ธกส.ร่วมกับสสส.เปิดหลักสูตรผ่านดาวเทียม

เผยหลักสูตรการเรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัย

 ธกส.ร่วมกับสสส.เปิดหลักสูตรผ่านดาวเทียม

          นายอภิชัย จึงประภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานภาคี อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัยและการสร้างสุขภาวะตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตอาหารมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหารผ่านระบบโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม

 

          สำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการนั้น จะมีการจัดสัมมนาเพื่อสร้างทีมงานวิทยากรและผู้นำเกษตรกร เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัยทางสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เอฟเอ็มทีวี จำนวน 40 คน จากนั้นจึงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรในด้านการผลิตอาหารปลอดภัยฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ระยะเวลาการเรียนรู้ตามหลักสูตร รุ่นละ 1 เดือน แล้วคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเพื่อทดลองเรียนรู้ตามหลักสูตรผ่านสื่อวิดีทัศน์และสื่ออื่นๆ จำนวน 20 กลุ่มๆละ 20 คน กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ และดำเนินการทดลองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 เดือน แล้วให้ผู้เรียนรวมตัวกันตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารปลอดภัย โดยเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดร่วมกัน

 

          ส่วนหลักสูตร จะกำหนดให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนทัศน์การผลิตอาหารปลอดภัย สามารถพึ่งตนเองในการผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภคได้ และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการผลิตอาหารปลอดภัยทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมดิน การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งต้องเข้าใจความสำคัญของการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน รู้จักใช้บัญชีครัวเรือนเป็นฐานสำหรับวางแผนแก้ปัญหาหนี้สินและความยากจนของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

 

          นายอภิชัยกล่าวว่า การจัดทำโครงการดังกล่าวจะทำให้ได้หลักสูตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ของเกษตรกรกลุ่มต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำ เพราะเรียนรู้ผ่านสื่อทางไกลแต่เกิดผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนสูง เนื่องจากเป็นระบบเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นทีม

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update : 11-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code