ชูแคมเปญ “พักตับ” งดเหล้าครบพรรษา

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ชูแคมเปญ “พักตับ” งดเหล้าครบพรรษา thaihealth


สสส. ชูแคมเปญ “พักตับ” ชวน “เท่ง เถิดเทิง” ทำเพลงฮิตรับเทศกาลงดเหล้าครบพรรษา


“เจ้าคุณธงชัย” ชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนสสส. ชูแคมเปญ “งดเหล้าครบพรรษา พักตับ” หวังคนไทยงดเหล้าได้ครบพรรษา เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น แพทย์ สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย รับรอง ตับฟื้นฟูได้จริง พร้อมชวน “เท่ง เถิดเทิง” ทำเพลง “พักตับ” ชวนคนไทยงดเหล้าครบพรรษา


เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) แถลงข่าวโครงการ “งดเหล้า พักตับ ครบพรรษา” เชิญชวน ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ให้ครบพรรษา ให้ตับได้ฟื้นฟู เพื่อสุขภาพ โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้ร่วมให้พรชาวชุมชนที่มาร่วมกล่าวปฏิญาณ “งดเหล้าครบพรรษา” พร้อมเปิดตัวสื่อรณรงค์เพลง “พักตับ” ขับร้องโดย นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ์หรือ “เท่ง เถิดเทิง” ศิลปินตลกชื่อดัง


พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กล่าวว่า สุรา ยาเสพติด ถือเป็นมารเป็นอุปสรรคความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต การงดเหล้าเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสทองที่พุทธศาสนิกชนจะได้ดื่มด่ำ ศีล สมาธิ ปัญญา แทนการดื่มเหล้าเมายา โดยใช้เวลา 3 เดือน ในช่วงเข้าพรรษาในการงดเหล้า เอาชนะใจตนเอง ดังนั้น ทุกอย่างอยู่ที่ใจ หากมุ่งมั่น ตั้งใจ เด็ดเดี่ยวเอาชนะใจตนเองได้ใน 3 ชูแคมเปญ “พักตับ” งดเหล้าครบพรรษา thaihealthเดือนนี้ ก็อาจจะค่อยๆ งดจาก 3 เดือน เป็นตลอดทั้งปี วันนี้ที่เริ่มงดอบายมุขเป็นสิ่งที่ดีงาม การติดสิ่งเสพติดถือเป็นผู้มีทุกข์ทางใจ และหากไม่หยุด ไม่เลิก ก็จะเป็นทุกข์ทางกาย สสส.เป็นหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการสรณรงค์ให้คนงดเหล้าเลิกอบายมุขก็ขอให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างขวัญและกำลังใจ ชัยชนะก็จะเกิดขึ้นได้  


ดร.นพ. บัณฑิต ศรไพศาล  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า สสส.ร่วมกับเครือข่ายฯ รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรรษามาอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) ต่องานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2558 ในกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป จาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ประชากร 13.58 ล้านคน คิดเป็น 72.5% งดและลดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา โดย 31.8% งดตลอดพรรษา 24.4% ลดหรืองดได้เป็นช่วงๆ และ 16.3 % ไม่ได้งดและลดการดื่มลง จากตัวเลขนี้จะเห็นได้ว่ามีคนงดเหล้าครบพรรษาเพียงหนึ่งในสามของคนที่ดื่มสุราทั้งหมด ดังนั้น สสส.ต้องทำงานอย่างเข้มข้นต่อไป


"ปีนี้สสส.จึงอยากชวนให้นักดื่มฯ ห่วงใยสุขภาพของตนเอง โดยการตั้งใจและลงมือหยุดเหล้าให้ครบพรรษา เพื่อให้ตับซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญในการทำลายพิษสุราได้พักบ้าง  นอกจากนี้ สสส.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำการรณรงค์ในพื้นที่หวังให้คนไทยที่ดื่มสุรามีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการพักตับเข้าพรรษาในปีนี้  ทั้งนี้ จะมีการเตรียมการในระดับประเทศและในระดับพื้นที่เพื่อจัดงานชื่นชมเชิดชูคนหัวใจหิน ซึ่งหมายถึงนักดื่มฯที่สามารถงดเหล้าครบพรรษาในวันออกพรรษาทั่วประเทศต่อไป" ดร.นพ.บัณฑิตกล่าว


นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา  อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานฝ่ายวิจัย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ตับถูกทำลายหรือเกิดอาการตับอักเสบคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไวรัส และยา ซึ่งในระยะยาวจะทำให้เกิดภาวะตับแข็ง ตับวาย หรือมะเร็งตับได้ ทั้งนี้ หากหยุดสาเหตุที่ทำลายตับได้ โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็มีโอกาสที่ตับจะฟื้นฟูกลับมา เพราะตับเป็นอวัยวะหนึ่งที่เมื่อถูกทำลายไปแล้วสามารถฟื้นฟูหรืองอกกลับคืนมาได้ แต่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการทำลายตับด้วย ซึ่งหากเป็นตับอักเสบเฉียบพลัน หรือตับชูแคมเปญ “พักตับ” งดเหล้าครบพรรษา thaihealthอักเสบเรื้อรังแต่ไม่รุนแรง เมื่อหยุดสาเหตุตับก็สามารถงอกใหม่เหมือนคนปกติได้ แต่หากรุนแรงถึงขั้นตับแข็งหรือตับวาย การหยุดสาเหตุจะช่วยให้ตับดีขึ้น แต่ตับจะไม่กลับคืนมาทั้งหมด ส่วนกรณีที่ไม่สามารถหยุดต้นเหตุของการทำลายตับได้ อาจต้องใช้การดูแลแบบประคับประคอง เช่น ดูแลสุขภาพร่างกาย ออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ก็จะช่วยให้ตับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น


ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า คนที่ดื่มเหล้าส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่า เหล้าทำลายสุขภาพ แต่ส่วนมากมักจะไม่ห่วงตัวเอง ที่ผ่านมาการรณรงค์จึงเน้นเพื่อแม่ เพื่อครอบครัว เพื่อประหยัดเงิน จนมาปีนี้ที่ชูประเด็นเรื่อง การงดเหล้าเพื่อสุขภาพเพราะคนสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น งานวิจัยระบุชัดว่า คนเข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาเพราะสุขภาพ ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเรื่อยเรื่อยๆ และเป็นที่มาของแคมเปญพักตับ นอกจากนี้แผนการทำงานชุมชนสคล. ยังมีเป้าหมายขยายชุมชนเครือข่าย ชูชุมชนเลิกเหล้าต้นแบบ ถอดบทเรียน เป็นชุดหนังสือคู่มือ “ชุมชนคนสู้เหล้า” เป็นข้อมูลให้ชุมชนต่างๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาพื้นที่ตนเองเป็นชุมชนเลิกเหล้า และอยากชวนให้ชุมชนเลิกเหล้าทั่วไทยสามารถเข้ามา download คู่มือ “ชุมชนคนสู้เหล้า” และ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.stopdrink.com


ด้านนายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ์ หรือ “เท่ง เถิดเทิง” ศิลปินตลกชื่อดัง เจ้าของบทเพลง “พักตับ” ที่ชวนคนไทยงดเหล้าให้ครบพรรษา กล่าวว่า  ตั้งใจทำเพลง “พักตับ” ชวนคนไทยงดเหล้าครบพรรษา เพื่อฟื้นฟูตับ โดยใช้ชูแคมเปญ “พักตับ” งดเหล้าครบพรรษา thaihealthโอกาสดีช่วงเข้าพรรษารักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยการงดเหล้าอย่างจริงจัง ซึ่งการลดดื่มนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ถ้าเริ่มต้นได้ เริ่มเลย ไม่มีคำว่าสาย มีหลายคนที่งดเหล้าครบพรรษาได้ แต่อีกหลายคนก็งดเหล้าแต่ไม่ครบพรรษาก็ยังดี ถือว่าตับได้พักบ้าง


“ตับไม่สามารถฟื้นตัวได้เลย ถ้าคุณไม่หยุด มันขึ้นอยู่กับตัวคุณ  ถ้าคุณหยุด ตับก็จะฟื้นฟู แต่ถ้าคุณไม่หยุดเลย ตับก็จะทำลายตัวเอง และจะทำลายคุณด้วย หยุดเพื่อตัวเองเถอะ อยู่บนโลกนี้นานๆ ผมไม่อยากเห็นใครสักคนต้องไปใช้ชีวิตในโรงพยาบาล หากไม่รู้จะเริ่มยังไงครอบครัวถือเป็นกำลังใจที่ดีอย่างน้อยๆ ทำเพื่อตัวเอง เพื่อลูก เพื่อภรรยา  ลูกๆบอกว่า “พ่อไม่อยากอยู่กับหนูนานๆเหรอ” คำพูดนี้สะท้อนมาให้ผมรู้สึก ยิ่งผมมาศึกษาเรื่องความสำคัญของตับแล้ว รู้สึกเลยว่าไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องใหญ่มากเลย”เท่ง เถิดเทิง กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code