ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับ สสส.
 •  

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำกลุ่มงานบริหารกลาง 
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหรือแนวทางทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ร่วมจัดทำกลยุทธ์ของกลุ่มงานที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย 10 ปี แผนหลัก และแผนการดำเนินงานประจำปี ของ สสส. เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. สนับสนุนและร่วมกับหน่วยงานภายในกลุ่มงานในการจัดทำเนื้อหา เครื่องมือ หรือออกแบบระบบการทำงานให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และมีการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  4. ร่วมจัดทำตัวชี้วัดและแนวทางการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน โดยคำนึงถึงภารกิจและวิธีการดำเนินงานภายในกลุ่มงาน
  5. ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน โดยรวบรวมความก้าวหน้าและรายงานสถานการณ์ในภาพรวมต่อผู้อำนวยการกลุ่มส่วนงาน
  6. ร่วมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการจัดทำกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มส่วนงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุน รวบรวม และจัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุ 27 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 40 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือโท สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านการจัดทำนโยบาย 
  การวิจัย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการประเมินผล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
             ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: recruit@thaihealth.or.th
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำกลุ่มงานบริหารกลาง 

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหรือแนวทางทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ร่วมจัดทำกลยุทธ์ของกลุ่มงานที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย 10 ปี แผนหลัก และแผนการดำเนินงานประจำปี ของ สสส. เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. สนับสนุนและร่วมกับหน่วยงานภายในกลุ่มงานในการจัดทำเนื้อหา เครื่องมือ หรือออกแบบระบบการทำงานให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และมีการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  4. ร่วมจัดทำตัวชี้วัดและแนวทางการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน โดยคำนึงถึงภารกิจและวิธีการดำเนินงานภายในกลุ่มงาน
  5. ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน โดยรวบรวมความก้าวหน้าและรายงานสถานการณ์ในภาพรวมต่อผู้อำนวยการกลุ่มส่วนงาน
  6. ร่วมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการจัดทำกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มส่วนงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุน รวบรวม และจัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุ 27 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 40 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือโท สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 8 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านการจัดทำนโยบาย 
  4. การวิจัย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการประเมินผล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  5. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  6. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  7. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  8. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  9. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  10. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  11. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 10 - 31 พ.ค. 65

  www.thaihealth.or.th/Career.html
  https://recruit.thaihealth.or.th
  JobTopgun

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 10 มิ.ย. 65 www.thaihealth.or.th/Career.html
  สอบข้อเขียน 11 - 12 มิ.ย. 65 สอบข้อเขียนรูปแบบ Take home ส่งทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 มิ.ย. 65 www.thaihealth.or.th/Career.html
  สอบสัมภาษณ์ 21 มิ.ย. 65 Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 24 มิ.ย. 65 www.thaihealth.or.th/Career.html

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

             ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: recruit@thaihealth.or.th

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 •  

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้านบริหารโครงการรณรงค์ จำนวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่)
  เงินเดือน : 20,000 - 40,000 บาท 
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. รับผิดชอบร่วมพัฒนาแผนและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม ในงานสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ทั้งภายใน และของภาคีเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย ทั้งแผนงานรวม และแผนโครงการ
  2. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแผนภาพรวมการใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของแผนรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ (IMC Plan by Project Campaign)
  3. ร่วมวางแผน พัฒนา ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ รวมทั้งเพิ่มพันธมิตรด้านการสื่อสาร (Develop New Media Channel and Partner by Project)
  4. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  5. ดูแลรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  6. ควบคุมและติดตามการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. วางแผนและควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
  8. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนงานที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามที่กําหนด
  9. จัดทําระบบข้อมูลความรู้ในการทํางานอย่างเป็นระบบ
  10. ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานการตลาดเพื่อสังคม
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด การตลาด นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โฆษณา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  4. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Ms Office: Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ)
  5. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  8. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: recruit@thaihealth.or.th  
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ด้านบริหารโครงการรณรงค์ จำนวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่)

  เงินเดือน : 20,000 - 40,000 บาท 

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบร่วมพัฒนาแผนและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม ในงานสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ทั้งภายใน และของภาคีเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย ทั้งแผนงานรวม และแผนโครงการ
  2. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาแผนภาพรวมการใช้ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของแผนรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ (IMC Plan by Project Campaign)
  3. ร่วมวางแผน พัฒนา ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ รวมทั้งเพิ่มพันธมิตรด้านการสื่อสาร (Develop New Media Channel and Partner by Project)
  4. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  5. ดูแลรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  6. ควบคุมและติดตามการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. วางแผนและควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
  8. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนงานที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามที่กําหนด
  9. จัดทําระบบข้อมูลความรู้ในการทํางานอย่างเป็นระบบ
  10. ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานการตลาดเพื่อสังคม

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25 - 40 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด การตลาด นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โฆษณา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  4. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Ms Office: Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ)
  5. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  8. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 10 พ.ค.65 - 31 พ.ค.65

  www.thaihealth.or.th/Career.html
  https://recruit.thaihealth.or.th
  JobTopgun

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 8 มิ.ย.65 www.thaihealth.or.th/Career.html
  สอบข้อเขียน 9 - 11 มิ.ย.65 สอบข้อเขียนรูปแบบ Take home ส่งทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 13 มิ.ย.65 www.thaihealth.or.th/Career.html
  สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 15 มิ.ย.65 Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 17 มิ.ย.65 www.thaihealth.or.th/Career.html
  สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 20 มิ.ย.65 Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 23 มิ.ย.65 www.thaihealth.or.th/Career.html

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง e-mail: recruit@thaihealth.or.th

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 • กราฟฟิกดีไซน์ 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: webmaster
  6 พฤษภาคม 2565
  3K
   
  ประกาศรับสมัครงาน
  เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่ง web content
   
   
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี
  • มีความสนใจในการทำ social media
  • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ใช้โปรแกรม Photoshop, Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถถ่ายภาพข่าว สกู๊ป ได้
  • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
   
  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่
  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th
  หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่
  ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4
  ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทร. 02-679-7766
   
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ ที่นี่
   
   
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2556
  **ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

  ประกาศรับสมัครงาน

  ตำแหน่ง กราฟฟิกดีไซน์

   

   คุณสมบัติ

  • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบสื่อ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • มีความสามารถในการใช้ Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, Adobe Illustrator และ อื่นๆ

  • มีประสบการณ์ทางด้าน Graphic Design ตัดต่อรูปภาพ ตัดต่อวิดีโอ อย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการออกแบบกราฟิก

  • ติดตามเทรนด์ต่างๆ บน Social Media อยู่เสมอ และมีไอเดียในการนำมาปรับใช้

  • สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว และนำเสนอเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบในงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

  • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน 

  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

  • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

  อีเมล์ webmaster@thaihealth.or.th

   

  หมดเขตรับสมัคร 10 มิถุนายน 2565

  **ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

   

   

 • นักวิชาการชำนาญการ ประจำกลุ่มงานเชิงประเด็น
  ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน/โครงการ ร่วมสนับสนุนหัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการแผนงานหรือกลุ่มโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อแผนหรือกลยุทธ์ ต่อยอด เชื่อมโยงโครงการให้เกิดผลที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบริหารจัดการกลุ่มโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและการประสานพลังของกลุ่มภาคีได้อย่างดี รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงาน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องทางสุขตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายดำเนินการเป็นปกติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของแต่ละโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สสส. และแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก
  3. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดสรรทุนให้แต่ละโครงการ อาทิ การพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลา หลักความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือผลงานส่งมอบที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง
  4. ชี้นำและให้ทิศทางการประเมินความเสี่ยง การวางแผนหรือตรวจสอบโครงการที่อาจหรือมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ ปัจจัยความล่าช้า ปัจจัยผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม วิถีความเป็นอยู่ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ หรือการลดลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนสนับสนุนการทำโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  6. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นสุขภาวะทางสังคม (Issues) ที่มีความสำคัญและตรงตามแผนงานที่สำนักรับผิดชอบในเชิงโครงสร้างของปัญหา ความต้องการทางสังคม หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบโดยตรง
  7. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสส. รวมถึงหน้าที่ที่แต่ละภาคีเครือข่ายรับผิดชอบดำเนินการอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำแนวทางการกำหนดโครงการของ สสส. ให้เกิดความครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วได้
  8. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการใช้จ่ายของโครงการ หน่วยงาน และแผนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านบริหารงานโครงการ ประสานงานภาคีเครือข่าย วางแผนและตรวจสอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
      **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
   **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                          ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  นักวิชาการติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ออกแบบเครื่องมือและกำหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลของกองทุน/องค์กร การประเมินความคุ้มค่าขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส.
  2. วิเคราะห์ เชื่อมโยง ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส.
  3. วางแผน ประสานงาน ติดตาม และบริหารโครงการด้านติดตามและประเมินผล
  4. กำหนดตัวชี้วัดขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส. และติดตามความสำเร็จของแผน
  5. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงาน
  6. สนับสนุนงานเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดเตรียม ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการนัดหมายต่าง ๆ การบริหารจัดการประชุม การเชิญประชุม/จัดประชุม/ดูแลการประชุม/จัดระเบียบวาระการประชุม/จัดทำใบนำการประชุม จัดทำ/เตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
  8. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Proactive, Collective Impact, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุ 28 - 40 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากจบสายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารจัดการองค์กร บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ สถิติ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. ประสบการณ์ทำงานในด้านติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยนโยบายหรือโครงการด้านสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือไม่ต่ำกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท หากมีประสบการณ์ในสายงานประเมินองค์กร การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์หรือสังคม อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และเขียนเป็นรายงานเชิงวิชาการได้ 
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point) เป็นอย่างดี
  6. มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน สื่อสาร จับประเด็นสาระสำคัญได้ดี มีความสามารถในการจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน
  7. มีความสามารถในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 28 มี.ค. 65 - 30 เม.ย.65

  www.thaihealth.or.th, JobTopgun

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 10 พ.ค. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 13 พ.ค. 65 สอบข้อเขียนรูปแบบ Take home 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 พ.ค. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 26 พ.ค. 65 สัมภาษณ์ผ่านทาง Online ระบบ Zoom Meeting
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 27 พ.ค. 65 www.thaihealth.or.th/Career.html

