูลการจัดเก็บ ขอคืน และนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.1 ภงด.3 และ 53) ของกองทุนให้ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด และเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎระเบียบกำหนดไว้
  5. ตรวจสอบรายการรับเงินเข้าบัญชีกองทุน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับกองทุนฯ กำหนด
  6. สนับสนุนการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้องกับเงินฝากธนาคาร เพื่อให้กองทุนฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และบริหารเงินฝากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆในฝ่าย เพื่อพัฒนาระบบงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น
  8. สนับสนุนการพัฒนาระบบการโอนเงินผ่าน e-Form เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา
  9. สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของงานเบิกจ่ายเงินกองทุน
  10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ 

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านการเงิน/การตรวจสอบเอกสารการเงิน/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
  5. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน-บัญชี โดยใช้ผ่านระบบสารสนเทศ เช่น โปรแกรม SAP หรือ Sage จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ 
  6. มีบุคลิกภาพแมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูงและ Proactive
  9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนร่วมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 23 ก.ค. 64 – 12 ส.ค. 64 Jobsdb , Jobtopgun ,เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 17 ส.ค. 64
  สอบข้อเขียน 21 ส.ค. 64 สอบข้อเขียนแบบ Take home ส่งข้อสอบผ่านทาง e-mail
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 ส.ค. 64 เว็บไซต์ สสส., FB : Thai Health Recruitment Center
  สอบสัมภาษณ์ 30 ส.ค. 64 แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ก.ย. 64 เว็บไซต์ สสส., FB : Thai Health Recruitment Center

  *หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

   

                      ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 สิงหาคม 2564

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

  SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)
  Administrative Officer (Outsource)
  Key Responsibilities
  - Arranging meetings for the Board of Directors and any Management Committee as well as coordinate to ensure that all resolutions have been implemented.
  - Ensuring the compliance of the SOOK Enterprise business processes to the Thai Health Promotion Foundation.
  - Providing support and coordination for the SOOK Director and team to their relevant areas on administrative functions such as procurement process, reimbursement processes, and leave processes.
  - Coordinate with HR on appropriate training needs within the department.
  - Informing the SOOK Director of any changes in regulations related to the business and process. 
  - Preparing and keeping important documents of the Company.
  - Handle other general admin tasks as assigned.
  Qualification and Experience
  - A Bachelor’s Degree in fields
  - More than 2 years’ experience in administration.
  - Strong presentation and Communication Skill
  - Fast Learning and can work under pressure
  - Active and Cheerful Personality
  - Good Command in English
  - With pleasant personality and service minded.
  - Knowledge of using Microsoft Office.
  - Able to work well under pressure and able to work with multi-task

  SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)

  Administrative Officer (Outsource)

   

  Key Responsibilities

  • Arranging meetings for the Board of Directors and any Management Committee as well as coordinate to ensure that all resolutions have been implemented.
  • Ensuring the compliance of the SOOK Enterprise business processes to the Thai Health Promotion Foundation.
  • Providing support and coordination for the SOOK Director and team to their relevant areas on administrative functions such as procurement process, reimbursement processes, and leave processes.
  • Coordinate with HR on appropriate training needs within the department.
  • Informing the SOOK Director of any changes in regulations related to the business and process. 
  • Preparing and keeping important documents of the Company.
  • Handle other general admin tasks as assigned.

  Qualification and Experience

  • A Bachelor’s Degree in fields
  • More than 2 years’ experience in administration.
  • Strong presentation and Communication Skill
  • Fast Learning and can work under pressure
  • Active and Cheerful Personality
  • Good Command in English
  • With pleasant personality and service minded.
  • Knowledge of using Microsoft Office.
  • Able to work well under pressure and able to work with multi-task

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail : recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

 •  

  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สังกัด สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน : 40,000 – 70,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงาน)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
  2. รับผิดชอบการสร้างและขยายฐานผู้รับประโยชน์ของหลักสูตรและองค์ความรู้ของ Thai Health Academy ทั้งกลุ่มลูกค้า (segment) จำนวน (Market share) และรายได้ (income) โดยการสร้างพันธมิตร สร้างเครือข่าย การออกแบบและจัดกลุ่มหลักสูตร องค์ความรู้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ขยายกลุ่มลูกค้า ผู้รับประโยชน์ วางกลยุทธ์การขยายและขายหลักสูตร องค์ความรู้ เพื่อตอบกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร
  3. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ
  4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างภาคีและสถาบัน รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 
  5. บริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อออกแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
  6. วิเคราะห์และนำเสนอแนวโน้มหรือประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
  7. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพหรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย
  คุณสมบัติเฉพาะ
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขาวิชา แต่หากจบการศึกษาระดับ                      ปริญญาโท หรือจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การพัฒนาธุรกิจ หรือการบริหารจัดการลูกค้า สัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร
  3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 ปี
  4. มีทักษะการบริหารโครงการ การประสานงาน การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  สังกัด สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

