จ.ตรัง เปิดงานมหกรรมรณรงค์เดิน-วิ่ง ‘เพื่อบ้านปลอดบุหรี่’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


จ.ตรัง เปิดงานมหกรรมรณรงค์เดิน-วิ่ง 'เพื่อบ้านปลอดบุหรี่' thaihealth


อบต.บางรัก จ.ตรัง เปิดงาน 'มหกรรมรณรงค์เดิน-วิ่งเพื่อบ้านปลอดบุหรี่'


เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 62 นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมรณรงค์เดิน-วิ่งเพื่อบ้านปลอดบุหรี่ ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง


ด้วยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่ ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายใน 4 ภาค 4 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ จังหวัดตรัง พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางรัก


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนกลไกการทำงานในชุมชนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการสร้างครอบครัวปลอดบุหรี่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแกนนำในการขับเคลื่อนประเด็นครอบครัวปลอดบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักโดยกองสวัสดิการสังคม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางรักและทีมตรังรันนิ่ง ได้กำหนดจัดกิจกรรม "มหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อบ้านปลอดบุหรี่" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของควันบุหรี่มือสอง มือสาม ช่วยกันทำให้บ้านเป็นเขตปลอดบุหรี่ และให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เพื่อลูกและครอบครัว โดยใช้กระแสการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นที่นิยมกันแพร่หลายในปัจจุบันมาเป็นกิจกรรมหลักของงานมหกรรมรณรงค์เพื่อบ้านปลอดบุหรี่


จ.ตรัง เปิดงานมหกรรมรณรงค์เดิน-วิ่ง 'เพื่อบ้านปลอดบุหรี่' thaihealth


ทั้งนี้ นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า บุหรี่เป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายชนิดเดียวที่เสพติดและเป็นอันตรายต่อผู้เสพและคนใกล้ชิดที่ได้รับควันบุหรี่ ในควันบุหรี่มีสารพิษมากเป็นเหตุให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย หากเด็กได้รับควันบุหรี่จะป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หญิงมีครรภ์จะมีโอกาสแท้งคลอดก่อนกำหนดส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่อาจทำให้มีความผิดปกติทางระบบประสาท อัตราการตายอันดับแรกของจังหวัดตรังคือโรคมะเร็ง ที่เสียชีวิตมากคือมะเร็งหลอดลมหรือปอด จากการสำรวจพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งปอดนั้นร้อยละ 90 เป็นผลมาจากการสูบบุหรี่


โดยผลวิจัยรายงานว่าผู้สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยอายุจะสั้นลง 8 ปี ก่อนหน้าเสียชีวิต 10-20 ปี และจากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 ประชาชนจังหวัดตรังสูบบุหรี่ประมาณ 120,000 คนเศษ อัตราการสูบบุหรี่ของคนตรังที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 24.23% สูงกว่าระดับประเทศซึ่งมี 19 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดได้กำหนดเป้าหมายว่าการสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 21 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน ล่าสุดมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2560 โดยมุ่งหมายปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบคุ้มครองสิทธิและสุขภาพในสถานที่สาธารณะของผู้ไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code