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 • นักวิชาการชำนาญการ ประจำกลุ่มงานเชิงประเด็น
  ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน/โครงการ ร่วมสนับสนุนหัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการแผนงานหรือกลุ่มโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อแผนหรือกลยุทธ์ ต่อยอด เชื่อมโยงโครงการให้เกิดผลที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบริหารจัดการกลุ่มโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและการประสานพลังของกลุ่มภาคีได้อย่างดี รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงาน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องทางสุขตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายดำเนินการเป็นปกติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของแต่ละโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สสส. และแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก
  3. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดสรรทุนให้แต่ละโครงการ อาทิ การพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลา หลักความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือผลงานส่งมอบที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง
  4. ชี้นำและให้ทิศทางการประเมินความเสี่ยง การวางแผนหรือตรวจสอบโครงการที่อาจหรือมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ ปัจจัยความล่าช้า ปัจจัยผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม วิถีความเป็นอยู่ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ หรือการลดลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนสนับสนุนการทำโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  6. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นสุขภาวะทางสังคม (Issues) ที่มีความสำคัญและตรงตามแผนงานที่สำนักรับผิดชอบในเชิงโครงสร้างของปัญหา ความต้องการทางสังคม หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบโดยตรง
  7. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสส. รวมถึงหน้าที่ที่แต่ละภาคีเครือข่ายรับผิดชอบดำเนินการอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำแนวทางการกำหนดโครงการของ สสส. ให้เกิดความครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วได้
  8. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการใช้จ่ายของโครงการ หน่วยงาน และแผนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านบริหารงานโครงการ ประสานงานภาคีเครือข่าย วางแผนและตรวจสอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
      **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
   **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                          ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  นักบริหารแผนชำนาญการ 

  ประจำ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) 

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ชี้นำและให้ทิศทางการพัฒนาแผนงาน/โครงการ ขั้นตอน และกระบวนการสนับสนุนทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ ที่มุ่งเน้นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำ ให้ทิศทาง และวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สสส. แผนและแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก และความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ
  3. บริหารจัดการแผนงาน/โครงการที่มีจำนวนมากและมีความหลากหลายซับซ้อนให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนที่กำหนด ครอบคลุมถึงการให้ข้อเสนอแนะแนวทาง เพื่อประกอบการพัฒนา กำหนด กลั่นกรอง ต่อยอด แผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนการสนับสนุนโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  5. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แผน แผนงาน หรือโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  6. บริหารภาคีเครือข่าย ประสาน สนับสนุน เชื่อมโยง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่าย ชี้นำและให้ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายของแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสื่อสาร สร้างความเข้าใจในแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นสุขภาวะทางสังคมที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  7. สนับสนุนงานผู้อำนวยการในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนที่สำนักรับผิดชอบ กำหนดมาตรฐาน แนวปฏิบัติในการทำงานของสำนัก เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานตามแผนงานของสำนักให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย
  2. อายุไม่เกิน 50 ปี
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/การส่งเสริมสุขภาพ/สุขภาพ/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/พัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารจัดการโครงการ ประสานงานและบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  6. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
  7. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point)
  8. มีทักษะในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  9. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
  11. มีบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน และศึกษา ติดตามข้อมูลความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
  12. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  13. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  14. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ 

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 24 มี.ค. 65 - 8 เม.ย. 65

  www.thaihealth.or.th/Career.html https://recruit.thaihealth.or.th

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 18 เม.ย. 65 www.thaihealth.or.th/Career.html
  สอบข้อเขียน 19 - 20 เม.ย. 65

  สอบข้อเขียนแบบ Take home ส่งทาง

  e-mail ที่ใช้สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 เม.ย. 65 www.thaihealth.or.th/Career.html
  สอบสัมภาษณ์ 25 เม.ย. 65 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 27 เม.ย. 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 เมษายน 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 • นักวิชาการชำนาญการ ประจำกลุ่มงานเชิงประเด็น
  ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน/โครงการ ร่วมสนับสนุนหัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการแผนงานหรือกลุ่มโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อแผนหรือกลยุทธ์ ต่อยอด เชื่อมโยงโครงการให้เกิดผลที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบริหารจัดการกลุ่มโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและการประสานพลังของกลุ่มภาคีได้อย่างดี รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงาน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องทางสุขตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายดำเนินการเป็นปกติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของแต่ละโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สสส. และแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก
  3. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดสรรทุนให้แต่ละโครงการ อาทิ การพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลา หลักความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือผลงานส่งมอบที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง
  4. ชี้นำและให้ทิศทางการประเมินความเสี่ยง การวางแผนหรือตรวจสอบโครงการที่อาจหรือมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ ปัจจัยความล่าช้า ปัจจัยผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม วิถีความเป็นอยู่ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ หรือการลดลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนสนับสนุนการทำโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  6. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นสุขภาวะทางสังคม (Issues) ที่มีความสำคัญและตรงตามแผนงานที่สำนักรับผิดชอบในเชิงโครงสร้างของปัญหา ความต้องการทางสังคม หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบโดยตรง
  7. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสส. รวมถึงหน้าที่ที่แต่ละภาคีเครือข่ายรับผิดชอบดำเนินการอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำแนวทางการกำหนดโครงการของ สสส. ให้เกิดความครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วได้
  8. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการใช้จ่ายของโครงการ หน่วยงาน และแผนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านบริหารงานโครงการ ประสานงานภาคีเครือข่าย วางแผนและตรวจสอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
      **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
   **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                          ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงานโครงการ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)  1 ตำแหน่ง 

   

  อัตราจ้าง ลูกจ้าง : เงินเดือน 18,000 - 30,000

  ลักษณะของงาน

                 ปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงาน นัดหมายผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนาระบบ การฝึกอบรม รวมถึงจัดทำสรุปประชุมในการประชุมต่างๆของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงาน และจัดเตรียมกิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น นัดหมายเชิญประชุม จองห้องประชุม จัดประชุม สัมมนา ประชุมวิชาการ
  2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำรายงานการประชุมทั้งรูปแบบที่เป็น minute of meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการรวมทั้งรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์สำหรับการประชุมในรูปแบบคณะกรรมการ  
  3. ติดตามและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ
  4. จัดทำคู่มือระบบงานต่างๆ และติดตาม e-Mail ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือ  ให้กับผู้ใช้งานระบบฯ และผู้เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. มีบุคลิกภาพและมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
  4. มีทักษะในสื่อสาร สามารถประสานงานส่วนงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อนัดหมายประชุม และติดตามเอกสารต่างๆได้
  5. มีความสามารถในการจัดประชุม ทั้งแบบพบหน้า และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  6. มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน  และจัดทำสรุปประชุมได้
  7. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  8. จัดการทำงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 17 มีนาคม 65
  ถึง
  10 เมษายน 65

  www.thaihealth.or.th/Career.html, https://recruit.thaihealth.or.th, JobTopgun

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 18 เมษายน 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 22 เมษายน 65 ผ่านทาง Online ระบบ Zoom
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 25 เมษายน 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 28,29 เมษายน 65 ผ่านทาง Online ระบบ Zoom หรือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 2 พฤษภาคม 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 เมษายน 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 • นักวิชาการชำนาญการ ประจำกลุ่มงานเชิงประเด็น
  ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน/โครงการ ร่วมสนับสนุนหัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการแผนงานหรือกลุ่มโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อแผนหรือกลยุทธ์ ต่อยอด เชื่อมโยงโครงการให้เกิดผลที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบริหารจัดการกลุ่มโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและการประสานพลังของกลุ่มภาคีได้อย่างดี รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงาน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องทางสุขตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายดำเนินการเป็นปกติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของแต่ละโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สสส. และแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก
  3. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดสรรทุนให้แต่ละโครงการ อาทิ การพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลา หลักความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือผลงานส่งมอบที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง
  4. ชี้นำและให้ทิศทางการประเมินความเสี่ยง การวางแผนหรือตรวจสอบโครงการที่อาจหรือมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ ปัจจัยความล่าช้า ปัจจัยผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม วิถีความเป็นอยู่ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ หรือการลดลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนสนับสนุนการทำโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  6. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นสุขภาวะทางสังคม (Issues) ที่มีความสำคัญและตรงตามแผนงานที่สำนักรับผิดชอบในเชิงโครงสร้างของปัญหา ความต้องการทางสังคม หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบโดยตรง
  7. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสส. รวมถึงหน้าที่ที่แต่ละภาคีเครือข่ายรับผิดชอบดำเนินการอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำแนวทางการกำหนดโครงการของ สสส. ให้เกิดความครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วได้
  8. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการใช้จ่ายของโครงการ หน่วยงาน และแผนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านบริหารงานโครงการ ประสานงานภาคีเครือข่าย วางแผนและตรวจสอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
      **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
   **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                          ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  ตำแหน่ง :  วิศวกรระบบงานคอมพิวเตอร์ (Infrastructure) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สสส. 

