‘จักรยาน’ คำตอบสำคัญในการแก้โจทย์ Climate Change

ที่มา : แฟนเพจเดินไป ปั่นไป Thailand Walking and Cycling Institute


ภาพประกอบจากแฟนเพจเดินไป ปั่นไป Thailand Walking and Cycling Institute


'จักรยาน' คำตอบสำคัญในการแก้โจทย์ Climate Change  thaihealth


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมกับ GIZ จัดการสัมมนาปิดโครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่ง ทางบกของภูมิภาคอาเซียน (Moving Towards Low Carbon Transport)


เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมภาคขนส่ง รวมทั้งเผยแพร่การดำเนินงานทั้งด้านนโยบายและการดำเนินงานในอนาคตของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องจูบิลี่ ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ซึ่ง คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานสถาบันฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนด้วย


'จักรยาน' คำตอบสำคัญในการแก้โจทย์ Climate Change  thaihealth


นอกจากนั้นแล้ว สถาบันฯ ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมให้คนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพราะจักรยานเป็นอีกเครื่องมือในการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่ง ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม “จักรยานคำตอบสำคัญในการแก้โจทย์ Climate Change ” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานช่วยกันแสดงความคิดเห็นและตอบโจทย์นี้เป็นเสียงเดียวกันว่า “จักรยาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่ง โดย ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังแสดงความคิดเห็นว่า "อยากให้ช่วยกันใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น"

Shares:
QR Code :
QR Code