ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิต เล็ง15ปีปลอดโรคคนเมือง

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร


ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิต เล็ง15ปีปลอดโรคคนเมือง thaihealth


กทม.ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิต/อาหารดี-อุบัติเหตุลด เล็ง 15 ปี ปลอดโรคคนเมือง


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพพื้นที่ กทม. จัดโดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 13 ร่วมกับ6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กทม. ก.สาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคน มีสุขภาวะดี ทั้งกายใจ สังคม ไม่จำกัดเฉพาะพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขด้านเดียว แต่ต้องพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆ กัน เริ่มตั้งแต่ระดับพื้นที่ระดับเขต ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประสังคม ที่ผ่านมา กทม.พัฒนาระบบสุขภาพเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และอนาคตจะมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตอีก 50 เขต


ทั้งนี้ เพื่อให้คน กทม.มีสุขภาพดีขึ้น และปี 75 ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคน กทม. ทานอาหารปลอดภัย ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดโรคคนเมือง ได้แก่ อ้วน เบาหวาน ความดันสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพจิต รวมไปถึงไข้เลือดออก วัณโรค สำหรับการพัฒนาระบบสุขภาพ 4 มีแนวทางสำคัญคือ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ กทม., มีระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่กระจายตัวครอบคลุม, ลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ และลดอุบัติเหตุถนน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