   

  อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ : เงินเดือน 20,000-40,000

  ลักษณะของงาน

                 ปฏิบัติงานด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและจัดทำแผนการบริหารโครงการที่มีการกำหนดผลลัพธ์และเวลาในการติดตามกำกับงานตามมาตรฐานการจัดการโครงการที่ดี   มีการจัดทำเอกสารสรุปความเห็นและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก การทดสอบระบบและจัดทำเอกสารผลการทดสอบ การติดตามผลการแก้ไขระบบและรายงานให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ระบบที่พัฒนาสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น โดยมีลักษณะงานด้านต่างๆดังนี้

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. สามารถวิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านอุปกรณ์ ระบบสั่งการควบคุม ระบบงานสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นได้ 
  2. สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหา วางแผนการทำงานทั้งทางปฏิบัติและกระบวนการเชิงรุก ควบคุมงานและติดตามการทำงานให้สำเร็จได้
  3. ดูแลและรับผิดชอบบริหารจัดการ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่าย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยและกฏหมายด้านคอมพิวเตอร์ ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น 
  4. สามารถวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบคลาวด์ที่ สสส. ใช้งาน รวมถึงระบบป้องกันความมั่นคงปลอดภัย ให้รองรับการใช้งานในปัจจุบัน รองรับการพัฒนาได้ในอนาคต
  5. ให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การป้องกันความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แก่ เจ้าหน้าที่ สสส. บริษัทผู้พัฒนาระบบ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ รวมถึงการจัดเก็บองค์ความรู้เพื่องานบริการสารสนเทศ
  6. ประสานงาน เตรียมการ บริหารและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการอบรมการใช้งานและทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน
  7. ดูแลและบริหารจัดการงานประชุม รวมไปถึงการเจรจาความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. เป็นผู้สนับสนุนการใช้งานระบบและสอนทีมสนับสนุนการใช้งานระบบ  ทีม call center ให้สามารถแก้ปัญหา / ให้คำแนะนำกับผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศได้

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. มีประสบการณ์ในการติดตั้ง/ปรับตั้งค่าการทำงาน Windows Server, Linux Server, VMware 
  5. มีประสบการณ์ในการใช้ Microsoft SQL
  6. มีประสบการณ์ในการใช้ Cloud technology เช่น AWS, Azure, Google
  7. มีประสบการณ์ในการใช้ Container technology (Docker, Kubernetes)
  8. มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน กับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  9. มีประสบการณ์หรือผ่านการอบรม เกี่ยวกับ IT System support , ระบบปฏิบัติการ, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  10. มีความรู้หรือผ่านการอบรม แนวทางหรือมาตรฐานหรือกฎหมาย ด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
  11. มีความสามารถในการบริหารการประชุมที่อาจมีความขัดแย้งกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถหาแนวทางที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน จนสามารถกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานและพัฒนาเป็นระบบได้จริง
  12. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล สื่อสารรายงานผล หรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับทราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  13. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  14. มีใจรักในการบริการ ดูแลผู้รับบริการ ให้ได้รับความพึงพอใจจากการทำงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 17 มีนาคม 65
  ถึง
  10 เมษายน 65

  www.thaihealth.or.th/Career.html, https://recruit.thaihealth.or.th, JobTopgun

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 18 เมษายน 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 22 เมษายน 65 ผ่านทาง Online ระบบ Zoom
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 25 เมษายน 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 28,29 เมษายน 65 ผ่านทาง Online ระบบ Zoom หรือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 2 พฤษภาคม 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 เมษายน 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 • นักวิชาการชำนาญการ ประจำกลุ่มงานเชิงประเด็น
  ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน/โครงการ ร่วมสนับสนุนหัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการแผนงานหรือกลุ่มโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อแผนหรือกลยุทธ์ ต่อยอด เชื่อมโยงโครงการให้เกิดผลที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบริหารจัดการกลุ่มโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและการประสานพลังของกลุ่มภาคีได้อย่างดี รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงาน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องทางสุขตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายดำเนินการเป็นปกติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของแต่ละโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สสส. และแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก
  3. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดสรรทุนให้แต่ละโครงการ อาทิ การพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลา หลักความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือผลงานส่งมอบที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง
  4. ชี้นำและให้ทิศทางการประเมินความเสี่ยง การวางแผนหรือตรวจสอบโครงการที่อาจหรือมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ ปัจจัยความล่าช้า ปัจจัยผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม วิถีความเป็นอยู่ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ หรือการลดลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนสนับสนุนการทำโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  6. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นสุขภาวะทางสังคม (Issues) ที่มีความสำคัญและตรงตามแผนงานที่สำนักรับผิดชอบในเชิงโครงสร้างของปัญหา ความต้องการทางสังคม หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบโดยตรง
  7. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสส. รวมถึงหน้าที่ที่แต่ละภาคีเครือข่ายรับผิดชอบดำเนินการอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำแนวทางการกำหนดโครงการของ สสส. ให้เกิดความครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วได้
  8. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการใช้จ่ายของโครงการ หน่วยงาน และแผนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านบริหารงานโครงการ ประสานงานภาคีเครือข่าย วางแผนและตรวจสอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
      **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
   **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                          ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  ตำแหน่ง :  หัวหน้าโครงการ (Project Manager) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สสส. 

   

  อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ : เงินเดือน 20,000-40,000

  ลักษณะของงาน

                 ปฏิบัติงานด้านการบริหารโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถรวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและจัดทำแผนการบริหารโครงการที่มีการกำหนดผลลัพธ์และเวลาในการติดตามกำกับงานตามมาตรฐานการจัดการโครงการที่ดี   มีการจัดทำเอกสารสรุปความเห็นและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโปรแกรม การประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ (IT Technical team) และผู้ใช้หลัก (Key Business User) การทดสอบระบบและจัดทำเอกสารผลการทดสอบ การติดตามผลการแก้ไขระบบและรายงานให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้งานระบบที่พัฒนา โดยมีลักษณะงานด้านต่างๆดังนี้

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูล แบบฟอร์ม รายงาน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ต้องการการสนับสนุน เพื่อประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบในมุมมองของผู้ใช้งานและผู้กำกับงาน พร้อมทั้งเสนอแนะทางเลือกของการพัฒนาระบบ โดยศึกษาและเปรียบเทียบกับข้อมูลในแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ มาตรฐาน ระบบที่มีอยู่เดิม และผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
  2. ประสานงาน จัดทำ และติดตามความก้าวหน้า รวมถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ โดยต้องประสานผู้ใช้งานหลัก ผู้พัฒนาระบบ และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. เป็นตัวแทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารผลการทดสอบระบบเพื่อใช้ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบและติดตามแก้ไขให้ได้ระบบที่สมบูรณ์ ก่อนที่จะให้ผู้ใช้งานหลักทดสอบระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นลดความผิดพลาดในการพัฒนาระบบและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่าจะได้ระบบที่สมบูรณ์
  4. ประสานงานกับผู้ใช้งานหลักและผู้พัฒนาระบบเพื่อโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมสู่ระบบที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ข้อมูลในระบบใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
  5. ประสานงาน เตรียมการ บริหารและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการอบรมการใช้งานและทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน
  6. ดูแลและรับผิดชอบบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
  7. ดูแลและบริหารจัดการงานประชุม รวมไปถึงการเจรจาความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. สนับสนุนการใช้งานระบบ และสอนทีมสนับสนุนการใช้งานระบบ/ทีม call center ให้สามารถแก้ปัญหา/ให้คำแนะนำได้
  9. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือ  ให้กับผู้ใช้งานระบบฯ และผู้เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม 
  4. มีทักษะในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบระบบงาน ให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการปฎิบัติงานจริงและการทำงานผ่านระบบ
  5. มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน กับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  6. มีความสามารถในการบริหารการประชุมที่มีความขัดแย้งกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถหาแนวทางที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน จนสามารถกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงานและพัฒนาเป็นระบบได้จริง
  7. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล สื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  9. มีใจรักในการบริการดูแลลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจจากการทำงานของบริษัท

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 17 มีนาคม 65
  ถึง
  10 เมษายน 65

  www.thaihealth.or.th/Career.html, https://recruit.thaihealth.or.th, JobTopgun

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 18 เมษายน 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 22 เมษายน 65 ผ่านทาง Online ระบบ Zoom
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 25 เมษายน 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 28,29 เมษายน 65 ผ่านทาง Online ระบบ Zoom หรือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 2 พฤษภาคม 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 เมษายน 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 • นักวิชาการชำนาญการ ประจำกลุ่มงานเชิงประเด็น
  ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน/โครงการ ร่วมสนับสนุนหัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการแผนงานหรือกลุ่มโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อแผนหรือกลยุทธ์ ต่อยอด เชื่อมโยงโครงการให้เกิดผลที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบริหารจัดการกลุ่มโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและการประสานพลังของกลุ่มภาคีได้อย่างดี รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงาน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องทางสุขตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายดำเนินการเป็นปกติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของแต่ละโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สสส. และแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก
  3. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดสรรทุนให้แต่ละโครงการ อาทิ การพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลา หลักความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือผลงานส่งมอบที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง
  4. ชี้นำและให้ทิศทางการประเมินความเสี่ยง การวางแผนหรือตรวจสอบโครงการที่อาจหรือมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ ปัจจัยความล่าช้า ปัจจัยผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม วิถีความเป็นอยู่ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ หรือการลดลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนสนับสนุนการทำโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  6. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นสุขภาวะทางสังคม (Issues) ที่มีความสำคัญและตรงตามแผนงานที่สำนักรับผิดชอบในเชิงโครงสร้างของปัญหา ความต้องการทางสังคม หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบโดยตรง
  7. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสส. รวมถึงหน้าที่ที่แต่ละภาคีเครือข่ายรับผิดชอบดำเนินการอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำแนวทางการกำหนดโครงการของ สสส. ให้เกิดความครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วได้
  8. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการใช้จ่ายของโครงการ หน่วยงาน และแผนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านบริหารงานโครงการ ประสานงานภาคีเครือข่าย วางแผนและตรวจสอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
      **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
   **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                          ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 