  เงินเดือน : 40,000 – 70,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงาน)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
  2. รับผิดชอบการสร้างและขยายฐานผู้รับประโยชน์ของหลักสูตรและองค์ความรู้ของ Thai Health Academy ทั้งกลุ่มลูกค้า (segment) จำนวน (Market share) และรายได้ (income) โดยการสร้างพันธมิตร สร้างเครือข่าย การออกแบบและจัดกลุ่มหลักสูตร องค์ความรู้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ขยายกลุ่มลูกค้า ผู้รับประโยชน์ วางกลยุทธ์การขยายและขายหลักสูตร องค์ความรู้ เพื่อตอบกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร
  3. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ
  4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างภาคีและสถาบัน รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 
  5. บริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อออกแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
  6. วิเคราะห์และนำเสนอแนวโน้มหรือประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
  7. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพหรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขาวิชา แต่หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การพัฒนาธุรกิจ หรือการบริหารจัดการลูกค้า สัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร
  3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 ปี
  4. มีทักษะการบริหารโครงการ การประสานงาน การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร 11 - 30 มิ.ย. 64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center , JobsDB , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 12 ก.ค. 64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
  การสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สสส.
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เว็บไซต์ สสส., FBThai Health Recruitment Center

  หมายเหตุ 1) กำหนดการรับสมัครงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

   

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางอรปภากร บูรณ์ชนะ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ สสส. และ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 •  

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการจำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
   1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
   1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
   - การกลั่นกรองทางวิชาการ
   - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
   - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
   - การปิดโครงการ
   - การติดตามโครงการล่าช้า
   - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
   - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
   - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส. 
   - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 1 - 20 มิ.ย. 64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center , JobsDB , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 24 มิ.ย. 64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
  สอบข้อเขียน 26 มิ.ย. 64 Take home วันเสาร์ที่ 26 มิ.ย. 64
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 ก.ค. 64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
  สอบสัมภาษณ์ 8 ก.ค. 64 ห้องประชุม 413 ชั้น 4 สสส. เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 12 ก.ค. 64 เว็บไซต์ สสส., FBThai Health Recruitment Center

  *หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

   

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่อีเมล recruit@thaihealth.or.th ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-343-1500 นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 2564

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
  เงินเดือน : 15,000 - 30,000 บาท (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1.จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนงาน ทั้งทาง Online และ Offline ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
  มีคุณภาพ ทั้งก่อนการอบรมระหว่างการอบรม และหลังการอบรม
  2.ประสานวิทยากร ผู้เข้าอบรม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  3.จัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าอบรมให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งประสานกับทีมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ในการบริหารข้อมูลสมาชิกของสถาบัน
  4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศในการจัดการงานคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
  5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย
  คุณสมบัติเฉพาะ
  1.ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
  2.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านการจัดฝึกอบรม หรือด้านการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 
  3.อายุไม่เกิน 35 ปี นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร 
  4.มีทักษะการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  5.สามารถจัดอบรม Online ผ่าน Platform ต่างๆ ได้
  6.สามารถประมวลผลและสรุปผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
  7.ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางอรปภากร  บูรณ์ชนะ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ สสส. และ FB – Thai Health Recruitment Center
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 มิถุนายน 2564
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

  เงินเดือน : 15,000 - 30,000 บาท (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนงาน ทั้งทาง Online และ Offline ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีคุณภาพ ทั้งก่อนการอบรมระหว่างการอบรม และหลังการอบรม
  2. ประสานวิทยากร ผู้เข้าอบรม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าอบรมให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งประสานกับทีมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ในการบริหารข้อมูลสมาชิกของสถาบัน
  4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศในการจัดการงานคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
  2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านการจัดฝึกอบรม หรือด้านการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร 
  4. มีทักษะการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  5. สามารถจัดอบรม Online ผ่าน Platform ต่างๆ ได้
  6. สามารถประมวลผลและสรุปผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
  7. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร 27 พ.ค. - 9 มิ.ย.64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center , JobsDB , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 16 มิ.ย.64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
  สอบข้อเขียน 19 มิ.ย.64 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 มิ.ย.64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
  สอบสัมภาษณ์ 7 ก.ค.64 แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ก.ค.64 เว็บไซต์ สสส., FBThai Health Recruitment Center

  หมายเหตุ 1) กำหนดการรับสมัครงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

   

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางอรปภากร  บูรณ์ชนะ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ สสส. และ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 มิถุนายน 2564

