งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง”

เมื่อเยาวชนคือวัยที่เปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์และศักยภาพในการสรรค์สร้าง การเปิดพื้นที่ทางสังคมให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้ หรือทำกิจกรรมตามความสนใจ จะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชน และสร้างการรับรู้ว่าพวกเขาคือส่วนสำคัญของสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมที่พวกเขามีหน้าที่ในการดูแล พัฒนา และสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง”

เพื่อเป็นการ “เปิดพื้นที่ทางสังคม” ให้เยาวชนได้แสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานซึ่งจะทำให้เห็นถึงพลังด้านบวกในการพัฒนาตนเอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ผนึกกำลังร่วมกับเจ้าภาพ 18 องค์กร อาทิ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรภาคีเครือข่ายพัฒนาเยาวชนอีกกว่า 120 องค์กร ในการจัดงานมหกรรม “พลังเยาวชน พลังสังคม” ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง” (thailand youth festival 2 nd “share to change”) ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ

ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมได้เห็นศักยภาพ ความสามารถ และพลังอันแท้จริงของเยาวชน และเพื่อจุดประกายความคิด ความสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน จึงได้มีการนำเสนอผลงานการทำดีในรูปแบบต่างๆ ของกลุ่มเยาวชนตัวอย่างกว่า 800 คน ใน 6 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ จิตอาสา, ไอซีที, สิ่งแวดล้อม, ท้องถิ่น, ปฏิรูปการเรียนรู้ และปิดเทอมสร้างสรรค์ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นประเด็นที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วนของสังคม

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวในการแถลงข่าวว่า พลังคนรุ่นใหม่ คือ พลังของการสร้างสรรค์ เอาชนะกระแสของการเสพ คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้จากการลงมือทำ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึก ที่เรียกว่า 21 st century learning เกิด  21 st century skils สำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่จะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน

ในขณะที่อีกหนึ่งเสียงจากเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ไว้ว่า “พลังเยาวชน ตามที่ผมคิดก็คือ ความสามารถของเยาวชนที่จะสามารถช่วยกันผลักดันประเทศให้เจริญขึ้น แต่ในทางเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของผู้ใหญ่ด้วย ว่าเปิดโอกาสและยอมรับมากน้อยแค่ไหน” นายนิธิพงศ์ ช่างหล่อ หนึ่งในสมาชิกทีมหุ่นยนต์กู้ภัย irap_pro มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มเยาวชนตัวอย่างที่ร่วมแสดงผลงานกล่าว

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง”

เชื่อได้ว่าว่างานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคมในครั้งนี้จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนได้เห็นถึงศักยภาพของตนเอง เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงาม และได้รับการจุดประกายความคิด ในการผลิตผลงานและการทำตนให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

สัมผัสกับพลังแห่งการให้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ในงานมหกรรม“พลังเยาวชน พลังสังคม” ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง” (thailand youth festival 2 nd “share to change”) ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ (ติดสวนรถไฟ จตุจักร)

ที่มา: นางสาวสุนิษา ภู่นาค และนางสาวสุพัตรา นะรินนอก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code