  ด้านบริหารโครงการและพัฒนาระบบข้อมูลการตลาด จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้าง)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ร่วมพัฒนาแผนและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม โดยศึกษา เชื่อมโยง รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย (Targeted group’s Insight) รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของแผนสื่อสารประเด็นสุขภาวะ
  2. วางแผนพัฒนาและดูแลระบบบริหารฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ความปลอดภัยข้อมูล การจัดกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) การวิเคราะห์  และการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารการตลาด
  3. วางแผนพัฒนาและดูแลการบริหารกลุ่มเป้าหมายสัมพันธ์ (Target group Relationship Management) อาทิ การจัดกิจกรรม และการจัดส่งหรือสื่อสารชิ้นงานสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
  4. ร่วมวางแผน และดำเนินการวิจัยการตลาดเพื่อสังคม ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  5. บริหารจัดการงบประมาณการบริหารข้อมูล การบริหารกลุ่มเป้าหมายสัมพันธ์ และการวิจัย ทั้งการวางแผนและดำเนินการจัดซื้อ การประสานงานกับผู้รับว่าจ้าง ตลอดจนบริหารสัญญา
  6. ร่วมวางแผน พัฒนาสร้างสรรค์ ผลิต และบริหารแคมเปญสื่อสารทางการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
  7. ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานการตลาดเพื่อสังคม

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาการตลาด สถิติ วิทยาการข้อมูล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ต้องมีประสบการณ์ทางด้าน การวิเคราะห์ การเชื่อมโยง รวบรวมข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายนำไปสู่ข้อเสนอแนะการพัฒนาการสื่อสาร อย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความรู้ด้านสถิติ/ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platform)
  5. สามารถใช้เครื่องมือ Excel หรือ Tableau อยู่ในระดับ Advance   
  6. มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอรายงานการวิเคราะห์ และประสานงาน
  7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  8. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 14 มี.ค. 65 - 8 เม.ย. 65

  www.thaihealth.or.th/Career.html, https://recruit.thaihealth.or.th, JobTopgun

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 18 เม.ย. 65 www.thaihealth.or.th/Career.html
  สอบข้อเขียน 19 - 22 เม.ย. 65 สอบข้อเขียนแบบ Take home ส่งทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 25 เม.ย. 65 www.thaihealth.or.th/Career.html
  สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 28 เม.ย. 65 Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 2 พ.ค. 65 www.thaihealth.or.th/Career.html
  สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 6 พ.ค. 65 Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 10 พ.ค. 65 www.thaihealth.or.th/Career.html

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 • นักวิชาการชำนาญการ ประจำกลุ่มงานเชิงประเด็น
  ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน/โครงการ ร่วมสนับสนุนหัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการแผนงานหรือกลุ่มโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อแผนหรือกลยุทธ์ ต่อยอด เชื่อมโยงโครงการให้เกิดผลที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบริหารจัดการกลุ่มโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและการประสานพลังของกลุ่มภาคีได้อย่างดี รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงาน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องทางสุขตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายดำเนินการเป็นปกติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของแต่ละโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สสส. และแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก
  3. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดสรรทุนให้แต่ละโครงการ อาทิ การพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลา หลักความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือผลงานส่งมอบที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง
  4. ชี้นำและให้ทิศทางการประเมินความเสี่ยง การวางแผนหรือตรวจสอบโครงการที่อาจหรือมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ ปัจจัยความล่าช้า ปัจจัยผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม วิถีความเป็นอยู่ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ หรือการลดลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนสนับสนุนการทำโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  6. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นสุขภาวะทางสังคม (Issues) ที่มีความสำคัญและตรงตามแผนงานที่สำนักรับผิดชอบในเชิงโครงสร้างของปัญหา ความต้องการทางสังคม หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบโดยตรง
  7. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสส. รวมถึงหน้าที่ที่แต่ละภาคีเครือข่ายรับผิดชอบดำเนินการอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำแนวทางการกำหนดโครงการของ สสส. ให้เกิดความครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วได้
  8. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการใช้จ่ายของโครงการ หน่วยงาน และแผนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านบริหารงานโครงการ ประสานงานภาคีเครือข่าย วางแผนและตรวจสอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
      **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
   **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                          ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 อัตรา (เจ้าหน้าที่)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. 1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
   1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
   1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
   - การกลั่นกรองทางวิชาการ
   - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
   - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
   - การปิดโครงการ
   - การติดตามโครงการล่าช้า
   - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
   - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
   - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส. 
   - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 9 - 31 มีนาคม 65

  www.thaihealth.or.th/Career.html, https://recruit.thaihealth.or.th, JobTopgun

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 7 เมษายน 65 www.thaihealth.or.th/Career.html
  สอบข้อเขียน 9 - 10 เมษายน 65 สอบข้อเขียนแบบ Take home ส่งทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 65 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  สอบสัมภาษณ์ 25 เมษายน 65 สัมภาษณ์งานผ่านทาง Online ระบบ Zoom
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 27 เมษายน 65 www.thaihealth.or.th/Career.html

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 • นักวิชาการชำนาญการ ประจำกลุ่มงานเชิงประเด็น
  ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน/โครงการ ร่วมสนับสนุนหัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการแผนงานหรือกลุ่มโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อแผนหรือกลยุทธ์ ต่อยอด เชื่อมโยงโครงการให้เกิดผลที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบริหารจัดการกลุ่มโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและการประสานพลังของกลุ่มภาคีได้อย่างดี รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงาน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องทางสุขตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายดำเนินการเป็นปกติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของแต่ละโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สสส. และแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก
  3. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดสรรทุนให้แต่ละโครงการ อาทิ การพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลา หลักความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือผลงานส่งมอบที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง
  4. ชี้นำและให้ทิศทางการประเมินความเสี่ยง การวางแผนหรือตรวจสอบโครงการที่อาจหรือมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ ปัจจัยความล่าช้า ปัจจัยผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม วิถีความเป็นอยู่ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ หรือการลดลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนสนับสนุนการทำโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  6. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นสุขภาวะทางสังคม (Issues) ที่มีความสำคัญและตรงตามแผนงานที่สำนักรับผิดชอบในเชิงโครงสร้างของปัญหา ความต้องการทางสังคม หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบโดยตรง
  7. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสส. รวมถึงหน้าที่ที่แต่ละภาคีเครือข่ายรับผิดชอบดำเนินการอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำแนวทางการกำหนดโครงการของ สสส. ให้เกิดความครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วได้
  8. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการใช้จ่ายของโครงการ หน่วยงาน และแผนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านบริหารงานโครงการ ประสานงานภาคีเครือข่าย วางแผนและตรวจสอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
      **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
   **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                          ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ

  ประจำ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ดูแลรับผิดชอบและบริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน ติดตามสนับสนุนแผนงาน/โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  2. บริหารงบประมาณของแผนงาน/โครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. บริหารจัดการประชุมเพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
  4. ประสานและจัดกิจกรรมต่างๆ กับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยง และผลักดันไปสู่เป้าหมายของแผน/แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
  5. สื่อสาร สร้างความเข้าใจในแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ตลอดจนสามารถอธิบายได้ถึงประเด็นสุขภาวะทางสังคมที่ตนเองรับผิดชอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/การส่งเสริมสุขภาพ/สุขภาพ/สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/สิ่งแวดล้อม/พัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ประสานงานเครือข่ายภาคี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (หากจบการศึกษาในระดับปริญญาโท) และไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี) 
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก (Word, Excel, Power Point)
  6. มีทักษะในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  11. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  12. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ 

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร วันนี้ - 9 มี.ค.65 www.thaihealth.or.th, https://recruit.thaihealth.or.th
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 11 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 19 - 20 มี.ค. 65 แบบ Take home จะทำการส่งข้อสอบให้ทาง  e-mail ผู้สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th และทาง e-mail ของผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์ 29 มี.ค. 65 สัมภาษณ์งานผ่านทาง Online ระบบ Zoom
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 31 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 มีนาคม 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 •  