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 •  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
  เงินเดือน : 20,000 – 60,000 บาท (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1.จัดทำ/ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) ที่กำหนด โดยทำงานร่วมกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ภาคีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น รูปแบบ In House training , e-Learning , Online , รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
  3.ออกแบบเครื่องมือการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  4.จัดทำรายละเอียดหลักสูตร (Development  Catalogue) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  5.ดูแลการจัดอบรมในภาพรวม ตลอดจนบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
  6.วิเคราะห์และจัดหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรสำหรับ e-learning  กรณีศึกษาของภาคี เป็นต้น
  7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย
  คุณสมบัติเฉพาะ
  1.ปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา 
  2.อายุตั้งแต่ 35 – 45 ปี 
  3.ประสบการณ์ทำงานรวมอย่างน้อย 10 ปี และต้องมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ หรือ
  ด้านจัดทำ/ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม อย่างน้อย 5 ปี
  4.มีทักษะการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
  5.มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลได้
  6.สามารถจัดอบรม Online ผ่าน Platform ต่างๆ ได้
  7.สามารถออกแบบคู่มือการอบรม/ สื่อประชาสัมพันธ์/ สื่อการเรียนรู้ได้
  8.ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

  เงินเดือน : 20,000 – 60,000 บาท (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. จัดทำ/ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) ที่กำหนด โดยทำงานร่วมกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ภาคีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น รูปแบบ In House training , e-Learning , Online , รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
  3. ออกแบบเครื่องมือการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  4. จัดทำรายละเอียดหลักสูตร (Development  Catalogue) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  5. ดูแลการจัดอบรมในภาพรวม ตลอดจนบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
  6. วิเคราะห์และจัดหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรสำหรับ e-learning  กรณีศึกษาของภาคี เป็นต้น
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา 
  2. อายุตั้งแต่ 35 – 45 ปี 
  3. ประสบการณ์ทำงานรวมอย่างน้อย 10 ปี และต้องมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ หรือด้านจัดทำ/ออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม อย่างน้อย 5 ปี
  4. มีทักษะการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
  5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลได้
  6. สามารถจัดอบรม Online ผ่าน Platform ต่างๆ ได้
  7. สามารถออกแบบคู่มือการอบรม/ สื่อประชาสัมพันธ์/ สื่อการเรียนรู้ได้
  8. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร 27 พ.ค. - 9 มิ.ย.64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center , JobsDB , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 16 มิ.ย.64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
  สอบข้อเขียน 19 มิ.ย.64 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 มิ.ย.64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
  สอบสัมภาษณ์ 7 ก.ค.64 แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ก.ค.64 เว็บไซต์ สสส., FBThai Health Recruitment Center

  หมายเหตุ 1) กำหนดการรับสมัครงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

   

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางอรปภากร  บูรณ์ชนะ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ สสส. และ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 มิถุนายน 2564

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 •  

  นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ 
  ประจำ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1)
  สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ดูแลรับผิดชอบและบริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน ติดตามสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  2. บริหารงบประมาณของแผนงาน/โครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. บริหารจัดการประชุมเพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
  4. ประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ กับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยง และผลักดันไปสู่เป้าหมายของแผน/แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
  5. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นสุขภาวะทางสังคมที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1.  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/การส่งเสริมสุขภาพ/สุขภาพ/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/พัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ประสานงานเครือข่ายภาคี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (หากจบการศึกษาในระดับปริญญาโท) และไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี) 
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point)
  6. มีทักษะในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ 

  นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ 

  ประจำ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1)

  สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ดูแลรับผิดชอบและบริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน ติดตามสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  2. บริหารงบประมาณของแผนงาน/โครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. บริหารจัดการประชุมเพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
  4. ประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ กับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยง และผลักดันไปสู่เป้าหมายของแผน/แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
  5. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นสุขภาวะทางสังคมที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/การส่งเสริมสุขภาพ/สุขภาพ/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/พัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ประสานงานเครือข่ายภาคี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (หากจบการศึกษาในระดับปริญญาโท) และไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี) 
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point)
  6. มีทักษะในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ 

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 20 พ.ค.64 - 10 มิ.ย.64 ผ่านช่องทาง www.thaihealth.or.th , JobsDB , Jobtopgun และทาง Facebook : Thai Health Recruitment Center
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 16 มิ.ย.64 www.thaihealth.or.th , Facebook: Thai Health Recruitment Center
  สอบข้อเขียน 19 มิ.ย.64 ข้อสอบแบบ Take Home
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 มิ.ย.64 www.thaihealth.or.th , Facebook: Thai Health Recruitment Center
  สอบสัมภาษณ์ 30 มิ.ย.64 ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สสส. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 2 ก.ค.64 www.thaihealth.or.th , Facebook: Thai Health Recruitment Center

