ชุมชนบางหมาก รวมพลังผลิต-บริโภคผักปลอดภัย

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net


ชุมชนบางหมาก รวมพลังผลิต-บริโภคผักปลอดภัย thaihealth


“ชุมชนบางหมาก” ร่วมพลังผลิตและบริโภคผักปลอดภัย สร้างสุขภาพดี-มีรายได้เสริม สานฝันชุมชนสุขภาวะยั่งยืน


สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับชาวบ้านชุมชนบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จัดทำ โครงการ "ชุมชนร่วมใจผลิตและบริโภคผักปลอดภัยชุมชนบางหมาก" โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน หันมาปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนและในครัวเรือน ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้สมาชิกในชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว


สมภพ กล้าเวช ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนบางหมาก กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาชิกในชุมชนประสบปัญหาด้านสุขภาพจากการบริโภคพืชผักที่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ ทางการเกษตร จากการตรวจสอบพบว่ามีสารพิษตกค้างร่างกายจำนวนมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจาการบริโภคพืชผักและอาหารที่ไม่ปลอดภัย เพราะต้องหาซื้อจากตลาดทั่วไปไม่ไม่สามารถปลูกเองได้ และไม่ทราบแหล่งผลิตและวิธีการผลิตที่ชัดเจน จึงได้วางแผนร่วมกันในการปลูกผักเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้มีผักปลอดภัยไว้บริโภค โดยต่อยอดจากทุนที่ได้จากโครงการประชารัฐ มีการอบรมการปลูกผัก และสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโพนิกส์ ในพื้นที่ของสำนักงานกองทุนชุมชนบางหมาก ซึ่งจะสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลตั้งแต่การผลิตและจำหน่าย


"ผักที่ปลูกเราได้บริโภคกันเองในหมู่สมาชิก เหลือก็ส่งไปขาย สมาชิกที่รับผักเราไปในราคาต้นทุน กิโลกรัมละ 70-75 บาท เวลาไปขายแบ่งขายเป็นกำๆ ละ 20 บาท ก็พอมีกำไรเหลืออยู่บ้าง อย่างน้อยสมาชิกของเรามีผักปลอดภัยไว้กินเอง แทนที่เราจะต้องจ่ายเงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลเพราะเจ็บป่วย และเราพยายามกระตุ้นสมาชิกให้ปลูกผักกันทุกครอบครัว เพราะนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย" ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนบางหมาก กล่าว


ชุมชนบางหมากเขตเทศบาลเมืองชุมพร จึงเป็นอีกชุมชนหนึ่ง ที่สามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการผลิตและบริโภคที่ปลอดภัยขึ้นในชุมชน ด้วยการสร้างความตระหนัก และขยายผลการปลูกผักปลอดภัยไปสู่ครัวเรือนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code