  นักวิชาการชำนาญการ ประจำกลุ่มงานเชิงประเด็น
  ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน/โครงการ ร่วมสนับสนุนหัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการแผนงานหรือกลุ่มโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อแผนหรือกลยุทธ์ ต่อยอด เชื่อมโยงโครงการให้เกิดผลที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบริหารจัดการกลุ่มโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและการประสานพลังของกลุ่มภาคีได้อย่างดี รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงาน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องทางสุขตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายดำเนินการเป็นปกติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของแต่ละโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สสส. และแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก
  3. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดสรรทุนให้แต่ละโครงการ อาทิ การพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลา หลักความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือผลงานส่งมอบที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง
  4. ชี้นำและให้ทิศทางการประเมินความเสี่ยง การวางแผนหรือตรวจสอบโครงการที่อาจหรือมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ ปัจจัยความล่าช้า ปัจจัยผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม วิถีความเป็นอยู่ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ หรือการลดลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนสนับสนุนการทำโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  6. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นสุขภาวะทางสังคม (Issues) ที่มีความสำคัญและตรงตามแผนงานที่สำนักรับผิดชอบในเชิงโครงสร้างของปัญหา ความต้องการทางสังคม หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบโดยตรง
  7. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสส. รวมถึงหน้าที่ที่แต่ละภาคีเครือข่ายรับผิดชอบดำเนินการอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำแนวทางการกำหนดโครงการของ สสส. ให้เกิดความครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วได้
  8. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการใช้จ่ายของโครงการ หน่วยงาน และแผนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านบริหารงานโครงการ ประสานงานภาคีเครือข่าย วางแผนและตรวจสอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
      **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
   **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                          ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  นักวิชาการชำนาญการ ประจำกลุ่มงานเชิงประเด็น

                 ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน/โครงการ ร่วมสนับสนุนหัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการแผนงานหรือกลุ่มโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อแผนหรือกลยุทธ์ ต่อยอด เชื่อมโยงโครงการให้เกิดผลที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบริหารจัดการกลุ่มโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและการประสานพลังของกลุ่มภาคีได้อย่างดี รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงาน

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องทางสุขตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายดำเนินการเป็นปกติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของแต่ละโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สสส. และแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก
  3. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดสรรทุนให้แต่ละโครงการ อาทิ การพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลา หลักความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือผลงานส่งมอบที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง
  4. ชี้นำและให้ทิศทางการประเมินความเสี่ยง การวางแผนหรือตรวจสอบโครงการที่อาจหรือมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ ปัจจัยความล่าช้า ปัจจัยผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม วิถีความเป็นอยู่ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ หรือการลดลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนสนับสนุนการทำโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  6. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นสุขภาวะทางสังคม (Issues) ที่มีความสำคัญและตรงตามแผนงานที่สำนักรับผิดชอบในเชิงโครงสร้างของปัญหา ความต้องการทางสังคม หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบโดยตรง
  7. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสส. รวมถึงหน้าที่ที่แต่ละภาคีเครือข่ายรับผิดชอบดำเนินการอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำแนวทางการกำหนดโครงการของ สสส. ให้เกิดความครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วได้
  8. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการใช้จ่ายของโครงการ หน่วยงาน และแผนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านบริหารงานโครงการ ประสานงานภาคีเครือข่าย วางแผนและตรวจสอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร วันนี้ - 3 มี.ค.65 www.thaihealth.or.th, https://recruit.thaihealth.or.th
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 7 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 12 - 13 มี.ค. 65 แบบ Take home จะทำการส่งข้อสอบให้ทาง  e-mail ผู้สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th และทาง e-mail ของผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์ 22 มี.ค. 65 สัมภาษณ์งานผ่านทาง Online ระบบ Zoom
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 25 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ 

  จำนวน 2 อัตรา (อัตราเจ้าหน้าที่)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. บริหารจัดการงานนัดหมายของผู้บริหาร ได้แก่ การดูแลตารางนัดหมาย ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับรองผู้มาติดต่อผู้บริหาร/สำนัก
  2. บริหารจัดการงานประชุม/สัมมนา/อบรม/ลงพื้นที่ของสำนัก ได้แก่ การติดต่อประสานงาน ทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมค่าใช้จ่ายและประสานงานในการจัดประชุม/พาหนะเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/สถานที่ประชุม/สิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
  3. บริหารจัดการงานสารบรรณของสำนัก ได้แก่ การบันทึกรับ-ส่งเอกสาร/กลั่นกรอง/ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนจัดทำทะเบียนหรือฐานข้อมูลเอกสารของผู้บริหาร/สำนัก
  4. บริหารจัดการงานธุรการของสำนัก ได้แก่ การยืม-คืนเงินทดรองจ่าย การจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน/เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ/เอกสารขออนุมัติหรือเบิกจ่ายเงินโครงการของสำนัก ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  5. ติดต่อประสานงานและบริหารจัดการกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการประชุม หรือการติดต่อประสานงาน   งานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ และงานดูแลผู้บริหาร 
  4. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน ได้ในระดับดีมาก
  6. มีทักษะในการสื่อสาร เขียนภาษาไทยได้ดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 8 - 28 ก.พ. 65 www.thaihealth.or.th, https://recruit.thaihealth.or.th,  www.jobtopgun.com
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 10 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 14 - 15 มี.ค. 65 แบบ Take home จะทำการส่งข้อสอบให้ทาง  e-mail ผู้สมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th และทาง e-mail ของผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
  สอบสัมภาษณ์ 24 มี.ค. 65 สัมภาษณ์งานผ่านทาง Online ระบบ Zoom
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 28 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

             ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     

   

 •  

  SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)
  Position: Business Development Specialist (Strategic Partnership - Individual Contributor Position) 35,000 – 50,000
  Job Purpose
  Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
  Key Responsibilities
  Maintain or Improves Revenue through Outstanding Customer Relationships
  - Creating effective sales plans for SOOK Enterprise
  - Sells SOOK Enterprise’s  solutions by implementing the sales plans
  - Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results.
  - In charge of analyzing business processes and identifying opportunities to generate additional revenue.
  Maintain or Improve Business Development Process
  - Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products.
  - Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors.
  - Assess potential clients and provide development support, as well as act as a facilitator between executives and external contracting sources.
  - Completes business development operational requirements by aligning with relevant team and network; following up on work results.
  - Research industries to find purchase patterns and emerging trends to recommend changes for SOOK Enterprise.
  Improvement of Teams performance
  - Implements together with Strategic Alliances and Internal Teams on Customer Programs by developing action plans to customer acquisition and retention.
  - Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; and participating in professional societies. 
  Maintains or Improves of the financial aspects Customer Service
  - Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand.
  - Work with the Business Transformation team to create value to customers for up-selling the solutions, services and products.
  Qualification and Experience
  - A Bachelor’s Degree in Business Management or relevant fields
  - At least 5 - 7 Years (experiences in business and product development fields)
  - Strong presentation and Communication Skill
  - Fast Learning and can work under pressure
  - Good Command in English
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 
  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2565

  SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)

  Position :

  Business Development Specialist (Strategic Partnership - Individual Contributor Position) 35,000 – 50,000

  Job Purpose

  Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

  Key Responsibilities

  Maintain or Improves Revenue through Outstanding Customer Relationships

  - Creating effective sales plans for SOOK Enterprise

  - Sells SOOK Enterprise’s  solutions by implementing the sales plans

  - Determines annual unit and gross-profit plans by implementing marketing strategies; analyzing trends and results.

  - In charge of analyzing business processes and identifying opportunities to generate additional revenue.

  Maintain or Improve Business Development Process

  - Establishes sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and territories; projecting expected sales volume and profit for existing and new products.

  - Maintains sales volume, product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors.

  - Assess potential clients and provide development support, as well as act as a facilitator between executives and external contracting sources.

  - Completes business development operational requirements by aligning with relevant team and network; following up on work results.

  - Research industries to find purchase patterns and emerging trends to recommend changes for SOOK Enterprise.

  Improvement of Teams performance

  - Implements together with Strategic Alliances and Internal Teams on Customer Programs by developing action plans to customer acquisition and retention.

  - Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; and participating in professional societies. 

  Maintains or Improves of the financial aspects Customer Service

  - Establishes and adjusts selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand.

  - Work with the Business Transformation team to create value to customers for up-selling the solutions, services and products.

  Qualification and Experience

  - A Bachelor’s Degree in Business Management or relevant fields

  - At least 5 - 7 Years (experiences in business and product development fields)

  - Strong presentation and Communication Skill

  - Fast Learning and can work under pressure

  - Good Command in English

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 13 ม.ค. - 4 ก.พ. 65 www.thaihealth.or.th , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 ก.พ. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 22 ก.พ. 65 สัมภาษณ์ผ่านทาง Online ระบบ Zoom Meeting
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 25 ก.พ. 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 

  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2565

 •  

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  นักวิชาการติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ออกแบบเครื่องมือและกำหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลของกองทุน/องค์กร การประเมินความคุ้มค่าขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส.
  2. วิเคราะห์ เชื่อมโยง ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส.
  3. วางแผน ประสานงาน ติดตาม และบริหารโครงการด้านติดตามและประเมินผล
  4. กำหนดตัวชี้วัดขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส. และติดตามความสำเร็จของแผน
  5. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงาน
  6. สนับสนุนงานเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดเตรียม ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการนัดหมายต่าง ๆ การบริหารจัดการประชุม การเชิญประชุม/จัดประชุม/ดูแลการประชุม/จัดระเบียบวาระการประชุม/จัดทำใบนำการประชุม จัดทำ/เตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
  8. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Proactive, Collective Impact, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุ 28 - 40 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากจบสายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารจัดการองค์กร บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ สถิติ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. ประสบการณ์ทำงานในด้านติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยนโยบายหรือโครงการด้านสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือไม่ต่ำกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท หากมีประสบการณ์ในสายงานประเมินองค์กร การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์หรือสังคม อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และเขียนเป็นรายงานเชิงวิชาการได้ 
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point) เป็นอย่างดี
  6. มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน สื่อสาร จับประเด็นสาระสำคัญได้ดี มีความสามารถในการจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน
  7. มีความสามารถในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 
  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

  นักวิชาการติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ออกแบบเครื่องมือและกำหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลของกองทุน/องค์กร การประเมินความคุ้มค่าขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส.
  2. วิเคราะห์ เชื่อมโยง ข้อมูลด้านสุขภาพและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส.
  3. วางแผน ประสานงาน ติดตาม และบริหารโครงการด้านติดตามและประเมินผล
  4. กำหนดตัวชี้วัดขององค์กร หน่วยงาน และแผนงานต่าง ๆ ของ สสส. และติดตามความสำเร็จของแผน
  5. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และแผนงาน
  6. สนับสนุนงานเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดเตรียม ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการนัดหมายต่าง ๆ การบริหารจัดการประชุม การเชิญประชุม/จัดประชุม/ดูแลการประชุม/จัดระเบียบวาระการประชุม/จัดทำใบนำการประชุม จัดทำ/เตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
  8. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Proactive, Collective Impact, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

  คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย อายุ 28 - 40 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากจบสายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารจัดการองค์กร บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ สถิติ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. ประสบการณ์ทำงานในด้านติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล วิจัยนโยบายหรือโครงการด้านสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือไม่ต่ำกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท หากมีประสบการณ์ในสายงานประเมินองค์กร การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์หรือสังคม อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และเขียนเป็นรายงานเชิงวิชาการได้ 
  5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point) เป็นอย่างดี
  6. มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน สื่อสาร จับประเด็นสาระสำคัญได้ดี มีความสามารถในการจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน
  7. มีความสามารถในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้-ดี
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันในหลายรูปแบบ รองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองได้ทันที
  9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  10. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 11 - 31 มกราคม 65 www.thaihealth.or.th , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 10 กุมภาพันธ์ 65 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 12 กุมภาพันธ์ 65 สอบข้อเขียนรูปแบบ Take home
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17 กุมภาพันธ์ 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 21 กุมภาพันธ์ 65 สัมภาษณ์ผ่านทาง Online ระบบ Zoom Meeting
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 25 กุมภาพันธ์ 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 

   

  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

ร่วมงานกับภาคี - แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 •  

  รับสมัคร หัวหน้านักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ จำนวน  1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - ดูแลงานด้านระบบการบริหารงานโครงการย่อยของแผนงานฯ ที่รับทุนจาก สสส.ด้านสื่อและกิจกรรมร่วมสมัย
  - ประสานงานและจัดการประชุมร่วมกับภาคีผู้รับทุน สสส. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - วางแผนและจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการ สรุปรายงานเพื่อรายงานต่อที่ประชุมแผนงานฯ
  - บริหารลูกทีมที่เป็นนักวิชาการในโครงการ และบริหารระบบสำนักงานของแผนงานฯ
  - ประสานงานด้านการตรวจสอบโครงการ กับผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน สสส.
  - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - จบการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดกิจกรรมและการประชุม การลงพื้นที่ในชุมชน อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์บริหารโครงการย่อยของ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
  - สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  - ไม่สูบบุหรี่ และหรือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  อัตราเงินเดือน   :   30,000 บาท 
  ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร 
  มาที่ ทาง Email : artculture4health@gmail.com (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานหัวหน้านักวิชาการบริหารโครงการ)
  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่
  http://artculture4health.com/files/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_word.doc
  สิ้นสุดการรับสมัคร 20 มิถุนายน 2565

  ประกาศด่วน!!! 

  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

  รับสมัคร หัวหน้านักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ จำนวน  1 อัตรา

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  - ดูแลงานด้านระบบการบริหารงานโครงการย่อยของแผนงานฯ ที่รับทุนจาก สสส.ด้านสื่อและกิจกรรมร่วมสมัย

  - ประสานงานและจัดการประชุมร่วมกับภาคีผู้รับทุน สสส. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

  - วางแผนและจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการ สรุปรายงานเพื่อรายงานต่อที่ประชุมแผนงานฯ

  - บริหารลูกทีมที่เป็นนักวิชาการในโครงการ และบริหารระบบสำนักงานของแผนงานฯ

  - ประสานงานด้านการตรวจสอบโครงการ กับผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน สสส.

  - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  - เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  - จบการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดกิจกรรมและการประชุม การลงพื้นที่ในชุมชน อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์บริหารโครงการย่อยของ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

  - สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)

  - ไม่สูบบุหรี่ และหรือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   

  อัตราเงินเดือน   :   30,000 บาท 

   

  ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร 

  มาที่ ทาง Email : artculture4health@gmail.com (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานหัวหน้านักวิชาการบริหารโครงการ)

  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่

   

  สิ้นสุดการรับสมัคร 20 มิถุนายน 2565

   

 •  

  ประกาศด่วน!!!
  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงานฯ จำนวน  1 อัตรา
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - ดูแลงานด้านระบบเอกสารการเงินและภาษีอากรโครงการ
  - จัดทำงบประมาณการเงินโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี การปิดงบบัญชีโครงการ
  - วางแผนและจัดทำงบประมาณ และสรุปรายงานการเงินการใช้จ่ายรายเดือนเพื่อรายงานต่อที่ประชุม
  - ประสานงานธุรกรรมการเงินกับธนาคาร สรรพากรพื้นที่ และผู้ตรวจสอบบัญชี
  - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชี หากมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชีในโครงการของ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้
  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
  - สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  - ไม่สูบบุหรี่ และหรือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  อัตราเงินเดือน   :   17,000 บาท 
  ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร 
  มาที่ ทาง Email : artculture4health@gmail.com (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน)
  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่
  http://artculture4health.com/files/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_word.doc
  สิ้นสุดการรับสมัคร 15 มิถุนายน 2565

  ประกาศด่วน!!!

  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

  รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำแผนงานฯ จำนวน  1 อัตรา

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  - ดูแลงานด้านระบบเอกสารการเงินและภาษีอากรโครงการ

  - จัดทำงบประมาณการเงินโครงการ และรายงานทางการเงินและบัญชี การปิดงบบัญชีโครงการ

  - วางแผนและจัดทำงบประมาณ และสรุปรายงานการเงินการใช้จ่ายรายเดือนเพื่อรายงานต่อที่ประชุม

  - ประสานงานธุรกรรมการเงินกับธนาคาร สรรพากรพื้นที่ และผู้ตรวจสอบบัญชี

  - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  - จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office Microsoft excel รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชี หากมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชีในโครงการของ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้

  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

  - สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)

  - ไม่สูบบุหรี่ และหรือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   

  อัตราเงินเดือน   :   17,000 บาท 

   

  ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร 

  มาที่ ทาง Email : artculture4health@gmail.com (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานเจ้าหน้าที่การเงิน)

  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

   

  สิ้นสุดการรับสมัคร 15 มิถุนายน 2565

   

ศูนย์กิจการสร้างสุข
 • Marketing Strategist 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
  11 พฤษภาคม 2565
  275
   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 • Creative Design 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย:
  11 พฤษภาคม 2565
  813
   

   

  SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)
  Position: Creative Design (20,000 - 40,000)
                 Creative design is a process that uses digital and physical image-making tools to create renders and representations used for marketing purposes. Creative design as a field relies heavily on the work of visual designers but is not entirely limited to it. Companies require creative design for ideation, development, marketing and rollout related to our services: events, activities, programs and workshops.
                 For SOOK Enterprise, we are looking for creative individual contributors, who can ideate, develop, design, market and launch our new services of healthy lifestyle and true experience for our consumers.
  What is a Creative Designer at SOOK Enterprise?
                 We are seeking a professional who uses their skills to advertise a company, its services or its products. As our Creative designer, you will shape the visual aspect of our contents, exhibitions, and services (activities, workshops, programs, and events).
                 You may specialist in working in events or activity designing or in the sets for video and film productions. Most importantly you will play a vital role in helping a SOOK Enterprise build a brand identity.
  Here is what they do:
                 Create design concepts Creative designers are responsible for coming up with the general idea or concept for a project. They may create a rough layout that can include the primary sketches or digital illustrations. For initial the rough layout, they may collaborate with managers, other artists, designers or engineers. Together, they evaluate the feasibility of an idea and finalist the crucial elements needed for the actual production of a design. They may also identify issues that can come up and suggest solutions during this process.
  Work on prototype development
                 Once the design is approved, the next stage is production. In this stage, a prototype (a sample of program or part of event or activity) is created so that everyone can get a good idea about the final production and suggest changes. The creative designer may consult other teams to ensure that the project is created adhering to expectations and specifications.
  Coordinate with different departments or partners
                 After a prototype has been finalist, the final production can take place. For this, the creative designer may have to take the help of outside resources. If a creative designer is working on a brochure, then they may need to contact a printer to produce the final products. Likewise, a digital model may require the assistance of technicians or software engineering teams. The creative designer may be responsible for coordinating the work of all these professionals to create the final product.
  The MUST-HAVE Skills
                 Creative designers may possess a number of skills to advance in this field. If you are interested in becoming a creative designer, consider developing these skills:
                 Communication skills: Creative designers may work individually or as part of a team. A company often requires creative designers to work alongside other teams to realist the concept effectively and follow the objectives and guidelines of the organization. You will need good communication skills to liaise with other members, understand their ideas and contribute their own inputs to the project. You will have to collaborate with vendors, marketing departments or engineering departments for the successful completion of a project.
                 Creativity: Creativity and innovation are some of the most important skills for a creative designer. The market is very competitive and to stay ahead of the competition, you will have to consistently come up with innovative ideas. They stay up to date on upcoming trends and may have to custom their work for each client.
                 Attention to detail: Creative designers work to follow certain specifications given to them by clients. They pay close attention to the particulars of each project. This is crucial for ensuring consistency throughout projects.
                 Problem-solving skills: A creative designer will require excellent problem-solving skills. You must quickly identify issues and suggest solutions to problems. The requirements of each client may differ, and a creative designer identifies and addresses them.
                 Software proficiency: Creative designers will have to be proficient in various software programs necessary for their work. Software programs in Adobe Creative Cloud, such as Photoshop, are important in the line of work. You will also possess a good understanding of how advertising campaigns work.
  Creative Designers are NOT Graphic Designers
  An Example:
  - The Graphic Designer is a skilled musician, plays one instrument well – the guitar.
  - The Creative Designer select the right songs, and work to make them consistent under one clear vision and create a full-length record.
  Qualification and Experience
  - Bachelor degree or Master degree in Communications, copywriting, content marketing or related filed.
  - At least 5 Years of experience in Content Designer.
  - Strong presentation and Communication Skill
  - Fast Learning and can work under pressure
  - Good Command in English
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                        ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 มิถุนายน 2565  
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  SOOK Enterprise (ศูนย์กิจการสร้างสุข)

