ชวนผู้ใหญ่จูงลูกหลานเข้าค่ายสปอร์ตแคมป์

          ถือเป็นข่าวดีรับหน้าร้อนปีมะเมียสำหรับท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งตอนนี้กำลังปิดภาคเรียน และเชื่อว่าเด็กหลายคนยังว่างไม่มีกิจกรรมดีๆ ทำในช่วงปิดซัมเมอร์นี้ ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือ สสส. จึงเปิดค่าย สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2014 เพื่อรับสมัครเยาวชนรวมถึงผู้ที่สนใจร่วมเข้าค่ายกีฬาพัฒนาเยาวชนและผู้นำชุมชนเสริมสร้างให้คนไทยมีจิตสำนึกรักและดูแลสุขภาพของตัวเอง

/data/content/23969/cms/e_eiklmostz167.jpg

          ในช่วงปิดเทอมใหญ่นี้ มีโครงการดีที่เป็นประโยชน์จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกฤดูร้อน นั่นคือโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 (สสส. สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ 2014) โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด และ นายวายุ พยัคฆันตร ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 ร่วมกันแถลงข่าวที่ชั้น 3 ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระรามเก้า เมื่อ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา

          ในส่วนของค่ายผู้นำ สสส. สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์ ถือเป็นค่ายต้นแบบของการปลูกจิตสำนึกรักการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และใส่ใจสุขภาพที่ดำเนินงานเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา และกำลังก้าวขึ้นสู่ระดับการต่อยอดโครงการจากความสำเร็จในแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกรักและดูแลสุขภาพของตนเอง และพัฒนาคุณภาพทั้งร่างกาย, จิตใจ, สังคมแวดล้อม ให้แข็งแรงมีคุณภาพที่ดี

          อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในช่องทางการสร้างเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย โดยเริ่มจากการสร้างกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้ แนวทางตลอดจนการได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการปรับทัศนคติ สร้างจิตสาธารณะ ฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ วางแผน เรียนรู้ แก้ไขปัญหา แล้วบอกต่อคนใกล้ชิดอย่างคนในครอบครัวและเพื่อนจนสามารถขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้ในที่สุด

/data/content/23969/cms/e_fimnoqrsz468.jpg

          สำหรับโครงการฝึกอบรมค่ายผู้นำด้านกีฬา ภาคฤดูร้อนนั้นจัดอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ครั้งนี้ยังคงเน้นวัตถุประสงค์ในการจัด 3 ประการ ประการแรก คือเป็นโครงการต้นแบบ เน้นสร้างสรรค์ผู้นำเยาวชน ประการที่ 2 เป็นการส่งเสริมให้มีผู้นำของชุมชน เพื่อให้ผู้อบรมเกิดทักษะในการใช้ชีวิตและประการที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทำให้ผู้อบรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อถือเป็นแนวทางที่ สสส. ยึดมั่นและฝึกให้กับผู้อบรมที่จะเข้าร่วมโครงการในปีนี้

          ในด้านรายละเอียดของโครงการ ปีนี้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสำหรับผู้นำชุมชนและสำหรับผู้นำเยาวชน ในส่วนของหลักสูตรผู้นำชุมชนนั้น จะเน้นการเรียนรู้การบริหารจัดการกิจกรรมในชุมชน, การสร้างแรงจูงใจในกิจกรรมและสุขภาพเพื่อมวลชน, การสร้างสุขภาวะชุมชน, กีฬาประยุกต์กับวิถีชุมชน ฯลฯ โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปี ขึ้นไป เปิดรับจำนวน 40 คน รับสมัครวันนี้-28 เม.ย. 57 อบรม 29 เม.ย.-2พ.ค. 57 ณ ค่ายทองทีฆายุ อาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม

          ส่วนหลักสูตรผู้นำเยาวชน จะเปิดอบรมทักษะกีฬาชนิดต่างๆ เช่น ว่ายน้ำ, ฟุตบอล, การป้องกันตัว, เสริมสร้างสุขภาพ และภาวะผู้นำ โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 13-15 ปี เปิดรับ 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน ในรุ่นที่ 1 รับสมัควันนี้-21 เม.ย. 57 อบรม 21-25 เม.ย. 57 ที่อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา ส่วนรุ่นที่ 2 รับสมัครวันนี้-28 เม.ย. 57 อบรม 28 เม.ย.-2 พ.ค. 57 ที่ค่ายทองทีฆายุ อาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม

          ด้านวิทยากรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้โครงการเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ สสส. จึงคัดเอาเหล่าวิทยากรที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยให้ความรู้แก่ผู้นำและเยาวชนในค่าย โดยทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่จะนำมาฝึกอบรมและได้รับการยอมรับจากสังคม โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีหัวหน้าวิทยากรรับหน้าที่ดูแลและฝึกฝนเยาวชน โดยกีฬาว่ายน้ำนำ อ.วรพงศ์ พัชรวิชญ์ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย เข้ามาช่วยฝึกสอน, อ.ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตต์ อดีตผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมนักเรียนไทย 19 ปี และ อ.กวิน คเชนทร์เดชา อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมนักเรียนไทย 15, 18 และ 19 ปี ดูแลในส่วนของกีฬาฟุตบอล