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

   

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มิ.ย. 64

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 •  

  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สังกัด สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
  2. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ
  3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างภาคีและสถาบัน รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 
  4. บริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อออกแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
  5. วิเคราะห์และนำเสนอแนวโน้มหรือประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
  6. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพหรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย
  คุณสมบัติเฉพาะ
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขาวิชา แต่หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การพัฒนาธุรกิจ หรือการบริหารจัดการลูกค้า สัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร
  3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 ปี
  4. มีทักษะการบริหารโครงการ การประสานงาน การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  สังกัด สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

   

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
  2. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ
  3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างภาคีและสถาบัน รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 
  4. บริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อออกแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
  5. วิเคราะห์และนำเสนอแนวโน้มหรือประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
  6. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพหรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย

   

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยไม่จำกัดสาขาวิชา แต่หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การพัฒนาธุรกิจ หรือการบริหารจัดการลูกค้า สัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร
  3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 ปี
  4. มีทักษะการบริหารโครงการ การประสานงาน การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

   

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 17 พ.ค. - 4 มิ.ย.64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center ,JobsDB , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 10 มิ.ย.64 เว็บไซต์ สสส., FBThai Health Recruitment Center
  การสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ 16 มิ.ย.64 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สสส.
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 21 มิ.ย. 64 เว็บไซต์ สสส., FBThai Health Recruitment Center

  หมายเหตุ 1) กำหนดการรับสมัครงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   

   

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

   

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ สสส. และ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 มิถุนายน 2564

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

 •  

  ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร จำนวน 1 อัตรา
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผน สสส. ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุน และทิศทางที่ สสส. กำหนดไว้ และสามารถบริหารจัดการให้มีการขับเคลื่อนแผนฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2.บริหารงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบฯ การวางแผนการใช้งบฯ และบริหารจัดการการใช้งบฯ ตามแผนการอนุมัติและแผนการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของแผนฯ ที่รับผิดชอบ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
  3.บริหารจัดการแผน และแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการ ตลอดกระบวนการ  ได้แก่ การจัดกระบวนการพัฒนาข้อเสนอแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการให้มีคุณภาพรวมถึงการกำหนดวงเงินงบประมาณ ที่เหมาะสม การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองทางวิชาการ การประสานกับภาคีเพื่อปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการ  การกำกับติดตาม ประเมินผล และดูแลสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.บริหารภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับ สสส. รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์ทั้งกับภาคีเครือข่าย และระหว่างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5.บริหารจัดการบุคลากรในสำนักในภาพรวม โดยการบริหาร อำนวยการ จัดสรรบทบาทหน้าที่ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ และสื่อสารให้บุคลากรภายใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมายของสำนักและองค์กร
  6.กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการทำงานภายในสำนัก เพื่อให้มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติของ สสส.
  7.ค้นหาโอกาสและสนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ และการประสานพลังกับทั้งส่วนงานภายใน สสส. และกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
  8.ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจของสำนัก หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของสำนักงาน
  9.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
  คุณสมบัติเฉพาะ
  1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษา หรือการพัฒนา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2.อายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันสมัคร)
  3.มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างน้อย 15 ปี โดยมีประสบการณ์ในการบริหารยุทธศาสตร์ บริหารงบประมาณ บริหารจัดการแผนและบริหารภาคีเครือข่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4.มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  5.มีทักษะการวิเคราะห์ ถ่ายทอด หรือสื่อสารข้อมูล ในเชิงนโยบาย แนวคิด และหลักการด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.มีภาวะผู้นำ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  7.มีทักษะการใช้ภาษาไทยระดับดีมาก ทั้งการพูด เขียน และนำเสนอ
  8.มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  9.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ในระดับดี
  10.มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11.มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาวะ

  ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร จำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผน สสส. ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุน และทิศทางที่ สสส. กำหนดไว้ และสามารถบริหารจัดการให้มีการขับเคลื่อนแผนฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2. บริหารงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบฯ การวางแผนการใช้งบฯ และบริหารจัดการการใช้งบฯ ตามแผนการอนุมัติและแผนการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของแผนฯ ที่รับผิดชอบ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
  3. บริหารจัดการแผน และแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการ ตลอดกระบวนการ  ได้แก่ การจัดกระบวนการพัฒนาข้อเสนอแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการให้มีคุณภาพรวมถึงการกำหนดวงเงินงบประมาณ ที่เหมาะสม การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองทางวิชาการ การประสานกับภาคีเพื่อปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการ  การกำกับติดตาม ประเมินผล และดูแลสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. บริหารภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับ สสส. รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์ทั้งกับภาคีเครือข่าย และระหว่างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. บริหารจัดการบุคลากรในสำนักในภาพรวม โดยการบริหาร อำนวยการ จัดสรรบทบาทหน้าที่ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ และสื่อสารให้บุคลากรภายใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมายของสำนักและองค์กร
  6. กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการทำงานภายในสำนัก เพื่อให้มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติของ สสส.
  7. ค้นหาโอกาสและสนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ และการประสานพลังกับทั้งส่วนงานภายใน สสส. และกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
  8. ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจของสำนัก หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของสำนักงาน
  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

