ทูตภาคประชาชน สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

          ม.มหิดล-สสส.จัดการทูตภาคประชาชนจูงผู้นำท้องถิ่นเข้าใจ-สร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนบ้าน


/data/content/26816/cms/e_bghmptuyz148.jpg


          รศ.ดวงพร คำนูณวัฒน์ ประธานโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน กล่าวถึงการประชุม "การทูตภาคประชาชน : พลังสร้างสรรค์ สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา" ซึ่งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นที่ จ.สุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล และสสส. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ให้กับผู้นำท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 รวมระยะเวลาเกือบ 3 ปี เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในบทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา และเลือกดำเนินงานในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจและมีการคมนาคมเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอาเซียน


          รศ.ดวงพร กล่าวด้วยว่า ผลจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีการจัดอบรมผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ 6 อำเภอของ จ.สุรินทร์ โดยใช้การสร้างหลักสูตรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอื่นๆ ซึ่งทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สถานการณ์ ความเป็นอยู่ และความต้องการของผู้นำท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่อยอดในพื้นที่โดยผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 5 โครงการ ประสบความสำเร็จด้วยดี


          "ผู้นำท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน มีลักษณะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมและข้ามแดน ผู้นำท้องถิ่นลดอคติ มีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวกำลังจะได้รับการต่อยอดไปสู่โครงการเยาวชนชายแดนเชื่อมสายสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 33 จ.สุรินทร์" รศ.ดวงพรกล่าว


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code