ดื่มเหล้าในวัด โทษคุก 6 เดือน ระวังมี กม.แล้ว พระโดน 2 เด้ง

ถูกจับสึก-ออกไปรับโทษตาม กม.

 

 

มหาเถรสมาคมมีมติห้ามดื่มเหล้าในวัดทั่วประเทศตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบว่าพระสงฆ์ทำผิดเสียเอง ถือโทษ 2 เด้ง คือ ถูกจับสึก-ออกไปรับโทษตาม กม.ด้วย

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.51 ดร.อำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แล้ว และมีบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับวัด ศาสนสถาน ซึ่งกำหนดให้วัด ศาสนสถานเป็นเขตห้ามดื่ม และซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 27 และ 31 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวมาพระสงฆ์ และประชาชนจำนวนมากยังไม่ทราบว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วทำให้ยังพบว่ามีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในวัดซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจึงขอให้ พศ.นำเสนอ มส.เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป ซึ่ง มส.ได้มีมติให้ พศ.ทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้ไปแจ้งต่อวัดในเขตปกครองของตนเองเพื่อให้ทราบ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 

ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรฯ กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรา 27 (1) ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระบุว่า วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่มาตราที่ 31 (1) ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา สำหรับโทษนั้นในมาตรา 39 ระบุว่าผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา 27 หรือมาตรา 28

 

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่มาตรา 42 ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกันหากพบว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่กระทำผิดเสียเองจะถือว่ามีโทษ 2 เด้งคือ นอกจากจะถูกจับสึก เพราะทำผิดพระธรรมวินัยแล้ว ยังจะต้องออกไปรับโทษตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 06-05-51

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code