ตลาดที่มีจิตสำนึกแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3

featured

ภาพบรรยากาศ เวทีประชุมแลกเปลี่ยนในภูมิภาคเอเชีย โครงการ “ตลาดที่มีจิตสำนึกแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3” (The 3 rd Mindful Markets Asia Forum) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ โดย สวนเงินมีมา ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Mindful Markets หรือ ตลาดที่มีจิตสำนึก เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อสร้างตลาดทางเลือกในการเข้าถึงอาหารอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ และดีต่อระบบนิเวศน์ทั้งระบบ โดยการสร้างจิตสำนึกใหม่ร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ปลูกที่ทุ่มเทในการผลิตอาหารปลอดภัย ขณะที่คนกินก็มีสำนึกรู้ในคุณค่าของอาหารที่มาจากความใส่ใจของผู้ผลิต ช่วยเหลือเกื้อกูล บนวิถีแห่งการบริโภคที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/ak4G1W

Shares:
QR Code :
QR Code