   

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา หากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษา หรือการพัฒนา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. อายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันสมัคร)
  3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างน้อย 15 ปี โดยมีประสบการณ์ในการบริหารยุทธศาสตร์ บริหารงบประมาณ บริหารจัดการแผนและบริหารภาคีเครือข่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  5. มีทักษะการวิเคราะห์ ถ่ายทอด หรือสื่อสารข้อมูล ในเชิงนโยบาย แนวคิด และหลักการด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีภาวะผู้นำ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีทักษะการใช้ภาษาไทยระดับดีมาก ทั้งการพูด เขียน และนำเสนอ
  8. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  9. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ในระดับดี
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาวะ

   

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 14 พ.ค. 64 - 13 มิ.ย.64 เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center ,JobsDB , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 19 มิ.ย.64 เว็บไซต์ สสส., FBThai Health Recruitment Center
  การสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับ สสส. ของผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น 28 มิ.ย.64 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สสส. เวลา 09.30 -17.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 30 มิ.ย. 64 เว็บไซต์ สสส., FBThai Health Recruitment Center

   

  หมายเหตุ 1) กำหนดการรับสมัครงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

   

            ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ สสส. และ FB – Thai Health Recruitment Center

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 มิถุนายน 2564

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

ร่วมงานกับภาคี - มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ร่วมงานกับภาคี - เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 •  

  ประกาศรับสมัครงาน
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน-การเงิน 
  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการรณรงค์ให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอ้วนและอ้วนลงพุง และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้
   
  ตำแหน่งงาน 
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน-การเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
   
  คุณสมบัติทั่วไป
  1. วุฒิปริญญาตรี 
  2. มีจิตอาสา รักในการทำงาน/กิจกรรม เพื่อสังคมส่วนรวม
  3. มีทักษะด้านการเขียนเชิงวิชาการ, การสรุปเนื้อหา/บันทึกรายงานการประชุม 
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ การประสานงาน/ติดต่อบุคคลจำนวนมาก
  5. มีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาจำกัด
  6. สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี
  7. ปฏิบัติงาน full time ในเวลาราชการ และพร้อมปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุดเป็นกรณีไป
   
  คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี-การเงิน ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือ มีประสบการณ์ในการใช้ระบบการบันทึกบัญชี, การจัดทำรายงาน Online ของ สสส.
   
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือข่าย, ชมรม, ภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุม, เสวนา, Workshop, นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม หลัก 3 อ. และ/หรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  • ร่างและจัดทำหนังสือติดต่องานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูแลการนัดหมาย, การจัดเตรียมสถานที่, อาหาร, สื่อและอุปกรณ์ประกอบการประชุมภายใน และภายนอก รวมถึงการประชุมแบบออนไลน์ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม 
  • ตรวจสอบและบันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และระบบงานของ สสส. ภายในงบประมาณ และหลักการที่ได้รับอนุมัติ
  • ตรวจสอบและดำเนินการขออนุมัติจ่าย/ชำระเงิน ตามสัญญา/ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
  • ดูแลการจัดซื้อและการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน ค่าใช้จ่าย และวัสดุสิ้นเปลืองของโครงการ
  • ดูแลการออกเอกสารภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และติดต่อสรรพากรพื้นที่เพื่อยื่นภาษีประจำเดือน
  • ดูแลการเบิก/ถอนเงิน บัญชีโครงการ และการจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่โครงการ
  • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อตรวจสอบรับรองการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   
  อัตราเงินเดือน 
  • 18,000 บาทต่อเดือน
  • ระยะเวลาทดลองงาน 2 เดือน
  • ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี (ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก สสส.) 
  สถานที่ปฏิบัติงาน 
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย
  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
  แผนที่กูเกิ้ล
  https://maps.app.goo.gl/uaAnS752mTuWvuZ36
   
  ติดต่อ
  ส่งประวัติการศึกษา/การทำงาน มาทาง Email raipoong@gmail.com
  เครือข่ายคนไทยไร้พุง จะพิจารณาข้อมูลที่ส่งมา และเชิญสัมภาษณ์งานต่อไป  
  สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณธวัชชัย โทร 081-933-4005  เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00 - 16:00 น. 
   
