งดเหล้าเข้าพรรษา ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าหมื่นล้าน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


งดเหล้าเข้าพรรษา ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าหมื่นล้าน thaihealth


การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยกว่า 200 โรค ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตปีละ 22,672 ราย


จากการสำรวจพบว่าครอบครัวที่มีสมาชิกดื่มเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า ไวน์ เบียร์ จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึงร้อยละ 6-8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจากรายงานของศูนย์วิจัยปัญหาสุราร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ พบว่าการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาปี 2560 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่าหมื่นล้านบาท


ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปี 2561 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม เพื่อลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจแอลกอฮอล์ และเพื่อเป็นการลดอัตราการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่ได้อีกทางหนึ่ง โดยการจัดทำโครงการ "ค้นคน เลิกเหล้า เข้าพรรษา" ขึ้น เพื่อค้นหาผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการและเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ให้สามารถลด ละ เลิก ดื่มได้


ไม่เพียงแต่กระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เครือข่ายงดเหล้า ยังได้ร่วมมือกับ สสส. สนับสนุนเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ รณรงค์เปลี่ยนแปลงค่านิยม ไม่เลี้ยงเหล้า ไม่ดื่ม ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลงานบุญประเพณี ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ บังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้แนวทางในการชวนให้งดเหล้าเข้าพรรษาและงดตลอดชีวิต โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมรณรงค์ 155 อำเภอ


งดเหล้าเข้าพรรษา ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าหมื่นล้าน thaihealth


แต่จากการศึกษาพบว่า การดื่มเหล้าเป็นเวลานานจะทำให้สมองของผู้ติดเหล้ามีการเปลี่ยนแปลง คือ จะทำงานมากกว่าปกติเพื่อต้านฤทธิ์ของเหล้า หากงดหรือหยุดดื่มเหล้าทันทีจะก่อให้เกิดอาการถอนพิษเหล้าได้ สำหรับคนที่คิดจะเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา กรมสุขภาพจิต  แนะนำให้เริ่มลดปริมาณการดื่มลงเรื่อย ๆ หรือไปพบแพทย์เพื่อแพทย์จะได้ให้ยาลดการเกิดอาการถอนพิษสุรา เพื่อจะได้งดเหล้าเข้าพรรษาได้อย่างปลอดภัย


นอกจากนี้ นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต รับผิดชอบศูนย์เชี่ยวชาญ โรคติดสุราระดับชาติ ยังได้แนะนำหลักการ "เพิ่มพลังสุขภาพจิต" เพื่อการเลิกเหล้าอย่างได้ผลดี 5 วิธี เริ่มจากวิธีแรก ผู้ติดเหล้าจะต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตที่จะลด ละ เลิกดื่มเหล้าให้ได้ โดยการตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกดื่มเหล้าเพื่อใคร เช่น เพื่อพ่อแม่ เพื่อลูก เพื่อคนรัก เพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อความสุขของครอบครัวและตัวเอง เป็นต้น


วิธีที่สอง คนรอบข้างต้องส่งเสริมให้ผู้ติดเหล้ารู้สึกดีและภาคภูมิใจในตัวเอง โดยชี้ชวนให้ผู้ติดเหล้าค้นหาคุณค่าและความหมายที่ดีงามของชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และหน้าที่การงาน


วิธีที่สาม ครอบครัวต้องพร้อมที่จะเข้าใจ เห็นใจ ยอมรับ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการเลิกเหล้า เพื่อให้ผู้ติดเหล้ารู้ว่ายังมีครอบครัวที่หวังดีและจริงใจ ในยามเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบาก


วิธีที่สี่ คนรอบข้างช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ความพยายามตั้งใจให้การเลิกดื่มเหล้าได้นานขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จเป็นระยะ ๆ รวมทั้งควรกล่าวชื่นชมในทุกความสำเร็จ


วิธีที่ห้า ผู้ติดเหล้าที่ตั้งใจเลิกดื่มควรสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลใกล้ชิด เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้นำชุมชน ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ และสถาบันทั้งทางวิชาชีพและวิชาการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่สามารถเกื้อหนุนให้ผู้ติดเหล้าสามารถเลิกเหล้าได้


สำหรับผู้สนใจสามารถขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา ได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code