/data/content/23969/cms/e_abcfgjknrv47.jpg

          อ.ติณณ์ เผ่าวงศากุล อดีตผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย จะเข้ามาสอนเทคนิคการป้องกันตัว และระเบียบวินัย, อ.อุดม วงศ์หอม ผู้ช่วยสอนพิเศษ นันทนาการและการจัดกิจกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เข้ามาดูแลเรื่องกิจกรรมและการนันทนาการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพและการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว เรียกได้ว่าจัดเต็มในเรื่องวิทยากรระดับ 5 ดาวกันเลยทีเดียว

          นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ กล่าวโดย โครงการนี้จัดขึ้นมาเป็นระยะเวลา 7-8 ปีแล้ว โดยลักษณะของค่ายจะใช้เรื่องของกีฬาเป็นตัวชูโรง เพื่อดึงดูดให้เด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขณะที่โครงการนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาตลอดทุกปี โดยสิ่งสำคัญที่ค่ายนี้จะมอบให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมไม่ใช่เรื่องของทักษะทางด้านกีฬาอย่างเดียว แต่จะให้เรื่องของทักษะการใช้ชีวิตกับผู้นำที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

          ด้าน นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ทางผู้นำชุมชนที่ผ่านการอบรมกับ สสส. แล้ว สามารถมาเบิกงบประมาณจาก สสส. กลับไปทำการจัดอบรมที่ท้องถิ่นได้ โดยทางสยามสปอร์ตพยายามจะใช้สื่อกีฬาทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือเว็บไซต์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ แบบนี้ให้น้องๆ ผู้ปกครองได้รับทราบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม เชื่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีคุณภาพและน่าจะจุดประกายให้กับเด็กๆ หลายคน

          สำหรับผู้นำชุมชนและเยาวชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.siamsport.co.th กรอกข้อมูลใบสมัคร แล้วส่งแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2508-8271 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2508-8274 สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

          เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เยาวชนไทยผู้เป็นอนาคตของชาติไทยจะได้รับจากโครงการนี้ นอกจากเรื่องของความรู้และทักษะด้านกีฬาแล้ว ยังจะได้ทักษะการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคม ความสามัคคี และระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนเป็นคนขึ้นมาได้ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขได้และที่สำคัญ สามารถกลับไปสร้างสังคมให้น่าอยู่อย่างที่ควรจะเป็นได้ ถือเป็นเรื่อง สสส. มุ่งเน้นที่จะสอนให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตคิดได้และทำได้จริง

          เปิดใจถึงโครงการ

          นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานกำกับทิศแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (สสส.) “นอกจากเรื่องของกีฬาที่เราอยากให้ผู้นำและเยาวชนได้เรียนรู้แล้ว เรื่องของสุขภากาย สุขภาพใจ และสังคมที่ดี คือสิ่งที่เราอยากจะให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ นอกจากนั้น เรายังฝึกความมีระเบียบวินัย ซึ่งเชื่อว่าหากผู้อบรมมีระเบียบวินัยแล้ว จะดำรงตนด้วยความไม่ประมาท นอกจากเยาวชน เรายังอบรมผู้นำชุมชน โดยจัดอบรมค่ายผู้นำขึ้นควบคู่กัน ไปกับค่ายเยาวชน เพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่ผู้นำ ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้นำเหล่านี้นำความรู้ที่ได้มาไปเผยแพร่แก่บุคคลในท้องถิ่นต่อไป”

          อ.วรพงศ์ พัชรวิชญ์ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย “สำหรับแผนงานในครั้งนี้ คือเด็กๆ ที่ร่วมโครงการในกิจกรรมว่ายน้ำนั้น ทุกคนจะได้รับการฝึกทักษะท่าว่ายน้ำสากลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฟรีสไตล์, กบ, ผีเสื้อ และกรรเชียง ที่สำคัญนอกจากจะมีทักษะแล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นจากการจมน้ำ เด็กคนไหนว่ายน้ำไม่เป็นก็จะว่ายเป็นทันที”

          อ.ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตต์ อดีตผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมนักเรียนไทย อายุ 19 ปี  “หลักสูตรครั้งนี้จะสอนให้เด็กรู้จักเทคนิคพื้นฐานของฟุตบอล, ความคิดในการเล่น, ระเบียบวินัย, ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ถ้าเด็กคนไหนมีแวว ทางเราจะแนะนำให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ส่งเสริมกีฬาฟุตบอลหรือสโมสรฟุตบอล ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ปกครองจะเห็นด้วยอย่างไร”

          อ.ติณณ์ เผ่าวงศากุล  อดีตผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย “เรื่องทักษะการป้องกันตัวนั้น ทางเราก็ได้เตรียมกิจกรรมไว้หลายอย่าง ทั้งการป้องกันตัว การดูแลสุขภาพ การสร้างระเบียบวินัย ซึ่ง นภัสสร เผ่าวงศากุล นักเทควันโดทีมชาติไทย ดีกรีเหรียญเงินชิงแชมป์เอเชียและเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก จะมาร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้”

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