   
  กำหนดเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถีง 31 กรกฎาคม 2564

  ประกาศรับสมัครงาน

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน-การเงิน 

  เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

            เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการรณรงค์ให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอ้วนและอ้วนลงพุง และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้

  ตำแหน่งงาน 

  เจ้าหน้าที่ประสานงาน-การเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง 

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. วุฒิปริญญาตรี 
  2. มีจิตอาสา รักในการทำงาน/กิจกรรม เพื่อสังคมส่วนรวม
  3. มีทักษะด้านการเขียนเชิงวิชาการ, การสรุปเนื้อหา/บันทึกรายงานการประชุม 
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ การประสานงาน/ติดต่อบุคคลจำนวนมาก
  5. มีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาจำกัด
  6. สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี
  7. ปฏิบัติงาน full time ในเวลาราชการ และพร้อมปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุดเป็นกรณีไป

  คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี-การเงิน ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือ มีประสบการณ์ในการใช้ระบบการบันทึกบัญชี, การจัดทำรายงาน Online ของ สสส.

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือข่าย, ชมรม, ภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุม, เสวนา, Workshop, นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม หลัก 3 อ. และ/หรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  • ร่างและจัดทำหนังสือติดต่องานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูแลการนัดหมาย, การจัดเตรียมสถานที่, อาหาร, สื่อและอุปกรณ์ประกอบการประชุมภายใน และภายนอก รวมถึงการประชุมแบบออนไลน์ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม 
  • ตรวจสอบและบันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และระบบงานของ สสส. ภายในงบประมาณ และหลักการที่ได้รับอนุมัติ
  • ตรวจสอบและดำเนินการขออนุมัติจ่าย/ชำระเงิน ตามสัญญา/ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
  • ดูแลการจัดซื้อและการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน ค่าใช้จ่าย และวัสดุสิ้นเปลืองของโครงการ
  • ดูแลการออกเอกสารภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และติดต่อสรรพากรพื้นที่เพื่อยื่นภาษีประจำเดือน
  • ดูแลการเบิก/ถอนเงิน บัญชีโครงการ และการจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่โครงการ
  • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อตรวจสอบรับรองการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   อัตราเงินเดือน 

  • 18,000 บาทต่อเดือน
  • ระยะเวลาทดลองงาน 2 เดือน
  • ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี (ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก สสส.) 

  สถานที่ปฏิบัติงาน 

  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

  แผนที่กูเกิ้ล

  https://maps.app.goo.gl/uaAnS752mTuWvuZ36

  ติดต่อ

  ส่งประวัติการศึกษา/การทำงาน มาทาง Email raipoong@gmail.com

  เครือข่ายคนไทยไร้พุง จะพิจารณาข้อมูลที่ส่งมา และเชิญสัมภาษณ์งานต่อไป  

  สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

  คุณธวัชชัย โทร 081-933-4005  เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00 - 16:00 น. 

   

  กำหนดเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถีง 31 กรกฎาคม 2564

   

ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 • นักวิชาการโครงการ 2 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
  14 ธันวาคม 2563
  4K
   

   

  ประกาศศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
  เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ
  ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ศวภ.เหนือล่าง) เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและบริหารจัดการเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 17,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1) กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการ
  2) เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
  3) วางแผนและกำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
  4) สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง
  ทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
  5) สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
  6) ประสานงานและจัดกิจกรรม เช่น จัดประชุม จัดเวที จัดรณรงค์ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
  7) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นหรือโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ
  ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  8) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1) เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  เช่น สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  3) มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  4) มีความสามารถในการประสานงานและจัดการประชุม
  5) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  6) มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้ตามความเหมาะสม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  8) มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และมีเจตคติที่สอดคล้องกับการ
  ทำงานร่วมกับชุมชน
  9) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point) 
  และหากมีความสามารถในการทำ Infographic หรือดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10) สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  สำนักงานศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  
  หมู่บ้านวิชั่น สมาร์ท ซิตี้ 100/91 ซอย 4 ถนนนครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี 11000
  หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
  1) ประวัติส่วนบุคคลและประวัติการทำงาน พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
  7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2563
  ผู้สนใจส่งประวัติและหลักฐานการสมัคร มาที่ north.cocenter@gmail.com 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 099-939-9489 , 094-612-5559

  ประกาศศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

  เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ

   

             ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ศวภ.เหนือล่าง) เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและบริหารจัดการเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 17,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการ
  2. เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
  3. วางแผนและกำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
  4. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
  5. สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
  6. ประสานงานและจัดกิจกรรม เช่น จัดประชุม จัดเวที จัดรณรงค์ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
  7. สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นหรือโครงการที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  3. มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  4. มีความสามารถในการประสานงานและจัดการประชุม
  5. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  6. มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้ตามความเหมาะสม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  8. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และมีเจตคติที่สอดคล้องกับการทำงานร่วมกับชุมชน
  9. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point) และหากมีความสามารถในการทำ Infographic หรือดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

   

  สถานที่ปฏิบัติงาน

            สำนักงานศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  

            หมู่บ้านวิชั่น สมาร์ท ซิตี้ 100/91 ซอย 4 ถนนนครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ

            อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

   

  หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคลและประวัติการทำงาน พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
  7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

   

  ผู้สนใจส่งประวัติและหลักฐานการสมัคร มาที่ north.cocenter@gmail.com 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 099-939-9489 , 094-612-5559

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2563

   

   

ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
 •  

  ประกาศศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
  เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีโครงการ
  จำนวน 1 อัตรา
            ด้วยศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง) สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำภาคใต้ ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี มีความประสงค์จะรับผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีโครงการ จำนวน 1 อัตรา โดยได้รับเงินเดือนละ 17,000-18,000 บาท (ตามประสบการณ์) ทำหน้าที่ดังนี้
  1) ประสานงานกับโครงการและนักวิชาการตามแผนงาน
  2) สนับสนุนการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการของนักวิชาการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
  3) ประสานการประชุม
  4) ประสานงานภายในและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  6) รักษาเงินสด-ย่อย
  7) เบิกจ่ายงบประมาณ
  8) จัดทำบัญชีรับ-จ่ายรายวัน
  9) ปิดงบประมาณ และกระทบยอดบัญชี
  10) จัดทำรายงานการเงินโครงการ
  คุณลักษณะ
  1) มีความสามารถในการจับประเด็นและสื่อสารที่ชัดเจน
  2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
  3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานกับเครือข่ายและภาคีร่วมงานได้เป็นอย่างดี
  4) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี
  5) มีความซื่อสัตย์สุจริต
  คุณสมบัติและประสบการณ์ 
  1) เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
  2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาการจัดการ สาขาการเงินและบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
  3) ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและ Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 
  4) ประสบการณ์ในการทำงานประสานงานโครงการ หรือแผนงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
  6) ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้ 
  7) มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
  8) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ และประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  9) สามารถเริ่มงานได้ทันที
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2563
  ผู้สนใจส่งประวัติและหลักฐานการสมัคร มาที่ tsstcnp@gmail.com
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 081-4892308

  ประกาศศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

  เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีโครงการ

  จำนวน 1 อัตรา

    ด้วยศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง) สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำภาคใต้ ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี มีความประสงค์จะรับผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีโครงการ จำนวน 1 อัตรา โดยได้รับเงินเดือนละ 17,000-18,000 บาท (ตามประสบการณ์) ทำหน้าที่ดังนี้

  1) ประสานงานกับโครงการและนักวิชาการตามแผนงาน

  2) สนับสนุนการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการของนักวิชาการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

  3) ประสานการประชุม

  4) ประสานงานภายในและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

  6) รักษาเงินสด-ย่อย

  7) เบิกจ่ายงบประมาณ

  8) จัดทำบัญชีรับ-จ่ายรายวัน

  9) ปิดงบประมาณ และกระทบยอดบัญชี

  10) จัดทำรายงานการเงินโครงการ

  คุณลักษณะ

  1) มีความสามารถในการจับประเด็นและสื่อสารที่ชัดเจน

  2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร

  3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานกับเครือข่ายและภาคีร่วมงานได้เป็นอย่างดี

  4) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี

  5) มีความซื่อสัตย์สุจริต

  คุณสมบัติและประสบการณ์ 

  1) เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

  2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาการจัดการ สาขาการเงินและบัญชี หรือสาขาอื่นๆ

  3) ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft officeและ Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 

  4) ประสบการณ์ในการทำงานประสานงานโครงการ หรือแผนงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

  6) ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้ 

  7) มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้

  8) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ และประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  9) สามารถเริ่มงานได้ทันที

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2563

   

  ผู้สนใจส่งประวัติและหลักฐานการสมัคร มาที่ tsstcnp@gmail.com

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-4892308

   

 • นักวิชาการโครงการ 2 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  12 ตุลาคม 2563
  4K
   

   

  ประกาศศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
  เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ
            ด้วยศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง) สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำภาคใต้ ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี มีความประสงค์จะรับนักวิชาการโครงการ จำนวน 2 อัตรา โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 18,000-20,000 บาท(ตามประสบการณ์) ทำหน้าที่ดังนี้
  1) บริหารจัดการ วางแผนและกำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
  2) เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน
  3) สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสุดยอดผู้นำในพื้นที่ภาคใต้
  4) ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับนักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย 
  5) จัดทำงานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
  6) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินปผลการดำเนินงาน
  คุณลักษณะ
  1) มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน
  2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร 
  3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน 
  4) มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ 
  6) มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
  7) สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  8) มีความละเอียดรอบคอบและอดทนในการทำงาน
  9) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน
  คุณสมบัติและประสบการณ์ 
  1) เพศชายหรือเพศหญิง
  2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป และ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ 
  3) มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ 
  4) มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
  5) มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 
  6) สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้ เช่น พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  7) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 
  8) ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน 
  9) อายุไม่เกิน 40 ปี 
  10) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ และประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  11) เริ่มงานได้ทันที
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม 2563
  ผู้สนใจส่งประวัติและหลักฐานการสมัคร มาที่ tsstcnp@gmail.com
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 081 4892308

  ประกาศศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

  เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งนักวิชาการโครงการ

   

            ด้วยศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง(ศวภ.ใต้ล่าง) สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำภาคใต้ ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี มีความประสงค์จะรับนักวิชาการโครงการ จำนวน 2 อัตรา โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 18,000-20,000 บาท(ตามประสบการณ์) ทำหน้าที่ดังนี้

            1) บริหารจัดการ วางแผนและกำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ

            2) เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน

            3) สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสุดยอดผู้นำในพื้นที่ภาคใต้

            4) ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับนักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย 

            5) จัดทำงานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย

            6) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินปผลการดำเนินงาน

   

  คุณลักษณะ

            1) มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน

            2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร 

            3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน 

            4) มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ 

            6) มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

            7) สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

            8) มีความละเอียดรอบคอบและอดทนในการทำงาน

            9) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินงาน

   

  คุณสมบัติและประสบการณ์ 

            1) เพศชายหรือเพศหญิง

            2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป และ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ 

            3) มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ 

            4) มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้

            5) มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม 

            6) สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้ เช่น พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

            7) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย 

            8) ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน 

            9) อายุไม่เกิน 40 ปี 

            10) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ และประจำที่ สำนักงาน ศวภ.ใต้ล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

            11) เริ่มงานได้ทันที

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม 2563

   

  ผู้สนใจส่งประวัติและหลักฐานการสมัคร มาที่ tsstcnp@gmail.com

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 081 4892308

   

ร่วมงานกับภาคี - ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา)
 • นักวิชาการโครงการ 2 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
  14 ธันวาคม 2563
  2K
   

   

  ประกาศศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ
            ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.ล้านนา) เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 17,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1) กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการ
  2) เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
  3) วางแผนและกำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
  4) สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
  5) สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  6) ประสานงานและจัดกิจกรรม เช่น จัดประชุม จัดเวที จัดรณรงค์ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
  7) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นหรือโครงการที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  8) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1) เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  เช่น สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  3) มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  4) มีความสามารถในการประสานงานและจัดการประชุม
  5) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  6) มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้ตามความเหมาะสม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  8) มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และมีเจตคติที่สอดคล้องกับการ
  ทำงานร่วมกับชุมชน
  9) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point) 
  และหากมีความสามารถในการทำ Infographic หรือดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10) สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  สำนักงานศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  
  ที่อยู่ 196 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
  หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร
  1) ประวัติส่วนบุคคลและประวัติการทำงาน พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
  7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ผู้สนใจส่งประวัติและหลักฐานการสมัคร มาที่ Lanna.cocenter@gmail.com 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 099-939-9489 , 094-612-5559
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2563

  ประกาศศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

  เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ

   

            ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.ล้านนา) เป็นองค์กรขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการและหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 17,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการ
  2. เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
  3. วางแผนและกำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ
  4. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
  5. สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  6. ประสานงานและจัดกิจกรรม เช่น จัดประชุม จัดเวที จัดรณรงค์ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
  7. สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นหรือโครงการที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  3. มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ
  4. มีความสามารถในการประสานงานและจัดการประชุม
  5. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  6. มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้ตามความเหมาะสม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  8. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และมีเจตคติที่สอดคล้องกับการทำงานร่วมกับชุมชน
  9. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point) และหากมีความสามารถในการทำ Infographic หรือดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

   

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  สำนักงานศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  

  ที่อยู่ 196 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

   

  หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

  1. ประวัติส่วนบุคคลและประวัติการทำงาน พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
  7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

   

  ผู้สนใจส่งประวัติและหลักฐานการสมัคร มาที่ Lanna.cocenter@gmail.com 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 099-939-9489 , 094-612-5559

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2563