ชวนเด็กนครศรีฯ ร่วม Active Play Active School

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ชวนเด็กนครศรีฯ ร่วม Active Play Active School thaihealth


สสส. ชวนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกิจกรรม Active Play Active School ช่วยเด็กไทยกระตือรือร้น- มีสมาธิ พัฒนาการเรียนรู้


สมาคมเครือข่ายครูดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกันจัดกิจกรรม Active Play Active School สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 จำนวน 100 คน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกาย หรือการออกมาเล่นแอคทีฟ 60นาที ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการสอดคล้องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ และขยายผลสู่นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด


นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2 กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของเยาวชนไทยซึ่งเป็นการสร้างเสริมให้ “ผู้เรียนมีความสุข” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ฐานชั่งตวงวัดที่บูรณาการความรู้มาจากวิชาคณิตศาสตร์ และนันทนาการเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มพัฒนาการทางด้านสมองและทักษะการเคลื่อนไหวของเด็ก ๆ หรือจะเป็นฐานท่องจักรวาลที่ฝึกการทำงานเป็นทีม เน้นไปที่สมองส่วนหน้าในการแก้ปัญหา ฝึกทักษะทางสังคม หรือฐานเขาวงกตที่ถูกออกแบบให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในการกำหนดเส้นทางการลำเลียงลูกแก้ว เพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุดภายในเวลาที่จำกัด ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สนุก และมีความสุขเป็นการเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

Shares:
QR Code :
QR Code