  Position : Creative Design (20,000 - 40,000)

                 Creative design is a process that uses digital and physical image-making tools to create renders and representations used for marketing purposes. Creative design as a field relies heavily on the work of visual designers but is not entirely limited to it. Companies require creative design for ideation, development, marketing and rollout related to our services: events, activities, programs and workshops.

                 For SOOK Enterprise, we are looking for creative individual contributors, who can ideate, develop, design, market and launch our new services of healthy lifestyle and true experience for our consumers.

  What is a Creative Designer at SOOK Enterprise?

                 We are seeking a professional who uses their skills to advertise a company, its services or its products. As our Creative designer, you will shape the visual aspect of our contents, exhibitions, and services (activities, workshops, programs, and events).

                 You may specialist in working in events or activity designing or in the sets for video and film productions. Most importantly you will play a vital role in helping a SOOK Enterprise build a brand identity.

  Here is what they do:

                 Create design concepts Creative designers are responsible for coming up with the general idea or concept for a project. They may create a rough layout that can include the primary sketches or digital illustrations. For initial the rough layout, they may collaborate with managers, other artists, designers or engineers. Together, they evaluate the feasibility of an idea and finalist the crucial elements needed for the actual production of a design. They may also identify issues that can come up and suggest solutions during this process.

  Work on prototype development

                 Once the design is approved, the next stage is production. In this stage, a prototype (a sample of program or part of event or activity) is created so that everyone can get a good idea about the final production and suggest changes. The creative designer may consult other teams to ensure that the project is created adhering to expectations and specifications.

  Coordinate with different departments or partners

                 After a prototype has been finalist, the final production can take place. For this, the creative designer may have to take the help of outside resources. If a creative designer is working on a brochure, then they may need to contact a printer to produce the final products. Likewise, a digital model may require the assistance of technicians or software engineering teams. The creative designer may be responsible for coordinating the work of all these professionals to create the final product.

  The MUST-HAVE Skills

                 Creative designers may possess a number of skills to advance in this field. If you are interested in becoming a creative designer, consider developing these skills:

                 Communication skills: Creative designers may work individually or as part of a team. A company often requires creative designers to work alongside other teams to realist the concept effectively and follow the objectives and guidelines of the organization. You will need good communication skills to liaise with other members, understand their ideas and contribute their own inputs to the project. You will have to collaborate with vendors, marketing departments or engineering departments for the successful completion of a project.

                 Creativity: Creativity and innovation are some of the most important skills for a creative designer. The market is very competitive and to stay ahead of the competition, you will have to consistently come up with innovative ideas. They stay up to date on upcoming trends and may have to custom their work for each client.

                 Attention to detail: Creative designers work to follow certain specifications given to them by clients. They pay close attention to the particulars of each project. This is crucial for ensuring consistency throughout projects.

                 Problem-solving skills: A creative designer will require excellent problem-solving skills. You must quickly identify issues and suggest solutions to problems. The requirements of each client may differ, and a creative designer identifies and addresses them.

                 Software proficiency: Creative designers will have to be proficient in various software programs necessary for their work. Software programs in Adobe Creative Cloud, such as Photoshop, are important in the line of work. You will also possess a good understanding of how advertising campaigns work.

  Creative Designers are NOT Graphic Designers

  An Example:

  - The Graphic Designer is a skilled musician, plays one instrument well – the guitar.

  - The Creative Designer select the right songs, and work to make them consistent under one clear vision and create a full-length record.

  Qualification and Experience

  - Bachelor degree or Master degree in Communications, copywriting, content marketing or related filed.

  - At least 5 Years of experience in Content Designer.

  - Strong presentation and Communication Skill

  - Fast Learning and can work under pressure

  - Good Command in English

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 11 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65

  www.thaihealth.or.th/Career.html
  https://recruit.thaihealth.or.th
  JobTopgun

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 มิ.ย. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 24 มิ.ย. 65 สัมภาษณ์ผ่านทาง Online ระบบ Zoom Meeting
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 27 มิ.ย. 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                        ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 มิถุนายน 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 • Administrative Officer 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
  1 มีนาคม 2565
  1K
   
  นักวิชาการชำนาญการ ประจำกลุ่มงานเชิงประเด็น
  ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน/โครงการ ร่วมสนับสนุนหัวหน้างานในด้านการบริหารจัดการแผนงานหรือกลุ่มโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อแผนหรือกลยุทธ์ ต่อยอด เชื่อมโยงโครงการให้เกิดผลที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบริหารจัดการกลุ่มโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและการประสานพลังของกลุ่มภาคีได้อย่างดี รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอด สอนงาน แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทีมงาน
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. ชี้นำและให้ทิศทางแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องทางสุขตามที่สำนักกำหนดไว้
  2. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรทุน หรือโครงการที่ภาคีเครือข่ายดำเนินการเป็นปกติ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของแต่ละโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ของ สสส. และแผนงานในความรับผิดชอบของสำนัก
  3. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดสรรทุนให้แต่ละโครงการ อาทิ การพิจารณาขั้นตอน ระยะเวลา หลักความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือผลงานส่งมอบที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง
  4. ชี้นำและให้ทิศทางการประเมินความเสี่ยง การวางแผนหรือตรวจสอบโครงการที่อาจหรือมีแนวโน้มไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ ปัจจัยความล่าช้า ปัจจัยผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม วิถีความเป็นอยู่ ข้อจำกัด ปัญหาที่พบ หรือการลดลงของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
  5. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามขั้นตอนสนับสนุนการทำโครงการ กระบวนการให้ทุน การเบิกจ่ายเงินประมาณ การบริหารพัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา
  6. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์และนำเสนอประเด็นสุขภาวะทางสังคม (Issues) ที่มีความสำคัญและตรงตามแผนงานที่สำนักรับผิดชอบในเชิงโครงสร้างของปัญหา ความต้องการทางสังคม หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบโดยตรง
  7. ชี้นำและให้ทิศทางการวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสส. รวมถึงหน้าที่ที่แต่ละภาคีเครือข่ายรับผิดชอบดำเนินการอยู่ เพื่อจัดทำข้อมูลแนะนำแนวทางการกำหนดโครงการของ สสส. ให้เกิดความครอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน สามารถต่อยอดและเชื่อมโยงกับโครงการที่มีอยู่แล้วได้
  8. ช่วยพิจารณาการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์ และควบคุมงบประมาณ และประมาณการใช้จ่ายของโครงการ หน่วยงาน และแผนงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีนับตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัคร
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์การทำงานรวม ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในด้านบริหารงานโครงการ ประสานงานภาคีเครือข่าย วางแผนและตรวจสอบโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
  5. มีทักษะในการสื่อสารประเด็นเชิงนโยบายและบริหารจัดการ
  6. มีศักยภาพในการผลักดันและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานเชิงรุกภายในองค์กร
  7. สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด
  8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดีในระดับสูง อดทน และกระตือรือร้น
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
      **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
   **ผู้เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                          ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 1 - 11 มี.ค.65 www.thaihealth.or.th
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 22 มี.ค. 65 สัมภาษณ์งานผ่านทาง Online ระบบ Zoom Meeting
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 25 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

               ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)
 • Digital Marketing Officer  1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
  20 พฤษภาคม 2565
  215
   

   

  สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) 
  ตำแหน่ง Digital Marketing Officer 
  จำนวน 1 อัตรา (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 
  1. รับผิดชอบดูแลด้านตลาดออนไลน์ให้กับบริษัท ในทุกช่องทางที่มี 
  2. วางแผนกลยุทธ์ทางด้านคอนเทนต์ วางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด  เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า 
  3. วางแผน และออกแบบงาน Graphic Design ที่เหมาะสม
  4. วางแผนจัดทำคอนเทนต์ภาพ และวีดีโอทั้งบนเวปไซต์และ ตลาดออนไลน์ ต่างๆ เช่น Facebook, Line@, Youtube เป็นต้น 
  5. นำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
  6. ศึกษาการตลาด ศึกษาคู่แข่งขันเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและเหมาะสมต่อลักษณะของธุรกิจ
  7. วิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดออนไลน์ และสร้างให้เกิด การ Engage และ Conversation
  8. วิเคราะห์ วัดผลกิจกรรมทางการตลาดและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงในทุกเดือน
  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ 
  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ ศิลปกรรม นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
  5. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  6. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
  7. มีความรับผิดชอบสูงและ Proactive
  8. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 65  
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

  สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) 

  ตำแหน่ง Digital Marketing Officer 

  จำนวน 1 อัตรา

  (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 

  1. รับผิดชอบดูแลด้านตลาดออนไลน์ให้กับบริษัท ในทุกช่องทางที่มี 

  2. วางแผนกลยุทธ์ทางด้านคอนเทนต์ วางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด  เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า 

  3. วางแผน และออกแบบงาน Graphic Design ที่เหมาะสม

  4. วางแผนจัดทำคอนเทนต์ภาพ และวีดีโอทั้งบนเวปไซต์และ ตลาดออนไลน์ ต่างๆ เช่น Facebook, Line@, Youtube เป็นต้น 

  5. นำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ

  6. ศึกษาการตลาด ศึกษาคู่แข่งขันเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและเหมาะสมต่อลักษณะของธุรกิจ

  7. วิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดออนไลน์ และสร้างให้เกิด การ Engage และ Conversation

  8. วิเคราะห์ วัดผลกิจกรรมทางการตลาดและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงในทุกเดือน

  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ 

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ ศิลปกรรม นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  3. มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

  5. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

  6. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี

  7. มีความรับผิดชอบสูงและ Proactive

  8. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)

  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 20 พ.ค. 65 - 20 มิ.ย. 65

  www.thaihealth.or.th, 
  https://recruit.thaihealth.or.th
  Jobtopgun

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 มิ.ย. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 6 ก.ค. 65 แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 11 ก.ค. 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 65

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

   

     
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (อัตราเจ้าหน้าที่)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  - การกลั่นกรองทางวิชาการ
  - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  - การปิดโครงการ
  - การติดตามโครงการล่าช้า 
  - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
  2. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.  
  - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
  3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี 
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
  4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก 
  6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
  7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ 
  10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

   

 •  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ 
  สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
  เงินเดือน : 15,000 – 30,000 บาท (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
  1. จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนงาน ทั้งทาง Online และ Offline ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
  มีคุณภาพ ทั้งก่อนการอบรมระหว่างการอบรม และหลังการอบรม
  2. ประสานวิทยากร ผู้เข้าอบรม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าอบรมให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งประสานกับทีมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ในการบริหารข้อมูลสมาชิกของสถาบัน
  4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศในการจัดการงานคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย
  6. จัดทำรายงาน ประมวลผลรายงานและสรุปผลการอบรมแต่ละหลักสูตร
  คุณสมบัติเฉพาะ
  1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา
  2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านการจัดฝึกอบรม หรือด้านการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 
  3. อายุไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร 
  4. มีทักษะการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  5. สามารถจัดอบรม Online ผ่าน Platform ต่างๆ ได้
  6. สามารถประมวลผลและสรุปผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
  7. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ
  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ สสส. www.thaihealth.or.th/Career.html
  หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ 

  สังกัดสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

  เงินเดือน : 15,000 – 30,000 บาท

  (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนงาน ทั้งทาง Online และ Offline ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีคุณภาพ ทั้งก่อนการอบรมระหว่างการอบรม และหลังการอบรม
  2. ประสานวิทยากร ผู้เข้าอบรม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าอบรมให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งประสานกับทีมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ในการบริหารข้อมูลสมาชิกของสถาบัน
  4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศในการจัดการงานคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมอบหมาย
  6. จัดทำรายงาน ประมวลผลรายงานและสรุปผลการอบรมแต่ละหลักสูตร

  คุณสมบัติเฉพาะ

  1. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา
  2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านการจัดฝึกอบรม หรือด้านการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 
  3. อายุไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร 
  4. มีทักษะการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  5. สามารถจัดอบรม Online ผ่าน Platform ต่างๆ ได้
  6. สามารถประมวลผลและสรุปผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
  7. ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 3 - 25 ก.พ.65 www.thaihealth.or.th , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 3 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบข้อเขียน 5 - 6 มี.ค.65 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 มี.ค.65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 21 มี.ค. 65 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 24 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ สสส. www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

  สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

   

 • Digital Marketing 1 ตำแหน่ง
  สร้างโดย: Nopparat​ Narisaranon
  27 มกราคม 2565
  1K
   

   

  สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) 
  ตำแหน่ง Digital Marketing Officer 
  จำนวน 1 อัตรา (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 
  1. รับผิดชอบดูแลด้านตลาดออนไลน์ให้กับบริษัท ในทุกช่องทางที่มี 
  2. วางแผนกลยุทธ์ทางด้านคอนเทนต์ วางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด  เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า 
  3. วางแผน และออกแบบงาน Graphic Design ที่เหมาะสม
  4. วางแผนจัดทำคอนเทนต์ภาพ และวีดีโอทั้งบนเวปไซต์และ ตลาดออนไลน์ ต่างๆ เช่น Facebook, Line@, Youtube เป็นต้น 
  5. นำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสมำเสมอ
  6. ศึกษาการตลาด ศึกษาคู่แข่งขันเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและเหมาะสมต่อลักษณะของธุรกิจ
  7. วิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดออนไลน์ และสร้างให้เกิด การ Engage และ Conversation
  8. วิเคราะห์ วัดผลกิจกรรมทางการตลาดและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงในทุกเดือน
  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ 
  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ ศิลปกรรม นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
  5. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  6. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
  7. มีความรับผิดชอบสูงและ Proactive
  8. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) 

  ตำแหน่ง Digital Marketing Officer 

  จำนวน 1 อัตรา (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

   

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 

  1. รับผิดชอบดูแลด้านตลาดออนไลน์ให้กับบริษัท ในทุกช่องทางที่มี 

  2. วางแผนกลยุทธ์ทางด้านคอนเทนต์ วางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด  เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า 

  3. วางแผน และออกแบบงาน Graphic Design ที่เหมาะสม

  4. วางแผนจัดทำคอนเทนต์ภาพ และวีดีโอทั้งบนเวปไซต์และ ตลาดออนไลน์ ต่างๆ เช่น Facebook, Line@, Youtube เป็นต้น 

  5. นำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสมำเสมอ

  6. ศึกษาการตลาด ศึกษาคู่แข่งขันเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและเหมาะสมต่อลักษณะของธุรกิจ

  7. วิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดออนไลน์ และสร้างให้เกิด การ Engage และ Conversation

  8. วิเคราะห์ วัดผลกิจกรรมทางการตลาดและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงในทุกเดือน

  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ 

  1. อายุไม่เกิน 30 ปี

  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ ศิลปกรรม นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  3. มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

  5. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

  6. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี

  7. มีความรับผิดชอบสูงและ Proactive

  8. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)

  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 27 ม.ค. 65 - 20 ก.พ.65 www.thaihealth.or.th , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 11 มี.ค. 65 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 15 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ก.พ. 65

   

 •  

  สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) 
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) 
  จำนวน 1 อัตรา (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)
  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 
  1. จัดทำรูปแบบฐานข้อมูล ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า พร้อมบริหารฐานข้อมูลลูกค้า 
  2. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างฐานลูกค้าใหม่ และสานสายสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า 
  3. จัดหาลูกค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้า
  4. วางแผนงานด้าน CRM
  5. จัด Promotion ตามวาระให้กับกลุ่มลูกค้า พร้อมประเมินผลของทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น
  6. ค้นหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอข้อมูล สินค้าและบริการร่วมถึงข่าวสารของสถาบัน 
  7. สามารถติดต่อหาพาร์ทเนอร์ ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันได้
  8. ทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ 
  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ ศิลปกรรม นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารลูกค้าหรือ CRM ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  5. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  6. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
  7. มีความรับผิดชอบสูงและ Proactive
  8. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) 

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) 

  จำนวน 1 อัตรา (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

   

  บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

  1. จัดทำรูปแบบฐานข้อมูล ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า พร้อมบริหารฐานข้อมูลลูกค้า 

  2. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างฐานลูกค้าใหม่ และสานสายสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า 

  3. จัดหาลูกค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้า

  4. วางแผนงานด้าน CRM

  5. จัด Promotion ตามวาระให้กับกลุ่มลูกค้า พร้อมประเมินผลของทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น

  6. ค้นหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอข้อมูล สินค้าและบริการร่วมถึงข่าวสารของสถาบัน 

  7. สามารถติดต่อหาพาร์ทเนอร์ ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันได้

  8. ทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ 

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี

  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ ศิลปกรรม นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  3. มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารลูกค้าหรือ CRM ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน

  5. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

  6. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี

  7. มีความรับผิดชอบสูงและ Proactive

  8. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)

  9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

  กำหนดการรับสมัคร

  การดำเนินการ
  ระยะเวลา
  หมายเหตุ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 27 ม.ค. 65 - 20 ก.พ.65 www.thaihealth.or.th , Jobtopgun
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th
  สอบสัมภาษณ์ 10 มี.ค. 65 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 15 มี.ค. 65 www.thaihealth.or.th

  *หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

  **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

  **ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

                 ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป e-mail: recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

   

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ก.พ. 65