ตั้งตนอยู่ในศีล ใช้ชีวิตอย่างมีสุข

การดำรงตนตั้งอยู่ในศีลในธรรม จะทำให้เราประกอบด้วยสติและปัญญาในการดำเนินชีวิต ชาวพุทธส่วนใหญ่จึงสมาทานศีล 5 เพื่อที่ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ และตั้งตนอย่างมีสติในการกระทำความดี


ตั้งตนอยู่ในศีล ใช้ชีวิตอย่างมีสุข thaihealth


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ชวนให้ชาวพุทธระลึกถึงการมีศีลธรรม นำมาปรับใช้ในชีวิตได้จัดกิจกรรม "ชีวิตมีศีล สังคมมีสุข" ในวันเสาร์ปลายเดือนที่ผ่านมา แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ภาณุ จิตตทันโต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และเบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา นักแสดงมากความสามารถที่เลือกนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติวิปัสสนา


พระอาจารย์ภาณุ จิตตทันโต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมาทานศีล 5 บูชาพระรัตนตรัย โดยสวดภาษาบาลี พร้อมแปลเป็นภาษาไทย ให้ผู้เข้าร่วมได้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาความหมายของบทสวดมนต์ พระอาจารย์ ได้กล่าวถึงการมีศีล 4 หรือ ปาริสุทธิศีล 4 ประกอบด้วย 1) ปาฏิโมกขสังวรศีล ความสำรวมศีลหลักของผู้ปฏิบัตินั้น ๆ ข้อ 2) อินทรียสังวรศีล สำรวมอินทรีย์ ทั้ง 6 คือ  ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 3) อาชีวปาริสุทธิศีล ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ ประกอบอาชีพโดยสุจริต 4) ปัจจัยสันนิสิตศีล เกี่ยวกับปัจจัย 4 คือ พิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่ ให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้น ไม่บริโภคด้วยตัณหา


นอกจากนี้ท่านยังกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมาทานศีล 5 ว่า ส่วนหลักของการสมาทานศีล 5 คือ เพื่อให้ตัวเองไม่ก่อตั้งตนอยู่ในศีล ใช้ชีวิตอย่างมีสุข thaihealthปัญหากับผู้อื่น ผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะอยู่อย่างเป็นสุข คนที่มีความสุขก็จะไร้กังวลมีสติ คนที่กังวลเมื่อคิดทำอะไรแล้วใจไม่โล่ง ไม่โปร่ง ไม่เบา


"ถ้าเราสมาทานศีล 5 ทุกวัน ก็ได้ฝึกเรื่องการมีสัจจะ เพราะชีวิตทุกวันนี้อาจถูกยั่วยวนจากสิ่งภายนอก มีโอกาสที่จะทำไม่ดีเยอะ แต่เราตั้งสัจจะด้วยศีลไว้ว่าจะไม่ทำ เราก็จะรอดพ้นจากสิ่งยั่วยวนนั้น การรักษาสัจจะต้องใช้ความอดทน พยายาม มีสติปัญญาในการไตร่ตรองในการทำความดี" พระอาจารย์ภาณุ กล่าว


ขณะที่ ดาราสาว เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา เล่าประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมว่า ทำให้ใจเย็นขึ้น ลดอัตตา และ ทิฐิลงทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิตครอบครัว เมื่อมีอารมณ์โกรธก็รู้จักการระงับอารมณ์ ยอมรับและให้อภัยกัน รวมถึงใช้ชีวิตกับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข


"ในการดำเนินชีวิต เรื่องการมีสติ และไม่ประมาทเป็นเรื่องสำคัญที่เราพึงมีไม่ใช่เตือนตัวเองแค่เรื่องขับรถเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมในทุกเรื่อง เช่น เรื่องการพูด ทำให้เราคิดดี คิดให้รอบคอบก่อนที่ จะพูด หรือจะทำ ซึ่งทำให้ทุกอย่างราบรื่น" เบนซ์ กล่าว


ด้าน ผู้เข้าร่วมงานอย่าง นางมณี เลาหรนานาเกียรติ์ อายุ 55 ปี เล่าถึงสิ่งที่ได้รับในการฟังธรรมในครั้งนี้ว่า การมีศีลต้องตั้งตนอยู่ในศีล ใช้ชีวิตอย่างมีสุข thaihealthเริ่มจากตัวเราเอง ถ้าทุกคนมีศีลเป็นข้อปฏิบัติ การสร้างปัญหาให้สังคมก็จะลดลง เช่น ศีล 5 นั้นเป็นศีลขั้นพื้นฐานของทุกคน และไม่ยากที่เราจะกระทำ และทำให้เราตั้งตนอยู่ในความดี


สำหรับ น.ส.ภิญญดา โกกะพันธ์ อายุ 15 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเจ้าพระยา เล่าให้ ฟังว่า ตนสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกับการสมาทานศีล 5 ทุกวัน หลักปฏิบัติที่ตนยึดถือคือ การคิดดี ทำดี และหมั่นช่วยเหลือสังคม


"ถ้าเราทุกคนมีศีลธรรม ย่อมทำให้สังคมสงบสุข เนื่องจากทุกวันนี้สังคมมี แต่ความวุ่นวาย หลักธรรมที่เราควรยึดถือเป็นพื้นฐานคือศีล 5 โดยเฉพาะศีลข้อ 5 ห้ามดื่มสุรา ถ้าเราดื่มของมึนเมาทำให้เราเกิดความประมาท และเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา อาจทำให้สังคมวุ่นวายมากกว่าเดิมด้วย" น.ส.ประกายมาศ ภาคโพธิ์ อายุ 15 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเจ้าพระยากล่าวถึงการนำหลักของศีลธรรมมาปรับใช้ในชีวิต


การหมั่นสวดมนต์สมาทานศีลทุกวันนอกจากจะเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นการย้ำเตือนให้เรามีสติ ในการกระทำแต่ความดี ตั้งตนอยู่ในทางที่ถูกต้องดีงาม


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code