Bogie99 running challenge

featured

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา จัดกิจกรรมการประชุมนานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th ISPAH 2016) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในช่วงเย็น ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เป็นผู้นำในการท้าผู้เข้าประชุมเพื่อร่วมในกิจกรรม Bogie99 running challenge ณ สวนเบญจกิติ เพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

Shares:
QR Code :
QR Code