‘ด่านชุมชน’ ลดเมา เพิ่มสุข

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


 'ด่านชุมชน' ลดเมา เพิ่มสุข thaihealth


แฟ้มภาพ


มวลประชาชาวไทยหงุดหงิดใจเมื่อรัฐบาลประกาศใช้มาตรา 44 ห้ามนำรถกระบะบรรรทุกน้ำไปเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนหลัก หรือบนทางหลวงทั่วประเทศไทย เพื่อลดสถิติตายในช่วงเทศกาล ในปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตกว่า 400 ศพ ยังไม่นับตายภายหลังเกิดอุบัติเหตุที่ รพ.ซึ่งจากการเก็บข้อมูลมาแล้วพบว่าสาเหตุใหญ่มาจากมอเตอร์ไซค์ เมาแล้วขับไม่สวมหมวกกันน็อก


ก่อนเทศกาลสงกรานต์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบการรณรงค์และขับเคลื่อน "ลดเมา เพิ่มสุข : ปฏิบัติการ ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ" ขึ้น


น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับ สนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ ลดเมา เพิ่มสุข คือ ปฏิบัติการที่ทางเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 มุ่งหวังว่าจะเป็นกลไกที่บรรเทาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มสุรา รวมถึงเป็นการกระตุ้น และหนุนเสริมให้เป็นแนวทางการรณรงค์ขยายผลไปยัง อปท. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นต่อไป โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 5จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดนครปฐม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในพื้นที่ถนนสาธารณะในถนนสายหลักและสายรอง


ทั้งนี้เครือข่ายร่วมสร้างฯ ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการของชุมชน 3 สร้าง ประกอบด้วย 1. สร้างจุดบริการ "ลดเมา เพิ่มสุข" โดยกำหนดจุดพักรถ ได้แก่ ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านตำรวจ 2. สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดเหล้า โดยการกำหนดพื้นที่ในสงกรานต์ปลอดเหล้า งานศพงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ร้านค้าและชุมชนปลอดเหล้า 3. เสริมสร้างถนนปลอดภัย โดยการแก้ ปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น การจัดกิจกรรมเคลื่อนย้ายวัตถุอันตรายออกจากทางโค้ง ตัดสางต้นไม้ ซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมบนถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และการติดตั้งหลักนำโค้ง ป้ายเตือนทางโค้งสัญลักษณ์เตือนบริเวณทางโค้งหักศอก สี่แยกวัดใจ


 'ด่านชุมชน' ลดเมา เพิ่มสุข thaihealth


อนิรุทธิ์ ภาวะนา นายก อบต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ในพื้นที่ในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ 6 ด่าน โดยมี รพ.สต. ผู้นำท้องถิ่น และตร.ช่วยกันเพื่อย้ำเตือนให้คนใส่ใจเรื่องอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมป้องกันอุบัติเหตุที่คิดค้นคือในจุดที่เป็นทางโค้งจะมีสัญลักษณ์ตาข่ายเชือกฟาง บริเวณริมทาง ที่ชาวบ้านร่วมใจกันทำขึ้น


 'ด่านชุมชน' ลดเมา เพิ่มสุข thaihealth


ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ และผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส.กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2557-2558 โดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ มูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า จำนวนและสัดส่วนของคดีอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุจากเมาแล้วขับ ปี  2542-2558 มีแนวโน้มลดลง และสอดคล้องกับสัดส่วนการดื่มแล้วขับในผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2548-2558 ก็มีแนวโน้มลดลง ขณะเดียวกันพบว่าผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลสงกรานต์ ในปี 2559 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอันดับ 1 ยังคงเป็นเรื่องการเมาสุรา ร้อยละ 34.09 ลดลงจากร้อยละ 39.31 ในปี 2558 ซึ่งบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเป็นมาตรการที่มีความสำคัญ โดยใช้ 3 หลักการ คือ 1. หลักการทางนโยบาย 2. หลักการใช้ทุนทางสังคม และ 3. หลักการบริหารแผนและงบประมาณ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป


ด่านชุมชนดูอบอุ่นและเป็นกันเอง พลังของชุมชนจะช่วยลดการตายจากเมาแล้วขับลงได้


 

Shares:
QR Code :
QR Code