ตลาดนัดสีเขียว ช่วยลดอาการป่วย

ตลาดนัดสีเขียว ช่วยลดอาการป่วย

ตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาล แนวทางการส่งเสริมระบบอาหารปลอดภัย สนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ไม่มีสารปนเปื้อน เพื่อส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี และเป็นการช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผอ.โรงพยาบาลปทุมธานี กล่าวถึง “แนวทางส่งเสริมระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล” โดยแผนงานความมั่นคงทางอาหาร และโครงการตลาดสีเขียวในโรงพยาบาล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่าในสังคมปัจจุบันการเลือกอาหารที่ปลอดสารพิษตกค้าง ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เกิดสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งพบว่าสารพิษที่มักปนเปื้อนในอาหารมีหลายชนิด เช่น สารพิษปนเปื้อนตกค้างในผัก การใส่สารบอแร็กซ์ การฉีดสารเร่งเนื้อแดงทำให้แต่ละปีมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากผลที่เกิดจากอาหารปนเปื้อนจำนวนมาก ซึ่งภาครัฐควรให้การสนับสนุนในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษอย่างจริงจัง เช่น ร.พ.ปทุมธานี จัดตั้งตลาดนัดสีเขียว ให้เกษตรกรนำผักมาขายเป็นผักที่ปลอดสารพิษและเป็นการช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุลด้าน นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า การสนับสนุนแนวทางอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลมีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นของการผลิต โดยเกษตรกรต้องทำตามข้อตกลงกับโรงพยาบาลในการผลิตด้วย ส่วนผู้ประกอบการในโรงพยาบาลต้องได้รับการตรวจสอบว่าไม่เป็นโรค เช่น ไวรัสตับบีป้องกันติดต่อไปสู่ประชาชน

น.ส.นันทวัน หาญดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ผลิตผักปลอดสารพิษประมาณ 84 รายการ ส่วนหนึ่งเกิดจากความเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบจึงรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นในการสนับสนุน “ตลาดสีเขียว” เชื่อว่าหากผู้บริโภคได้รับอาหารที่ไม่มีสารปนเปื้อน จะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code