นวัตกรรมสุขภาพเปลี่ยนชีวิตคนไทย

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์คมชัดลึก 


นวัตกรรมสุขภาพเปลี่ยนชีวิตคนไทย thaihealth


“สุขภาวะ สุขภาพ” เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแล ใส่ใจ คงไว้ให้แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป ยิ่งยุคดิจิทัล ยุค 4.0 โครงสร้างประชากรของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสุขภาพกาย ใจ และการสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยย่อมต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องสร้างเครื่องมือ นวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดค้น แลกเปลี่ยน เสนอแนะผ่านกิจกรรมต่างๆ ล่าสุด ได้จัดมอบรางวัล “โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา พร้อมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพฝีมือเยาวชน จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไร” เพื่อต่อยอดแนวคิดและนำนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นไปใช้ขยายผลแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยในพื้นที่ของตนเอง


พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพทั่วโลก ทั้งโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ และในอีก 20 ปี ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการนำพาสังคมไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0


โดยปรับจากเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นหลัก สู่การพึ่งพาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการดังกล่าวจึงเป็นเสมือนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียนนักศึกษา คนรุ่นใหม่ที่สำคัญของประเทศ รวมถึงครูที่ปรึกษา ร่วมกระบวนการอบรม บ่มเพาะลูกศิษย์ในอีกหลายรุ่นให้มีแนวคิดเป็นนวัตกร เข้าใจแนวทางสร้างเสริมสุขภาพที่เริ่มต้นจากตนเอง ชุมชน และสังคมโดยรอบ เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ


นวัตกรรมสุขภาพเปลี่ยนชีวิตคนไทย thaihealth


ปั้นนักนวัตกรรมเสริมสุขภาพ


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส.ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งแก้ไขต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย สร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพและสร้างทักษะ พฤติกรรมส่วนบุคคลให้มีสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ สุขภาพกาย จิตใจ สังคม และทางปัญญา


“ด้วยความเชื่อมั่นคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสายสามัญ หรือสายอาชีพ ล้วนเป็นกำลังสำคัญสร้างนวัตกรรมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดสร้าง นำ ซ่อม โครงการนี้ จึงไม่ได้มุ่งหวังเพียงการประกวดเพื่อให้ได้ชิ้นงานนวัตกรรมเท่านั้น แต่มุ่งหวังสร้างเมล็ดพันธุ์นักนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งลูกศิษย์และครู โดยได้คัดเลือก 19 ทีม อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์คิดค้นสร้างนวัตกรรมให้สามารถใช้ได้จริง สร้างนวัตกรรุ่นใหม่และสนับสนุนทุนละ 10,000 บาทในการพัฒนานวัตกรรมของตนเอง โดยนำองค์ความรู้ ทักษะผ่านการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสสส.จะจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีความคิดด้านการเสริมสุขภาพ เป็นกำลังสำคัญของชุมชนและประเทศต่อไป” สุปรีดา กล่าว


นวัตกรรมสุขภาพเปลี่ยนชีวิตคนไทย thaihealth


เสาหลักนำทางจากยางพารา


นักนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ระดับอาชีวศึกษาร่วมพัฒนาคิดค้น เพื่อมูลค่าจากยางพารา ทีมสี่สหาย-สายช่าง เหล่าหนุ่มๆ จากอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ณรงค์ศักดิ์ ทิพย์มาก, ธรรมนูญ รุจิญาติ, อดิศร มยาเศรษฐ นักศึกษาชั้น ปวส.3 และชาญชัย แฮวอู อาจารย์ที่ปรึกษา ทีมชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษา เล่าว่า เสาหลักนำทาง ผลิตจากยางพารา มีคุณสมบัติช่วยลดแรงกระแทกจากการเกิดอุบัติเหตุจึงนำมาทดลองใช้ในชุมชนโดยเพิ่มการติดตั้งระบบจีพีเอส แจ้งตำแหน่งและแจ้งเตือนภัยทั้งไลน์และเสียงสัญญาณเตือนมายังศูนย์กู้ภัยใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือได้ทันท่วงที เป็นการช่วยลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และเสริมสร้างความปลอดภัย รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่ชาวสวนยางในชุมชน


“จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมดังกล่าว เกิดจากการที่พวกเราได้เห็นอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่วนหนึ่งเกิดจากการชนหลักกิโล หรือเสาต่างๆ แล้วมีแรงกระแทกทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง หรือบาดเจ็บ เสียชีวิต อีกทั้งยางพารามีราคาต่ำลง จึงมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคิดค้นเสานำทางจากยางพารา ช่วยลดแรงกระแทก การสูญเสีย บาดเจ็บ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพารา ซึ่งเมื่อได้เข้าร่วมโครงการของสสส. ทำให้ได้รับทุนสนับสนุน สร้างนวัตกรรมเป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้น เพราะต้นทุนในการสร้างเสานำทางยางพาราต้องใช้งบค่อนข้างมาก” 3 หนุ่ม กล่าว


นวัตกรรมสุขภาพเปลี่ยนชีวิตคนไทย thaihealth


นวัตกรรมสุขภาพอัพคุณภาพชีวิต


3 สาวจากโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ทีม WS Stable Inno ได้แก่ จุติมาพร วสะวานนท์, ณัฐริกา ไลย์ และ ดวงกมล เลี้ยงเชื้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีมชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา โดยมี วิลาวัลย์ หล้าหลอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เล่าว่า โรงเรียนอยู่ในชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนมาตลอด ได้เห็นปัญหาว่าในชุมชนมีควันเยอะมาก


อีกทั้งจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าชาวบ้านมีปัญหาด้านโภชนาการ บริโภคอาหารที่มีสารเคมี และมีปัญหาด้านสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ ได้นำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการเข้ากับความรู้ที่มี ทำให้เกิด 5 กิจกรรม ได้แก่ สะดิ้งไฮโซ คือ การเลี้ยงจิ้งหรีด, ถังขยะออมเงิน ทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบไม้แบบเติมอากาศ, ไฮโดรออแกนิคบ็อกซ์ การปลูกผักไร้ดิน, บ้าน AF การเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์แบบคอนโด และเบบี้เฮลตี้ ไลฟ์ การเพาะต้นอ่อนทานตะวันและผักบุ้ง แก้ปัญหาชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม” จุติมาพร กล่าว


จุติมาพร กล่าวต่อไปว่า จากการทำกิจกรรมทำให้ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เข้าใจชุมชน และเห็นปัญหาชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งโครงการที่ สสส.จัดขึ้น ถือเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กแต่ละโรงเรียนได้คำนึงถึงการรักษาสุขภาพทั้งของตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชน ยิ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัย คนรุ่นใหม่กลายเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องช่วยดูแลทำให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ ภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้น และได้ร่วมกันคิดค้น นวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำมาช่วยสร้างเสริมสุขภาวะ ให้แก่สังคม

Shares:
QR Code :
QR Code