ตามติดการประชุมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมศรีไผท สำนักงานสาธารณสุข จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2554 ที่ผ่านมา โดยมี นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการ เป็นประธานการประชุม

ตามติดการประชุมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.สุรินทร์

ตามที่ประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบจังหวัด ประกอบด้วยอัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน ดำเนินการเปรียบเทียบได้ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพื่อให้การดำเนินการเปรียบเทียบเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีคำสั่งมอบหมายให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดำเนินการเปรียบเทียบได้ เฉพาะบรรดาความผิดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง (จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

เพื่อให้การติดตามและเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงมีมติให้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ และอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสุรินทร์ตาม 5 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

ตามติดการประชุมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.สุรินทร์

1.ยุทธศาสตร์การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และชมรมนักวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะทำงานและร่วมกันออกแบบกระบวนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์

2.ยุทธศาสตร์การสร้างจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความตระหนักถึงโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และเครือข่ายพระสงฆ์ เข้ามาร่วมกันกำหนดแนวทาง และออกแบบกระบวนการนำไปสู่การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์

3.ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมประสานหน่วยงาน องค์กรภาคีเข้ามาร่วมกันสร้างเครือข่ายการทำงานเฝ้าระวังโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวางแผนงานขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์

4.ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายและเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย ได้มอบหมายให้กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสรรพสามิตเขตพื้นที่สุรินทร์เป็นหน่วยงานหลักประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการกำหนด และออกแบบกระบวนการแผนงาน

5.ยุทธศาสตร์การบำบัดรักษาผู้ติดสุราและบุหรี่ ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเพื่อดำเนินงานกำหนดแผนงานตามยุทธศาสตร์ และได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นสำนักงานเลขา รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ไปดำเนินการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง และดำเนินงานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

ตามติดการประชุมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.สุรินทร์

พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ 13 หน่วยงานหลัก ประกอบไปด้วย เจ้าคณะจังหวัด (พระธรรมโมลี) สำนักงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสรรพสามิตเขตพื้นที่สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ประชาคมสุรินทร์สร้างสุข และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนจังหวัดสุรินทร์ไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในระดับชาติ ในวันที่ 23 มิ.ย 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ กทม. แล้วให้นำผลการประชุมมารายงานให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป 

เพื่อเป็นการหนุนเสริมกระบวนการทำงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดสุรินทร์ต่อไป และได้มอบหมายให้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในการจัดงานเวทีการประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษาฯ พร้อมกันทั้งจังหวัด และมีการวางแผนงานการขับเคลื่อน ปฏิบัติการงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีตลอดทั้งปี ที่มีกระบวนการหนุนเสริมพลังให้เกิดนโยบายสาธารณะทั้งจังหวัดตั้งแต่งานสงกรานต์ปลอดเหล้า งานงดเหล้าเข้าพรรษา งานแซนโฎนตาปลอดเหล้า  งานแข่งเรือปลอดเหล้า งานช้าง งานกาชาดสุรินทร์ปลอดเหล้า และงานเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม สู่วาระคนสุรินทร์สร้างสุข คนสุรินทร์ไม่กินสุรา อย่างยั่งยืนต่อไป

ตามติดการประชุมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.สุรินทร์

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.สุรินทร์ ยังมีมติให้มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด ในกรณีการจัดงานคอนเสิร์ต 30 ปีคาราบาว ที่จะมาจัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ได้แจ้งให้ทราบว่า ทางส่วนกลางได้มีการทำหนังสือแจ้งประสานไปยังบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจแล้ว และจะมีการติดตามไปดูผลการจัดคอนเสิร์ตที่จังหวัดสตูลในวันที่ 18 มิถุนายน 2554 และ 20 มิถุนายน 2554 ที่จังหวัดสงขลา ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้จังหวัดสุรินทร์ได้รับทราบ เพื่อเตรียมแผนงานรองรับการจัดเวทีคอนเสิร์ตดังกล่าวต่อไป

ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงประเด็นบทเพลงที่ขับร้องโดย นายยิ่งยง ยอดบัวงาม ในชื่อบทเพลง หนุ่มสุรินทร์ ของอัลบั้มกันตรึมสกา ที่มีเนื้อหาพูดถึงคนสุรินทร์ต้องกินสุรา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคีประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานการเฝ้าระวังโทษ พิษภัยจากเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และการรณรงค์ลดละเลิกเหล้าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีความกังวล ไม่สบายใจต่อบทเพลงที่ออกมาสู่สาธารณะสังคม และเบื้องต้นจะมีแนวทางในการแจ้งให้บริษัทต้นสังกัดและนักร้องได้ทราบถึงการใช้เนื้อหาบทเพลงในลักษณะแบบนี้ เป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของความเป็นคนสุรินทร์

เรื่อง: นายชาติพิพัฒน์ บุญสุนทรสวัสดิ์
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุรินทร์

Shares:
QR Code :
QR Code